Treasuryrisico’s worden in het algemeen onderscheiden in renterisico’s, kredietrisico’s, koersrisico’s, valutarisico’s en beschikbaarheidsrisico’s. Binnen de Utrechtse financieringssituatie zijn met name rente- en kredietrisico’s relevant.

Renterisico
Renterisico’s worden binnen de Wet fido onderscheiden in het renterisico van de vlottende schuld en het renterisico van de vaste schuld. Voor beide soorten geldt binnen de Wet fido een eigen norm:

Het renterisico van de vlottende schuld: kasgeldlimiet.
Behoudens bijzondere marktomstandigheden is kortlopende financiering goedkoper dan langlopende financiering, maar heeft als risico dat de rentelasten meer aan fluctuaties onderhevig zijn. Om die reden is in de Wet fido een norm gesteld voor het maximum bedrag waarop de gemeente haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren: de kasgeldlimiet. Hiermee wordt voorkomen dat de fluctuatie van de korte rente een te grote invloed heeft op het niveau van de rentelasten in het begrotingsjaar. De limiet wordt uitgedrukt in een percentage van het begrotingstotaal (8,5%). Uit onderstaande tabel blijkt dat de kasgeldlimiet van gemeente Utrecht voor het jaar 2018 ruim 125 miljoen euro zal bedragen.

Tabel 6   Kasgeldlimiet

Bepaling kasgeldlimiet

Begrotingstotaal aan lasten
(incl. toevoeging reserves)

1.473,5

Percentage conform Wet Fido

8,5%

Kasgeldlimiet 2018

125,2

Bedragen zijn in miljoenen euro’s.

Het financieringsbeleid is er op gericht om, vanwege de lagere rentelasten, de ruimte van de kasgeldlimiet zoveel mogelijk te benutten.

Het renterisico van de vaste schuld: de renterisiconorm.
De Wet fido definieert vaste schuld als opgenomen geldleningen met een rentetypische looptijd groter of gelijk aan 1 jaar. Met de renterisiconorm biedt de Wet fido een richtsnoer om renteaanpassingen van financieringen en beleggingen goed in de tijd te spreiden. Het doel daarvan is het voorkomen van een overmatige afhankelijkheid van het renteniveau in één bepaald jaar. Om dat te bereiken mag het totaal aan renteherzieningen en aflossingen op grond van deze norm per jaar niet meer zijn dan 20% van het begrotingstotaal.

Tabel 7   Renterisiconorm

Bepaling wettelijke renterisiconorm

Begrotingstotaal

1.473,5

Percentage conform Wet Fido

20,0%

Renterisiconorm 2018

294,7

Bedragen zijn in miljoenen euro’s.

In meerjarenperspectief kan het renterisico van de Utrechtse langlopende leningenportefeuille als volgt grafisch worden weergegeven.

Grafiek 2   Weergave renterisico periode 2017-2026.

In deze grafiek is ook de interne renterisiconorm (zie tabel 4) tot uitdrukking gebracht die aanmerkelijk strenger gesteld is dan wettelijk is toegestaan. Deze interne norm is namelijk gebaseerd op 10% van de stand van de leningenportefeuille. Uit bovenstaande grafiek blijkt dat het renterisico voor 2018 80 miljoen euro bedraagt. Dat is binnen de eigen en daarmee dus ook ruim binnen wettelijke norm. Volgens de grafiek doen de maximale renterisico’s zich voor in de jaren 2019, 2020 en 2025. Die bedragen liggen ver onder het niveau dat wettelijk is toegestaan (zie uitkomst tabel 7).

Kredietrisico
Kredietrisicobeheersing richt zich op de kredietwaardigheid (en dus het risicoprofiel) van de tegenpartijen bij financiële transacties. Kredietrisico’s kunnen zich op twee manieren manifesteren. Ten eerste is er het directe risico dat wordt gelopen uit hoofde van door de gemeente verstrekte geldleningen. Daarnaast is een kredietrisico verbonden aan gemeentelijke borgstellingen.

