Programmareserve Algemene reserves

Omschrijving

Eindsaldo
31-12-'16

Resultaat 2016

Begroot saldo
01-01-'17

Mutatie 2017

Begroot
Saldo
01-01-'18

Mutatie 2018

Begroot
Saldo
01-01-'19

Mutatie 2019

Begroot
Saldo
01-01-'20

Mutatie 2020

Begroot
Saldo
01-01-'21

Mutatie 2021

Begroot
Saldo
01-01-'22

a

b

c =a+b

d

e =c+d

f

g =e+f

h

i =g+h

j

k =i+j

l

m =k+l

Algemene Dekkingsreserves

40.824

51.013

91.837

-45.859

45.978

-26.681

19.297

-15.584

3.713

6.978

10.691

3.464

14.154

Algemene Reserves

51.047

0

51.047

6.000

57.047

0

57.047

0

57.047

0

57.047

0

57.047

Totaal

91.871

51.013

142.884

-39.859

103.025

-26.681

76.344

-15.584

60.760

6.978

67.738

3.464

71.201

Bedragen zijn in duizenden euro's

Algemene reserve
De algemene reserve maakt deel uit van de beschikbare weerstandscapaciteit en is de uiterste buffer voor het opvangen van de financiële gevolgen van optredende risico's. De noodzakelijke hoogte van de algemene reserve wordt jaarlijks bepaald op basis van de geactualiseerde risicoberekening. Voor een uitgebreide toelichting hierop wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Bij de Voorjaarsnota 2017 (pagina 17,18) is de algemene reserve met 6 miljoen euro aangevuld om de beschikbare weerstandscapaciteit op hetzelfde niveau te brengen als de benodigde. Deze aanvulling is conform de nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2015-2018.

Algemene dekkingsreserve
Voor een nadere specificatie van de mutaties in de algemene dekkingsreserve wordt verwezen naar de toelichting bij de begroting van het programma Algemene middelen, onderdeel mutaties reserves. De algemene dekkingsreserve wordt gebruikt voor concernbrede reserveringen; onder andere van incidentele baten uit erfpachtconversies en resultaten uit de verkoop van gemeentelijk eigendom. Daarnaast wordt de algemene dekkingsreserve gebruikt voor egalisatie tussen de jaren van de meerjarenraming.

Programmareserve Bewoners en Bestuur

Omschrijving

Eindsaldo
31-12-'16

Resultaat 2016

Begroot saldo
01-01-'17

Mutatie 2017

Begroot
Saldo
01-01-'18

Mutatie 2018

Begroot
Saldo
01-01-'19

Mutatie 2019

Begroot
Saldo
01-01-'20

Mutatie 2020

Begroot
Saldo
01-01-'21

Mutatie 2021

Begroot
Saldo
01-01-'22

a

b

c =a+b

d

e =c+d

f

g =e+f

h

i =g+h

j

k =i+j

l

m =k+l

Reserve Verkiezingen

745

-194

551

0

551

0

551

0

551

0

551

0

551

Totaal

745

-194

551

0

551

0

551

0

551

0

551

0

551

Bedragen zijn in duizenden euro's

Reserve verkiezingen
Doel waarvoor deze reserve is ingesteld: egalisatie van kosten die met verkiezingen samenhangen.
Voor verkiezingen is er jaarlijks een structureel budget beschikbaar (0,66 miljoen euro) in de exploitatie. In een jaar waarin er geen verkiezingen zijn, wordt dit budget gestort in de reserve. In een verkiezingsjaar wordt de reserve gebruikt om de eventuele extra kosten te dekken. De stand van de reserve op 1 januari 2017 is 0,551 miljoen euro. In 2017 hebben we kosten gemaakt voor de landelijke verkiezingen en maken we kosten voor de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2018. We verwachten een tekort van circa 0,350 miljoen euro op het verkiezingsbudget 2017 en zullen bij de jaarrekening 2017 een voorstel doen voor onttrekking uit de reserve. De stand van de reserve wordt daarmee per januari 2018 circa 0,200 miljoen euro, hierdoor komt er spanning op de reserve. In 2019 zijn er in maart gecombineerde verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap en in mei verkiezingen voor de Europese Unie. Bij de voorjaarsnota 2018 zullen we een voorstel doen om de begroting hier aan te passen, zodat we ook beter kunnen inspelen op veranderingen in de opzet en de frequentie van de verkiezingen en referenda.

