Doel en Organisatie
Doel: De coöperatie BIRGIT heeft tot doel om voor Nederlandse gemeenten te voorzien in ICT-toepassingen ten behoeve van digitale dienstverlening en bedrijfsvoering. De coöperatie richt zich hierbij op het verwerven, (door)ontwikkelen, beheren en leveren van de voorzieningen.

Publieke taak: Ja

Deelnemers: Gemeente Rotterdam, Gemeente Den Haag en de Gemeente Utrecht

Juridische vorm: Coöperatie U.A.

Standplaats: Rotterdam

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Bij aanvang

Nog actueel

Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)

Ja

Ja

Effectiviteit (beter resultaat)

Nee

Ja

Wettelijke verplichting

Nee

Ja

Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Financiën
Is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) van toepassing: Nee
Is het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) nagevolgd: niet van toepassing

Vermogen

Prognose saldo 1/1/2018

prognose saldo 31/12/2018

Eigen vermogen

66

66

Vreemd vermogen

147

147

Bedragen zijn in duizenden euro's

Bijdrage van de gemeente Utrecht:

2018

2019

2020

2021

Opgenomen in GU begroting

200

200

200

200

Opgenomen in VP/GR begroting

nog niet bekend

nog niet bekend

nog niet bekend

nog niet bekend

Verschil

nog niet bekend

nog niet bekend

nog niet bekend

nog niet bekend

Bedragen zijn in duizenden euro's

Toelichting op verschil: De jaarlijkse bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de ledenvergadering. Voor 2018 en verder is dit besluit nog niet vastgesteld

(Prognose) resultaat: Nihil

Risico’s
Zijn er risico’s opgenomen in de risicoparagraaf: Ja
Geven de risico’s aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Ontwikkelingen
Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen: Nee
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:  Nee

Kan de gemeente het publieke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop), subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen: Ja