Organisatie en doel: OO ruimte
Doel: Zorgdragen voor het in exploitatie brengen en (doen) ontwikkelen en realiseren casu quo renoveren van onroerende zaken in Centrumgebied Kanaleneiland.
Publieke taak: Nee
Deelnemers: Gemeente Utrecht, Mitros Aska Beheer BV, Portaal Onroerend Goed Beheer BV en Heijmans Vastgoed BV.
Juridische vorm: Commanditaire vennootschap
Standplaats: Utrecht

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Bij aanvang

Nog actueel

Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)

Ja

Nee

Effectiviteit (beter resultaat)

Ja

Nee

Wettelijke verplichting

Nee

Nee

Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Financiën

Vermogen

Prognose saldo 1/1/2018

prognose saldo 31/12/2018

Eigen vermogen

2.500

2.500

Vreemd vermogen

nihil

nihil

Bedragen zijn in duizenden euro's

Bijdrage van de gemeente Utrecht:

2018

2019

2020

2021

Opgenomen in GU begroting

0

0

0

0

Opgenomen in VP/GR begroting

0

0

0

0

Verschil

0

0

0

0

Bedragen zijn in duizenden euro's

Toelichting op verschil: Geen verschil

(Prognose) resultaat: Nihil

Is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) van toepassing: Nee
Is het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) nagevolgd: niet van toepassing

Risico’s
Zijn er risico’s opgenomen in de risicoparagraaf: Nee
Geven de risico’s aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Bestuurlijk belang
De GEM Kanaleneiland CV is een commanditaire vennootschap, waar de zeggenschap gelijk is verdeeld over de vier samenwerkingspartners.

Financieel belang

Het financiële belang bestaat uit de inbreng in het maatschappelijk kapitaal van 1 miljoen euro. Aan de aandeelhouder Utrecht Vernieuwt B.V. wordt in de tweede helft van 2017 een uitkering gedaan van 0,371 miljoen euro gedaan, zodat per 1-1-2018 de inbreng van het maatschappelijk kapitaal voor de gemeente nog 0,629 miljoen euro bedraagt. Het door de CV uit te keren bedrag zal via Utrecht Vernieuwt BV aan de gemeente worden doorgestort.

Ontwikkelingen
Als gevolg van de economische ontwikkelingen is besloten een deel van de opgave niet te realiseren door sloop-nieuwbouw, maar door renovatie van bestaand onroerend goed. De planning is alle voorgenomen overdrachten in 2018 af te ronden. Het krediet bij de BNG (externe financiering) is inmiddels geheel afgelost. Een risico in de planning is het mogelijk kraken van de nog over te dragen woonruimten. Dat zou kunnen leiden tot (een) juridische procedure(s) ter ontruiming van de woonruimte(n), welke procedure(s) kosten met zich kan/kunnen brengen.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen: Ja
Als gevolg van de economische ontwikkelingen is besloten een deel van de opgave niet te realiseren door sloop-nieuwbouw, maar door renovatie van bestaand onroerend goed. De planning is alle voorgenomen overdrachten in 2018 af te ronden. Het krediet bij de BNG (externe financiering) is inmiddels geheel afgelost. Een risico in de planning is het mogelijk kraken van de nog over te dragen woonruimten. Dat zou kunnen leiden tot (een) juridische procedure(s) ter ontruiming van de woonruimte(n), welke procedure(s) kosten met zich kan/kunnen brengen.

Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Kan de gemeente het publieke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop), subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen: Nee