Programmareserve Stedelijke Ontwikkeling

Omschrijving

Eindsaldo 31-12-'16

Resultaat 2016

Begroot saldo
01-01-'17

Mutatie 2017

Begroot
Saldo
01-01-'18

Mutatie 2018

Begroot
Saldo
01-01-'19

Mutatie 2019

Begroot
Saldo
01-01-'20

Mutatie 2020

Begroot
Saldo
01-01-'21

Mutatie 2021

Begroot
Saldo
01-01-'22

a

b

c =a+b

d

e =c+d

f

g =e+f

h

i =g+h

j

k =i+j

l

m =k+l

Egalisatiereserve bouwleges

0

2.300

2.300

0

2.300

0

2.300

0

2.300

0

2.300

0

2.300

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

13.193

-213

12.980

0

12.980

0

12.980

0

12.980

0

12.980

0

12.980

Woonruimteonttrekkingsreserve

1.125

668

1.793

0

1.793

0

1.793

0

1.793

0

1.793

0

1.793

Woonfonds

2.202

-118

2.084

-1.000

1.084

0

1.084

0

1.084

0

1.084

0

1.084

Reserve Utechts restauratiefonds (URF)

5.400

44

5.444

750

6.194

0

6.194

0

6.194

0

6.194

0

6.194

Archeologische opgravingen

553

457

1.010

0

1.010

0

1.010

0

1.010

0

1.010

0

1.010

Krachtwijken

5.465

0

5.465

-5.465

0

0

0

0

0

0

0

0

0

revolverend fonds woningrenovatie

762

0

762

0

762

0

762

0

762

0

762

0

762

Domplein 13

350

0

350

-35

315

-35

280

-40

240

-40

200

-40

160

Reserve grondexploitatie

10.735

8.791

19.526

-857

18.669

-857

17.812

-1.857

15.954

-1.357

14.597

-1.357

13.239

Investeringsimpuls RSU

15.459

4.014

19.473

-4.621

14.852

-8.266

6.586

-5.080

1.506

-1.720

-213

-284

-497

Reserve Geluidswal

3.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

Reserve taakstelling inkoop LR

13.120

0

13.120

-2.159

10.961

-2.159

8.802

-2.159

6.643

-2.159

4.484

-2.159

2.325

Totaal

71.366

15.942

87.308

-13.388

73.920

-11.317

62.603

-9.136

53.467

-5.276

48.191

-3.840

44.351

Bedragen zijn in duizenden euro's

Stimuleringsfonds volkshuisvesting
Dit fonds is ingesteld in 1997 en heeft een revolverend karakter. Vanuit het stimuleringsfonds volkshuisvesting (SVn) worden starters leningen en laagrentende leningen verstrekt ter stimulering van de woningmarkt. Het fonds wordt gevoed uit de opbrengst van rente op uitstaande leningen na aftrek van beheerkosten. Verstrekte leningen staan verantwoord op de balans onder financiële activa – overige langlopende leningen.

Woonruimteonttrekkingsreserve
Bij het onttrekken aan deze reservering worden compensatiebedragen in rekening gebracht. Deze gelden worden aangewend om nieuwe woonruimte te creëren, zoals via het project 'wonen boven winkels' en de subsidies ‘projecten toevoegen woonruimte’.

Woonfonds
Het woonfonds wordt ingezet voor bijzondere doelgroepen en initiatieven die extra woonvoorzieningen vragen en niet in het reguliere pakket zijn opgenomen. De stortingen en onttrekkingen aan dit fonds geschiedt door de afwikkeling van oude volkshuisvestingsregelingen, rentevergoedingen, saldi NRF en leges.
Bij de VJN 2017 is besloten om in 2017 1,0 miljoen euro aan de reserve te laten vrij vallen omdat door het opnemen van de subsidies “Keurmerk veilig wonen” en “Huurdersparticipatie” in de exploitatie er geen structurele onttrekkingen meer nodig zijn.

Revolverend fonds woningrenovatie
Het fonds is in het leven geroepen voor het verstrekken van zachte leningen aan eigenaar/bewoners die deelnemen aan gemeentelijke renovatieprojecten. De uitvoering van de regeling loopt via het SVn (Stichting Volkshuisvesting Nederland).

Reserve Utrechts restauratiefonds (URF)
Uit het Utrechts Restauratiefonds worden laagrentende leningen verstrekt ter ondersteuning van particuliere eigenaren. Het Restauratiefonds richt zich op de gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden.

Archeologische opgravingen
Deze reserve is bestemd ter dekking van de archeologische opgravingen. Daarnaast wordt een deel van deze reserve ingezet ten behoeve van het ontwikkelen van het cultuurcentrum Hoge Woerd en geldt vooral ter dekking van een deel van de kapitaalslasten.

DomUnder (Domplein13)
Deze reserve wordt ingezet ter dekking van de subsidiëring aan Stichting Domplein. Onder voorwaarden wordt aan de stichting een subsidie van in totaal 0,4 miljoen euro verstrekt over een periode van tien jaar.