Verstrekte geldleningen
De gemeente Utrecht heeft uit hoofde van de publieke taak een aantal leningen verstrekt aan lokaal opererende organisaties. Op deze leningen loopt de gemeente kredietrisico.

De restant hoofdsom van de verstrekte geldleningen zal per eind 2018 naar verwachting circa 67 miljoen euro bedragen. Deze leningen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Tabel 8   Verstrekte geldleningen

Omschrijving

Verwachte restant hoofdsom per eind 2018

Risicoprofiel

A

Leningen waarvoor beleidsregels zijn vastgesteld

 • Startersleningen uitbesteed via SVn

25.000

Laag

 • Restauratie- en energieleningen uitbesteed via URF/NRF

5.642

Laag

 • Leningen particuliere woningverbetering via SVn

762

Laag

 • Kredietbankleningen

500

Laag

B

Leningen die in een ver verleden zijn verstrekt en die langzaam uitlopen

 • Leningen Hoog Catharijne gekoppeld aan erfpachtsovereenkomsten

15.980

Laag

 • Diversen

10

Laag

C

Overige leningen

 • Regentesseschool

231

Laag

 • Stichting Stadsschouwburg

1.145

Middel

 • Stichting Bibliotheek

1.869

Laag

 • Stichting Energie Transitie

5.550

Laag

 • Stichting Verduurzaming gebouwde omgeving

32

Hoog

 • Stichting Utrecht Natuurlijk

21

Laag

 • Stichting Muziekpaleis

(kredietfaciliteit, max. 16 miljoen euro)

3.700

Middel

 • Stichting Centraal Museum

(kredietfaciliteit, max. 4,7 miljoen euro)

1.000

Middel

 • Huurders Stadskantoor (1):
 • Victas (of rechtsopvolger)

122

Hoog

 • Rijksgebouwendienst

3.409

Laag

 • SV Rivierwijkers

135

Laag

Subtotaal Financiële activa

65.108

D

Leningen met een bijzondere vorderingsstatus

 • Ovast Rijnvliet BV

1.800

Hoog

Totaal

66.908

Bedragen zijn in duizenden euro’s.

 1. Dit betreft een vordering op huurders vanwege niet-terugvorderbare BTW. Deze compensatie is geregeld via de huurcontracten en heeft een looptijd van tien jaar

Voor de leningen met een hoog risicoprofiel zijn deels afzonderlijke risicovoorzieningen opgenomen of wordt deels rekening gehouden in het gemeentebrede risicomodel voor de bepaling van de noodzakelijke omvang van de algemene reserve.

Gewaarborgde geldleningen
Borgstellingen kunnen op twee manieren voorkomen:

 1. Directe borgstelling
 2. Achtervang

Bij directe borgstellingen staat de gemeente jegens geldgevers borg voor de betaling van rente en aflossing op langlopende geldleningen die door lokale organisaties, instellingen of verenigingen zijn aangetrokken die veelal activiteiten verzorgen die in het verlengde liggen van de gemeentelijke publieke taak. Bij borgstellingen in de sfeer van sport kan er sprake van zijn dat de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) als mede-borg optreedt. In dat geval wordt het risico gezamenlijk gedragen.

Achtervang houdt in dat de gemeente, al dan niet samen met het Rijk, een rol speelt in de zekerheidsstructuur van een waarborgfonds, bijvoorbeeld de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Door deze structuur kunnen instellingen die bij het waarborgfonds aangesloten zijn tegen de laagst mogelijke rente lenen. Mede vanwege de strenge toelatingscriteria en periodieke toetsing door het fonds loopt de gemeente hierbij een lager risico dan bij directe borgstellingen.
Betrokkenheid van waarborgfondsen betekent dat de borgstelling wordt gedeeld. In dat geval is de netto geborgde schuld lager dan de restant hoofdsom van de lening.

