Algemene informatie
Doelstelling: Visie is om te zorgen voor goede, toegankelijke en aantrekkelijke accommodaties als randvoorwaarde voor het Vernieuwend Welzijn.
Beleidskader: Meerjaren Perspectief Utrechts Vastgoed 2017 (pdf, 994 kB) en de daarin opgenomen  Meerjarennota kapitaalgoederen 2016 -2019 Maatschappelijk vastgoed.
Inhoud: Het vastgestelde beleid is gericht op de onderhoudsconditie sober en doelmatig voor de
welzijnsaccommodaties, deze moeten voorts voldoen aan de uitgangspunten voor toegankelijkheid (Agenda 22).
Soort investeringen: Investeringen met economische nut.

Vervangingsinvesteringen

Autorisaties t/m 2017

2018

2019

2020

2021

Vervangingsinvesteringen

2.264

Totaal vervangingsinvesteringen

2.264

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Toelichting
De geprogrammeerde vervangingsinvesteringen zijn allen geautoriseerd in voorgaande jaren. Het betreft vervanging van jongerenhuiskamers, buurthuizen en een frictiebudget voor bouwkundige aanpassingen van welzijnspanden. Het frictiebudget is bestemd om de verandering in het gebruik van buurthuizen mogelijk te maken. Vernieuwend Welzijn maakt dat nieuwe partijen gezamenlijk ruimtes gaan gebruiken en welzijnsaccommodaties intensiever gebruikt worden.

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

Toelichting

Bij de voorjaarsnota 2017 is het referentiekader Leidsche Rijn opnieuw herzien. Hierbij zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van een speeltuin (grondkosten, inrichting terrein en speeltuingebouw) in Leidsche Rijn, Centrale Zone, cluster Hoge Weide. Het krediet is inmiddels verleend, met een (reeds eerder geautoriseerde) aanvullende dekking voor het speeltuingebouw in de hooiberg van de (monumentale)boerderij De Hoef. Hiermee is de jongerenvoorziening in Veldhuizen (de Meern) vervallen. Realisatie van deze investering vindt plaats in 2017.

Uitbreidingsinvesteringen categorie B

Toelichting
De uitbreidingsinvesteringen categorie B betreffen een welzijns- en jongerenvoorziening Hoge Weide, een maatschappelijke voorziening Leidsche Rijn Centrum en een jongerenhuiskamer in de Meern. die in de jaren 2018 en verder zullen worden gerealiseerd. De voorzieningen zullen conform de besluitvorming in de Voorjaarsnota 2017 zo gebouwd worden dat ze optimaal gebruikt kunnen worden. De bekostiging zal conform het voorzieningenkader Leidsche Rijn plaatsvinden.