Investeringsimpuls RSU
In het verlengde van de Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU) is een investeringsstrategie voor gezonde verstedelijking opgesteld. Bij de voorjaarsnota 2017 is een deel van de middelen als gevolg van de groei van de stad toegevoegd aan de reserve Investeringsimpuls RSU. De programmering van de middelen in de reserve Investeringsimpuls RSU vindt plaats volgens het bestedingskader. Het bestedingskader is vastgesteld bij het MPSO 2017.
De lasten op het product Investeringsimpuls RSU bedragen in 2018 11,391 miljoen euro. Deze lasten worden onttrokken uit de reserve Investeringsimpuls RSU. In 2018 vindt er een dotatie plaats aan deze reserve van 3,125 miljoen euro voor projecten de binnenstad, Merwedekanaalzone, USP/Rijnsweerd en de openbare ruimte in Overvecht en Kanaleneiland.

Reserve Grondexploitatie
De reserve is ten behoeve van het opvangen van niet begrote financiële tegenvallers in grondexploitatieprojecten en ten behoeve van het afdekken van financiële risico's bij het nemen van initiatieven in de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. De noodzakelijke omvang wordt jaarlijks bij het opstellen van het Meerjaren Perspectief Stedelijke Ontwikkeling bijgesteld. Daarin worden twee normen gehanteerd:
a) de omvang van de reserve minus de omvang van de claims op de reserve is minimaal gelijk aan niet begrote negatieve financiële risico's in de grondexploitatieprojecten;
b) de omvang van de reserve is minimaal gelijk aan 10% van de verwachte toekomstige investeringen in grondexploitatieprojecten.
In 2018 wordt een bedrag van 0,857 miljoen euro onttrokken uit de reserve in verband met de jaarlijkse afdracht aan het concern (2,125 miljoen euro), promotie en acquisitie (0,080 miljoen euro) en dekking product gebiedsmanagement (0,752 miljoen euro). Vanuit de investeringsimpuls RSU wordt 2,1 miljoen euro gestort in de reserve voor de ontwikkeling van deelgebied 5.

Geluidswal
Bij de vaststelling van de Programmabegroting 2005 is een bedrag beschikbaar gesteld van 5,5 miljoen euro ter gedeeltelijke dekking van de uitgaven van de geluidswal Woerden (Verlenging geluidswal Veldhuizen). In 2013 is deze reserve voor algemene gemeentebrede middelen verlaagd met 2,5 miljoen euro. De bestemmingsreserve zullen we na realisatie van de geluidswal aanwenden. Onttrekkingen mogen alleen plaatsvinden om de kosten van de geluidswal te dekken.

Taakstelling inkoop Leidsche Rijn
In 2013 zijn de benodigde middelen voor de aan Leidsche Rijn opgelegde taakstelling in een bestemmingsreserve gestort. In 2018 wordt conform de planning over deze reserve beschikt ten gunste van de algemene gemeentebrede middelen.

Programmareserve Duurzaamheid

Omschrijving

Eindsaldo
31-12-'16

Resultaat 2016

Begroot saldo
01-01-'17

Mutatie 2017

Begroot
Saldo
01-01-'18

Mutatie 2018

Begroot
Saldo
01-01-'19

Mutatie 2019

Begroot
Saldo
01-01-'20

Mutatie 2020

Begroot
Saldo
01-01-'21

Mutatie 2021

Begroot
Saldo
01-01-'22

a

b

c =a+b

d

e =c+d

f

g =e+f

h

i =g+h

j

k =i+j

l

m =k+l

Reserve Energiemaatregelen Utrechtse Scholen

185

0

185

0

185

0

185

0

185

0

185

0

185

Utrechtse Energie

5.324

-179

5.145

-200

4.945

0

4.945

0

4.945

0

4.945

0

4.945

Leningen Utrechtse Energie

5.550

0

5.550

0

5.550

0

5.550

0

5.550

0

5.550

0

5.550

Stichting Heerlijk Wonen (PUE)

80

0

80

-80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Risicoreserve Bodem

0

163

163

0

163

0

163

0

163

0

163

0

163

Totaal

11.139

-16

11.123

-280

10.843

0

10.843

0

10.843

0

10.843

0

10.843

Bedragen zijn in duizenden euro's

Energiemaatregelen Utrechtse Scholen
Bij de berekening van de verwachte voordelen als gevolg van energiemaatregelen aan Utrechtse scholen in het kader van Utrechtse Energie is uitgegaan van bepaalde parameters (bijvoorbeeld verwachte toename van energiekosten). Met de schoolbesturen zijn overeenkomsten gesloten waarin hun aandeel in de investering is vastgelegd op basis van de verwachte besparingen. Als nadien zal blijken dat de verwachte besparing onvoldoende zijn behaald als gevolg van afwijkingen in de contractueel vastgelegde parameters, dan zijn wij als gemeente gehouden de schoolbesturen daarvoor financieel te compenseren.

