Prestatie-
doelstelling

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2018

Waarvan 'vaste' verlening met jaarsubsidies

Meerjarig verleend tlv 2018

Stedelijke Ontwikkeling

Ruimtelijke plannen

Bijdrage aan lokaal platform/ initiatieven voor onderzoek, debat, en infovoorziening over architectuur, stedenbouw en landschap

75

75

0

Totaal prestatiedoelstelling 2.1.1 Initiëren, begeleiden en stimuleren van de uitvoering van ruimtelijke herontwikkelingsplannen

75

75

0

RSU ruimte voor initiatief

Aansluiten bij initiatieven uit de samenleving en kennisontwikkeling, netwerk en experimenten (gebiedsontwikkeling nieuwe stijl)

350

0

0

Totaal prestatiedoelstelling 2.1.2 Investeren in stedelijke herontwikkeling mede door ondersteuning van (nieuwe) partijen

350

0

0

Toevoegen Woonruimte

Fonds Toevoegen Woonruimte voor uitbreiding woonvoorraad bestaande bouw

800

0

0

Politie Keurmerk Veilig Wonen

Subsidie op verkrijgen van Politie Keurmerk Veilig Wonen  (PKVW) bestaande woningen

75

0

0

Doelgroepen

Stedelijke huurders participatie en vertegenwoordiging, informatiepunt studentenhuisvesting

165

165

0

Totaal prestatiedoelstelling 2.2.1 Huisvesting bijzondere doelgroepen

1.040

165

0

Exploitatie Domunder

Ondersteuning exploitatie Domunder

35

0

35

Erfgoed

Ondersteuning organisatie Open Monumenten Dag Utrecht en Kerken kijken Utrecht

48

48

0

Totaal prestatiedoelstelling 4.1.1 Monumenten en cultuurhistorische waarden

83

48

35

Totaal Stedelijke Ontwikkeling

1.548

288

35

Bedragen zijn in duizenden euro's