Organisatie en doel

Doel:    Uitvoering van de taken Wet sociale werkvoorziening. UW Holding BV is een belangrijke partner bij de uitvoering van de Participatiewet.

Publieke taak:       Nee
Betrokken:       Gemeente Utrecht (100% aandeelhouder)
Juridische vorm:    Besloten Vennootschap
Standplaats:      Utrecht

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Bij aanvang

Nog actueel

Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)

Ja

Ja

Effectiviteit (beter resultaat)

Ja

Ja

Wettelijke verplichting

Nee

Ja

Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Financiën

Vermogen

Prognose saldo 1/1/2018

prognose saldo 31/12/2018

Eigen vermogen

2.100

2.100

Vreemd vermogen

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Bedragen zijn in duizenden euro's

Bijdrage van de gemeente Utrecht

2018

2019

2020

2021

Opgenomen in GU begroting

1.850

1.880

1.800

1.800

Opgenomen in VP/GR begroting

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Verschil

Bedragen zijn in duizenden euro's

Toelichting op verschil: De AvA stelt de begroting 2018 van UW Holding BV eind 2017 vast. Daarmee is de bijdrage van de gemeente Utrecht nog niet bekend. Naast de rijksbijdragen voor de uitvoering van de WSW verstrekt de gemeente een aanvullende bijdrage. In een bijeenkomst met de commissie Mens en Samenleving van 18 mei 2017 is gesproken over het Toekomstplan UW 2018-2022. Dit wordt momenteel uitgewerkt. Financieel uitgangspunt voor deze uitwerking is de structureel beschikbare 1,8 miljoen euro per jaar.

(Prognose) resultaat: Nihil

Is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) van toepassing: Nee
Is het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) nagevolgd: niet van toepassing

Risico’s
Zijn er risico’s opgenomen in de risicoparagraaf: Ja
Geven de risico’s aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Ontwikkelingen
Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen: Ja
Zoals hiervoor toegelicht wordt momenteel het Toekomstplan UW 2018-2022 uitgewerkt. Sinds het vaststellen van het Transitieplan 2014-2018 zijn de omstandigheden gewijzigd en is het speelveld voor UW veranderd. Dit maakt onder meer dat UW meer zal moeten krimpen dan in het Transitieplan uit 2014 was voorzien.

Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Kan de gemeente het publieke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop), subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen: niet van toepassing