Utrechtse Energie
De reserve is bestemd voor de uitvoering van het Programma Utrechtse Energie. De uitvoering van het programma is vertraagd op gang gekomen waarbij de overschotten in eerdere jaren in de Reserve Utrechtse Energie zijn gestort. In verband met uitvoering van het energieprogramma is in 2016 0,179 miljoen euro aan de reserve onttrokken.
In amendement 16 bij de VJN 2017 is besloten om 2,3 miljoen euro van de reserve die bedoeld was voor het verstrekken van duurzaamheidsleningen aan particulieren aan te wenden om huurders en woningeigenaren eenvoudig te laten kiezen voor het nemen van stevige energiemaatregelen, zowel financieel als bouwtechnisch. Mogelijkheden hiervoor zijn o.a. een woningabonnement of collectieve inkoop. De inzet moet aansluiten op de bestaande activiteiten uit de Energieagenda’s.

Leningen Utrechtse Energie
Vanuit de beschikbaar gestelde budgetten voor Utrechtse Energie is een renteloze lening van vijftien jaar verstrekt. Ter dekking van het risico en voor de rentelasten is deze bestemmingsreserve gecreëerd.

Stichting Heerlijk Wonen (PUE)
De reserve Stichting Heerlijk Wonen (SHW) betreft een bestemmingsreserve voor het risico op de afgegeven lening aan SHW. Deze lening is voorde aanloopkosten in de eerste jaren van SHW. De lening zal in vijf gelijke jaarlijkse termijnen (0,016 miljoen euro) worden afgelost, voor het eerst in 2017.
Bij de VJN 2017 is besloten om de reserve in 2017 op te heffen. De reden is de gemeentebrede regel om geen reserves meer te hebben onder de 0,1 miljoen euro.

Risicoreserve bodem
Bij de VJN2017 is besloten een risicoreserve te openen en restantbudget uit 2016 via de bestedings- en dekkingsvoorstellen hiervoor te bestemmen. Gelden die in 2016 zijn ontvangen als afkoop voor aansprakelijkheid op de kosten van toekomstige bodemsaneringen zijn gestort in deze risicoreserve. Uit de reserve kunnen toekomstige sanerings- en monitoringskosten die voortvloeien uit afgekochte verplichtingen worden gedekt.

Programmareserve Bereikbaarheid

Omschrijving

Eindsaldo 31-12-'16

Resultaat 2016

Begroot saldo
01-01-'17

Mutatie 2017

Begroot
Saldo
01-01-'18

Mutatie 2018

Begroot
Saldo
01-01-'19

Mutatie 2019

Begroot
Saldo
01-01-'20

Mutatie 2020

Begroot
Saldo
01-01-'21

Mutatie 2021

Begroot
Saldo
01-01-'22

a

b

c =a+b

d

e =c+d

f

g =e+f

h

i =g+h

j

k =i+j

l

m =k+l

Meerjarige investeringen bereikbaarheid

17.418

2.553

19.971

-8.371

11.601

-9.750

1.851

1.640

3.491

-1.738

1.754

10.330

12.084

Parkeerexploitatie

4.780

0

4.780

-988

3.792

-611

3.181

-496

2.685

4

2.689

4

2.693

Onderhoud parkeervoorzieningen

1.294

0

1.294

-260

1.034

-74

960

-203

756

-385

371

-385

-14

Totaal

18.712

2.553

21.265

-8.631

12.635

-9.824

2.811

1.437

4.248

-2.123

2.125

9.945

12.070

Bedragen zijn in duizenden euro's

Meerjarige investeringen Bereikbaarheid en Luchtkwaliteit
Doel van deze reserve is het bevorderen van de doorstroming op hoofdwegen. Daarnaast bevat deze reserve het gemeentelijk aandeel voor de financiering van het aanvullende pakket VERDER maatregelen, bestemd voor financiering van investeringsprojecten Bereikbaarheid , gebaseerd op het raadsvoorstel SO09.095378. Het saldo is bestemd voor dekking van het Meerjaren Perspectief Bereikbaarheid (MPB). De reserve wordt gevoed uit het beschikbaar gestelde jaarlijkse budget tot en met 2033. De mutaties bestaan uit het saldo van baten en lasten op de meerjarige investeringen Bereikbaarheid. Dee worden toegelicht bij het programma.

