Organisatie en doel
Doel: Ontwikkeling en beheer van de Loosdrechtse plassen en de daarbij behorende terreinen en vaarwegen.

Publieke taak: Ja

Deelnemers: De Provincies Utrecht en Noord Holland en de gemeenten Utrecht, Stichtse Vecht en Wijdemeren.

Juridische vorm: Gemeenschappelijke regeling

Standplaats: Utrecht

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Bij aanvang

Nog actueel

Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)

Ja

Ja

Effectiviteit (beter resultaat)

Ja

Ja

Wettelijke verplichting

Nee

Ja

Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Financiën

Vermogen

Prognose saldo 1/1/2018

prognose saldo 31/12/2018

Eigen vermogen

1.581

1.451

Vreemd vermogen

4.255

6.181

Bedragen zijn in duizenden euro's

Bijdrage van de gemeente Utrecht

2018

2019

2020

2021

Opgenomen in GU begroting

167

nog niet bekend

nog niet bekend

nog niet bekend

Opgenomen in VP/GR begroting

167

nog niet bekend

nog niet bekend

nog niet bekend

Verschil

0

nog niet bekend

nog niet bekend

nog niet bekend

Bedragen zijn in duizenden euro's

Toelichting op verschil: Geen verschil

(Prognose) resultaat: -/-0,017 miljoen euro

Is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) van toepassing: Ja
Is het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) nagevolgd: Ja

Risico’s
Zijn er risico’s opgenomen in de risicoparagraaf: Nee
Geven de risico’s aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Ontwikkelingen
Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen: Ja
In 2018 wordt verder vorm gegeven aan de uitvoering van de business case Loosdrechtse Plassen, ten behoeve van een doorontwikkeling van het recreatiegebied, gebaseerd op behoud en versterking van de natuur en landschappelijke- en recreatieve waarden. De verwachting is dat de activiteiten ten behoeve van routes in het gebied in 2018 onder gebracht worden bij een provincie breed werkend routebureau. De activiteiten van het routebureau worden bekostigd via het Plassenschap en passen binnen het reguliere budget van het schap.

Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Kan de gemeente het publieke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop), subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen: Nee