Blijkens onderstaande tabel wordt per eind 2018 met betrekking tot gewaarborgde geldleningen een totaal netto geborgd bedrag verwacht van circa 521 miljoen euro.

Tabel 9   Gewaarborgde geldleningen

Omschrijving/categorie

Verwachte restant hoofdsom per eind 2018

Verwacht netto geborgd bedrag per eind 2018

Netto geborgd in % van totaal

Directe borgstellingen

Organisaties volkshuisvesting en monumenten

12.165

11.948

Maatschappelijke- en zorginstellingen

13.423

13.423

Sportorganisaties

4.046

3.063

Subtotaal directe borgstellingen

29.634

28.433

5,5%

Achtervang in waarborgfondsen

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (1)

1.968.750

492.188

94,5%

Waarborgfonds Eigen Woningen (uitvoerder Nationale Hypotheekgarantie) (2)

n.n.b.

Totaal

1.998.384

520.622

100,0%

Bedragen zijn in miljoenen euro’s.

 1. Het hierboven weergegeven netto geborgde bedrag is gewaardeerd op 25% van de door het WSW geborgde restantsom. Deze 25% betreft het zogenoemde schadegemeentedeel. Op dit moment wordt in G4-verband samen met VNG, WSW en het Ministerie van BZK gezocht naar een wijze waarop gemeenten eenduidig het WSW-achtervangrisico in begroting en jaarrekening tot uitdrukking kunnen brengen. Op dit moment wijkt dat tussen gemeenten onderling namelijk sterk af. De verwachting is dat dit advies in het najaar van 2017 beschikbaar komt. In dat geval kan hiermee rekening worden gehouden bij de opstelling van komende jaarrekeningen en begrotingen.
 2. Gemeenten zijn per 1-1-2011 uit de WEW-achtervang getreden. Voor NHG-garanties die tot dat moment zijn afgegeven blijft de gemeente nog wel aanspreekbaar. De tot 2011 afgegeven Utrechtse NHG’s kenden per eind 2015 een oorspronkelijke hoofdsom van circa 1,8 miljard euro. Het WEW heeft geen informatie beschikbaar waaruit blijkt hoeveel daarvan nog openstaat.

Zowel WSW als WEW geven elk jaar een meerjarenprognose af met betrekking tot het mogelijke beroep op de achtervang. Gezien de eigen garantievermogens van beide fondsen wordt dat risico vooralsnog als nagenoeg nihil ingeschat.

Over het algemeen is het risicoprofiel van de direct gewaarborgde geldleningen laag. Een verhoogd risico doet zich voor bij de volgende waarborgen:

Verwacht netto geborgd
 per eind 2018

Risico

Nationaal Restauratiefonds Revolving fund   

1,78 miljoen euro

Middel

NRF Monumentenzorg

6,94 miljoen euro

Middel

Stichting Rijnvliet   

0,69 miljoen euro

Hoog

Op grond van het Kader geldverstrekkingen dient per nieuw gewaarborgde geldlening een aparte risicovoorziening te worden ingericht, tenzij de betreffende post wordt meegenomen in het gemeentelijke risicomodel. Wij informeren u afzonderlijk indien het risicoprofiel van verstrekte leningen en van verstrekte waarborgen op leningen zich ongunstig ontwikkelt.

Voor verdere specificatie verwijzen wij naar de Staat van Gewaarborgde geldleningen (bijlage).

Beschikbaarheidsrisico
In het betalingsverkeercontract met haar huisbankier heeft de gemeente Utrecht een kredietfaciliteit van 80 miljoen euro afgesproken op de lopende rekening courant. Bovendien heeft de gemeente, vanwege haar overheidskredietwaardigheid, nagenoeg onbeperkte toegang tot zowel de geld- als de kapitaalmarkt. Het beschikbaarheidsrisico kwalificeren wij daarmee als nagenoeg nihil.