Reserve MVA maatschappelijk nut
Deze kapitaallastenreserve, ook wel ‘activareserve’ genoemd, is een bestemmingsreserve die dient ter financiële dekking van kapitaallasten gedurende de levensduur van een actief.  
Op grond van de Nota ‘ waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa’ worden alle investeringen in de openbare ruimte die opgestart worden in of na 2017 geactiveerd. Tegelijkertijd wordt voor deze investeringen een kapitaallastenreserve gevormd, waaruit de kapitaalslasten gedekt worden. Het gaat om reserveringen van kapitaalslasten voor de Doorfietsroute langs het spoor CS- Amsterdam, de herinrichting van de Nachtegaalstraat- Reigerstraat en herinrichting Wittevrouwenstraat- Voorstraat.

Parkeerexploitatie
De reserve is ingesteld om schommelingen in de jaarlijkse parkeerbaten en –lasten op te kunnen vangen, zodat ook in de situatie waarin de opbrengsten onvoldoende blijken te zijn kan worden voldaan aan de jaarlijks vastgestelde afdracht aan de algemene middelen.

Onderhoud parkeervoorzieningen
De reserve is bestemd voor het gegarandeerd uitvoeren van groot onderhoud van belanghebbende garages, parkeergarage, P+R transferia en fietsvoorzieningen. In deze reserve is tevens in 2016 de onderhoudsbijdrage van derden voor de fietsenstalling Jaarbeursplein opgenomen (0,127 miljoen euro).

Programmareserve Openbare ruimte en groen

Omschrijving

Eindsaldo 31-12-'16

Resultaat 2016

Begroot saldo
01-01-'17

Mutatie 2017

Begroot
Saldo
01-01-'18

Mutatie 2018

Begroot
Saldo
01-01-'19

Mutatie 2019

Begroot
Saldo
01-01-'20

Mutatie 2020

Begroot
Saldo
01-01-'21

Mutatie 2021

Begroot
Saldo
01-01-'22

a

b

c =a+b

d

e =c+d

f

g =e+f

h

i =g+h

j

k =i+j

l

m =k+l

Egalisatiefonds rioleringen

4.805

1.386

6.191

0

6.191

-1.000

5.191

0

5.191

0

5.191

0

5.191

Ophaaldienst

6.393

148

6.541

-150

6.391

-98

6.293

0

6.293

0

6.293

0

6.293

projectreserve Wal- en kluismuren

10.087

-73

10.014

0

10.014

0

10.014

0

10.014

0

10.014

0

10.014

Reserve Essentaksterfte 1002

0

0

0

5.000

5.000

0

5.000

0

5.000

0

5.000

0

5.000

Totaal

21.285

1.461

22.746

4.850

27.596

-1.098

26.498

0

26.498

0

26.498

0

26.498

Bedragen zijn in duizenden euro's

Egalisatiefonds rioleringen
Deze egalisatiereserve is gevormd om al te grote schommelingen in de tarieven voor de rioolheffing op te vangen. Bij de tariefvaststelling voor het jaar t +1 wordt bij de voorjaarsnota in jaar t besloten om eventueel bedragen aan de reserve te onttrekken. Verder wordt bij de Verantwoording van jaar t besloten om, indien nodig, eventuele overschotten te storten in de reserve en eventuele tekorten te onttrekken aan de reserve. Bij het vaststellen van het tarief 2018 voor de rioolheffing is besloten een onttrekking aan deze reserve te doen ter dekking van een deel van de lasten die het gevolg zijn van het uitvoeren van werkzaamheden aan het hemelwaterriool in Lombok en de Zeeheldenbuurt die nodig zijn om de wateroverlast te verhelpen.

Ophaaldienst
Deze egalisatiereserve is gevormd om al te grote schommelingen in de tarieven voor de afvalstoffenheffing op te vangen. Bij de tariefvaststelling voor het jaar t +1 wordt bij de voorjaarsnota in jaar t besloten om eventueel bedragen aan de reserve te onttrekken. Verder wordt bij de Verantwoording van jaar t besloten om, indien nodig, eventuele overschotten te storten in de reserve en eventuele tekorten te onttrekken aan de reserve. Bij het vaststellen van het tarief 2018 voor de afvalstoffenheffing is bij de Voorjaarsnota 2017besloten 0,098 miljoen euro te onttrekken aan de reserve.

Wal-en kluismuren
Bij de Voorjaarsnota 2017 is besloten dat ten opzichte van de oorspronkelijke raming van het project wal- en kluismuren een bijstelling nodig is van 12 miljoen euro, als gevolg van prijsontwikkelingen, complexiteit van de werkzaamheden en specifieke maatregelen. Met deze bijstelling kunnen we naar verwachting de werkzaamheden afronden aan de gehele Oudegracht en Nieuwegracht en het eerste deel (rak 21) van de Kromme Nieuwegracht. 

