Organisatie en doel
Doel: Uitvoeren van taken op het terrein van de risicobeheersing en de voorbereiding op rampen en
crises, uitvoeren van brandweerzorg (bestrijding en preventie) en uitvoeren van geneeskundige
hulpverleningsorganisatie (GHOR).
Publieke taak: Ja
Deelnemers: Alle 26 gemeenten in de Provincie Utrecht. De politie Midden-Nederland is met een
convenant verbonden aan de Veiligheidsregio.
Juridische vorm: Gemeenschappelijke regeling
Standplaats: Utrecht

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Bij aanvang

Nog actueel

Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)

Nee

Ja

Effectiviteit (beter resultaat)

Nee

Ja

Wettelijke verplichting

Ja

Ja

Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:  niet van toepassing

Financiën

Vermogen

Prognose saldo 1/1/2018

prognose saldo 31/12/2018

Eigen vermogen

  5.616

  5.443

Vreemd vermogen

31.888

40.729

Bedragen zijn in duizenden euro's

Bijdrage van de gemeente Utrecht

2018

2019

2020

2021

Opgenomen in GU begroting

23.231

23.096

23.072

23.072

Opgenomen in VP/GR begroting

23.083

23.190

23.063

22.896

Verschil

     148

     -94

      9

     176

Bedragen zijn in duizenden euro's

Toelichting op verschil: Er is een verschil in verwerken loon- en prijscompensatie tussen de VRU en gemeente. Daarnaast fluctueren de budgetten jaarlijks afhankelijk van de ijkpuntscores in het verdeelmodel. Via technische wijzigingen passen we jaarlijks het gemeentebudget hierop aan.

(Prognose) resultaat: 0

Is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) van toepassing: Ja
Is het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) nagevolgd: Ja

Risico’s
Zijn er risico’s opgenomen in de risicoparagraaf: Ja
Geven de risico’s aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: niet van toepassing

Ontwikkelingen
Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen: Ja
Zo Ja, welke.
Er zijn ontwikkelingen als het gaat om het gebruik van de brandweerpanden. De gemeente stelt de repressieve huisvesting aan de VRU beschikbaar om niet. Daarbij is tevens besloten dat beheer, onderhoud en exploitatie in principe bij de gemeenten liggen. Over het beheer en onderhoud 2018 worden nog nadere afspraken tussen VRU en gemeente gemaakt.
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Kan de gemeente het publieke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop), subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen: niet van toepassing