Overzicht incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

2018

2019

2020

2021

Bewoners en bestuur

0

0

0

0

Duurzaamheid

Stedelijke Ontwikkeling

Openbare Ruimte

Economie

Werk en Inkomen

Onderwijs

Maatschappelijke ondersteuning

Jeugd

Volksgezondheid

Veiligheid

Cultuur

Sport

Vastgoed

Algemene Middelen

-6.600

-5.800

0

0

Overhead

0

0

0

0

Totaal

Bedragen in duizenden euro's (negatief bedrag = incidenteel hogere bate of incidenteel lagere last)

Toelichting

Bewoners en Bestuur
Niet van toepassing.

Algemene Middelen
In de baten van ozb is het aandeel voor het ondernemersfonds begrepen (5,8 miljoen euro). Het ondernemersfonds wordt gevoed via de ozb-opbrengsten van eigenaren en gebruikers van niet-woningen. Het huidige ondernemersfonds heeft een looptijd tot en met 2019.
In 2018 is incidenteel 0,759 miljoen euro ten laste van de stelpost referentiekader Leidsche Rijn begroot ter dekking van frictiekosten. Het betreft onderhoud van de openbare ruimte en tijdelijke onderwijshuisvesting.

Overhead
Geen substantiële incidentele baten en lasten.