Essentaksterfte
Gezien de onzekerheid over het verloop van de ziekte en ontwikkelingen die de schade mogelijk kunnen beperken, is een bedrag beschikbaar gesteld van 5,0 miljoen euro en gestort in een reserve, waaruit wij de jaarlijkse kosten onttrekken. Daarmee zijn wij naar verwachting in staat gedurende de komende vijf jaren de noodzakelijke maatregelen uit te voeren en de gevolgen van het daadwerkelijke verloop van de ziekte in de praktijk te monitoren. In de loop van die periode zullen we op grond van de daadwerkelijke ontwikkeling nadere voorstellen doen.

Programmareserve Economie

Omschrijving

Eindsaldo 31-12-'16

Resultaat 2016

Begroot saldo
01-01-'17

Mutatie 2017

Begroot
Saldo
01-01-'18

Mutatie 2018

Begroot
Saldo
01-01-'19

Mutatie 2019

Begroot
Saldo
01-01-'20

Mutatie 2020

Begroot
Saldo
01-01-'21

Mutatie 2021

Begroot
Saldo
01-01-'22

a

b

c =a+b

d

e =c+d

f

g =e+f

h

i =g+h

j

k =i+j

l

m =k+l

Reserve cofinanciering Pieken

707

0

707

0

707

0

707

0

707

0

707

0

707

Reserve cofinanciering Science Park

45

-45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Project Wijk in bedrijf Utrecht

175

0

175

0

175

0

175

0

175

0

175

0

175

Toeristische stadspromotie

326

0

326

-40

286

0

286

0

286

0

286

0

286

Reserve Lokaal Economisch Fonds (LEF)

194

1.027

1.221

0

1.221

0

1.221

0

1.221

0

1.221

0

1.221

Totaal

1.447

982

2.429

-40

2.389

0

2.389

0

2.389

0

2.389

0

2.389

Bedragen zijn in duizenden euro's

Reserve cofinanciering Pieken
Met de cofinanciering bij de (rijks)subsidieregeling Pieken in de Delta worden economische innovatieprojecten ondersteund die de (innovatieve) concurrentiekracht van Utrecht versterken. Daarnaast is de cofinanciering Pieken in de Delta gereserveerd voor uitvoering van de Economische Agenda Utrecht 2012-2018.

Reserve cofinanciering Science Park
Wij stellen voor de reserve cofinanciering Utrecht Science Park op te heffen. Het saldo van de reserve is nul en deze zal in de toekomst niet meer gebruikt worden.

Project Wijk in bedrijf Utrecht
Dit project rust op 3 pijlers: vakmanschap, vestigingsklimaat en verbinding. De activiteiten in dit project resulteren in een bevordering van de wijkeconomie en het kleinschalig ondernemerschap. Het budget wordt vooral aangewend voor de basisvoorziening, wijk in bedrijf, straatmanagement (voor schoon, veilig en attractief ondernemen ), het vestigingsklimaat en het bevorderen van samenwerking tussen ondernemers.

Toeristische Stadspromotie REO
Deze reserve is gekoppeld aan de inkomsten toeristenbelasting. De helft van deze inkomsten worden via het programma Economie ingezet ter bevordering van het Toerisme en verbetering van de toeristische infrastructuur in Utrecht. Voor de besteding van de gelden uit de reserve wordt advies aan de Utrechtse hoteliers gevraagd.

Reserve Lokaal Economisch Fonds (LEF)
Met de gelden van het Lokaal Economisch Fonds worden subsidies verstrekt voor nieuwe werkgelegenheid, leerwerk- en stageplaatsen in Utrecht. Er is in totaal 8 miljoen euro beschikbaar tot en met 2018. Nog niet beschikte subsidies worden tijdelijk in de reserve gestort. Er zijn onttrekkingen zodra de beschikkingen in een jaar het jaarlijks budget overschrijden.

