Raadsvoorstel 2017 nr. 70

Utrecht, 15 september 2017

Voor u ligt de Programmabegroting 2018. In de begroting laten wij zien hoe wij met de stad, met de middelen die we hebben, werken aan de toekomst van Utrecht.

In de verschillende beleidsprogramma’s geven we aan wat we willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat dat kost. De financiële begroting is te vinden in hoofdstuk 3. In de bijlagen geven wij onder andere een overzicht van de stand en verloop van onze reserves en voorzieningen.

We willen we onze ambities realiseren door intensieve en vergaande samenwerking met iedereen die betrokken is bij Utrecht. Utrecht maken we samen.

De secretaris,

De burgemeester,

Drs. G. Haanen            

mr. J.H.C. van Zanen