Programmareserve Werk en Inkomen

Omschrijving

Eindsaldo
31-12-'16

Resultaat 2016

Begroot saldo
01-01-'17

Mutatie 2017

Begroot
Saldo
01-01-'18

Mutatie 2018

Begroot
Saldo
01-01-'19

Mutatie 2019

Begroot
Saldo
01-01-'20

Mutatie 2020

Begroot
Saldo
01-01-'21

Mutatie 2021

Begroot
Saldo
01-01-'22

a

b

c =a+b

d

e =c+d

f

g =e+f

h

i =g+h

j

k =i+j

l

m =k+l

Werk en inkomen

5.553

-661

4.892

0

4.892

0

4.892

0

4.892

0

4.892

0

4.892

Revolverend fonds Werk en Inkomen

4.714

-300

4.414

-1.150

3.264

0

3.264

0

3.264

0

3.264

0

3.264

Totaal

10.267

-961

9.306

-1.150

8.156

0

8.156

0

8.156

0

8.156

0

8.156

Bedragen zijn in duizenden euro's

Werk en Inkomen
De risicoreserve is bestemd voor de dekking van mogelijke tekorten op het Inkomensdeel Participatiewet (bijstand), de kosten van overplaatsbaren bij Werk en inkomen. Bij de Voorjaarsnota 2017 is het doel van de reserve uitgebreid met aanvullende kosten contributie Wigo4it en uitvoeringskosten Professional Portal Innovatie (PPI). Bij de Bestedings- en dekkingsvoorstellen 2016 is 0,661 miljoen euro onttrokken in verband met de kosten van overplaatsbaren uit de reorganisatie 2011-2013. We verwachten in 2017 2,0 miljoen euro nodig te hebben voor BUIG, 1,1 miljoen euro voor de kosten van overplaatsbaren in 2017 en 2018 en 1,7 miljoen euro voor Wigo4it/PPI.

Revolverend fonds Werk en inkomen
Het Revolverend Fonds is bedoeld om samenwerking met onder andere uitzendbureaus en sociaal ondernemers bij het aan het werk helpen van mensen uit de bijstand te financieren. Voorwaarde voor dekking uit Revolverend fonds is dat de samenwerking leidt tot aantoonbare besparing op de uitkeringslasten. Bij de jaarstukken 2016 is 0,3 miljoen euro ten laste van het Revolverend Fonds gebracht. Bij de Voorjaarsnota 2017 is 1,15 miljoen euro onttrokken om de kosten van twee Social Impact Bonds en één contract te dekken.

Programmareserve Onderwijs

Omschrijving

Eindsaldo 31-12-'16

Resultaat 2016

Begroot saldo
01-01-'17

Mutatie 2017

Begroot
Saldo
01-01-'18

Mutatie 2018

Begroot
Saldo
01-01-'19

Mutatie 2019

Begroot
Saldo
01-01-'20

Mutatie 2020

Begroot
Saldo
01-01-'21

Mutatie 2021

Begroot
Saldo
01-01-'22

a

b

c =a+b

d

e =c+d

f

g =e+f

h

i =g+h

j

k =i+j

l

m =k+l

Stroyenborchdreef brand

18

0

18

0

18

0

18

0

18

0

18

0

18

Overschrijdingsvergoeding

46

0

46

-46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Masterplan voortgezet onderwijs

4.138

0

4.138

-1.644

2.494

0

2.494

0

2.494

0

2.494

0

2.494

Masterplan primair onderwijs

1.826

0

1.826

-227

1.599

0

1.599

0

1.599

0

1.599

0

1.599

Huisvestestingsprogramma

2.614

684

3.298

0

3.298

0

3.298

0

3.298

0

3.298

0

3.298

Reserve piekopvang onderwijs LR

1.302

0

1.302

-29

1.273

0

1.273

0

1.273

0

1.273

0

1.273

Meerjaren Perspectief Onderwijs Huisvest

10.136

730

10.866

-3.683

7.183

0

7.183

0

7.183

0

7.183

0

7.183

Voorschool

927

0

927

-927

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Onderhoud en kapitaallasten BSO

1.238

201

1.439

0

1.439

0

1.439

0

1.439

0

1.439

0

1.439

Nieuwbouw Centrale Bibliotheek

5.450

0

5.450

-785

4.665

0

4.665

0

4.665

0

4.665

0

4.665

Totaal

27.694

1.615

29.309

-7.341

21.968

0

21.968

0

21.968

0

21.968

0

21.968

Bedragen zijn in duizenden euro's

Stroyenborchdreef brand
Bij de voorjaarsnota zal worden voorgesteld het restant van 0,018 miljoen euro vrij te laten vallen.

Masterplan Voortgezet Onderwijs
Per 1 januari 2018 hebben we 2,494 miljoen euro gereserveerd voor de 1e inrichting van de school VMBO Vleuterweide en voor de 1e inrichting van diverse andere scholen van voortgezet onderwijs.

Masterplan Primair Onderwijs
Per 1 januari 2018 hebben we 1,599 miljoen euro gereserveerd voor de uitvoering van het Masterplan primair onderwijs.

Huisvestingsprogramma's
Per 1 januari 2018 hebben we 3,298 miljoen euro gereserveerd voor de uitvoering van de huisvestingsprogramma’s onderwijs van eerdere jaren.

Reserve Piekopvang onderwijs Leidsche Rijn
Per 1 januari 2018 hebben we 1,273 miljoen euro gereserveerd voor de piekopvang onderwijs in Leidsche Rijn.

Meerjaren Perspectief Onderwijshuisvesting
Per 1 januari 2018 hebben we 7,183 miljoen euro gereserveerd voor de uitvoering van het Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting.

Onderhoud en kapitaallasten Buitenschoolse opvang (BSO)
Per 1 januari 2018 hebben we 1,439 miljoen euro gereserveerd voor het onderhoud en de kapitaallasten van de gedane investeringen BSO.

Centrale Bibliotheek Utrecht
De reserve is bestemd voor de eenmalige kosten voor het betrekken van een nieuwe locatie voor de centrale bibliotheek. De verwachte eenmalige kosten bestaan naar verwachting uit dubbele huur tijdens afbouw, het afbouwen en inrichten van het nieuwe gebouw en verhuizen. In de commissiebrief van 2 juni 2014 is als beschikbaar bedrag per 1 januari 2017 voor de incidentele kosten 6,1 miljoen euro genoemd. In 2016 was eenmalig 0,640 miljoen euro onttrokken en in 2017 is eenmalig 1,785 miljoen euro onttrokken, zodat een saldo resteert van 3,665 miljoen euro per 1 januari 2018.

De jaarlijkse stortingen van 0,785 miljoen euro aan de reserve Nieuwbouw Centrale Bibliotheek zijn vanaf 2017 niet meer nodig ten behoeve van de reserve. Conform besluitvorming naar aanleiding van het coalitieakkoord is dit bedrag met ingang van 2017 beschikbaar voor ophoging van de structurele subsidie aan de bibliotheek. Dit dient ter dekking van de exploitatie van de nieuwe centrale bibliotheek aan de Neude.

Programmareserve Maatschappelijke Ondersteuning

Omschrijving

Eindsaldo
31-12-'16

Resultaat 2016

Begroot saldo
01-01-'17

Mutatie 2017

Begroot
Saldo
01-01-'18

Mutatie 2018

Begroot
Saldo
01-01-'19

Mutatie 2019

Begroot
Saldo
01-01-'20

Mutatie 2020

Begroot
Saldo
01-01-'21

Mutatie 2021

Begroot
Saldo
01-01-'22

a

b

c =a+b

d

e =c+d

f

g =e+f

h

i =g+h

j

k =i+j

l

m =k+l

Plan van aanpak Maatschappelijke Ondersteuning

4.429

0

4.429

-2.529

1.900

-1.400

500

-500

0

0

0

0

0

Totaal

4.429

0

4.429

-2.529

1.900

-1.400

500

-500

0

0

0

0

0

Bedragen zijn in duizenden euro's

De reserve plan van aanpak maatschappelijke opvang betreft de oorspronkelijk geoormerkte OGGZ-middelen van het rijk om dakloosheid terug te dringen in de vier grote steden. Hiervoor is indertijd een plan van aanpak opgesteld voor onder andere het realiseren van hostels. Bij de voorjaarsnota 2017 is besloten om deze reserve deels nog in te zetten voor maatschappelijke opvang in 2017 tot en met 2019 en daarnaast voor andere knelpunten binnen het programma Maatschappelijke Ondersteuning. Een bedrag van 0,954 miljoen euro is in 2017 vrijgevallen ten behoeve van de algemene middelen. In 2018 vindt een onttrekking van 1,4 miljoen euro plaats ten behoeve van vernieuwing 1e opvang (0,500 miljoen euro), frictiekosten sociaal makelaars (0,650 miljoen euro), en tolerantie (0,250 miljoen euro). In 2019 wordt het restant ingezet voor de vernieuwing 1e opvang (0,500 miljoen euro).

Programmareserve Volksgezondheid

Omschrijving

Eindsaldo
31-12-'16

Resultaat 2016

Begroot saldo
01-01-'17

Mutatie 2017

Begroot
Saldo
01-01-'18

Mutatie 2018

Begroot
Saldo
01-01-'19

Mutatie 2019

Begroot
Saldo
01-01-'20

Mutatie 2020

Begroot
Saldo
01-01-'21

Mutatie 2021

Begroot
Saldo
01-01-'22

a

b

c =a+b

d

e =c+d

f

g =e+f

h

i =g+h

j

k =i+j

l

m =k+l

Integrale huisvesting 0-19 jeugdgezondheid

178

0

178

0

178

0

178

0

178

0

178

0

178

Totaal

178

0

178

0

178

0

178

0

178

0

178

0

178

Bedragen zijn in duizenden euro's

De jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen (consultatiebureaus) en de jeugdgezondheidszorg 4-18 jarigen zijn ondergebracht in een pand met verschillende partners. Voor de integratie van de Jeugdgezondheidszorg 0-18 jarigen is het noodzakelijk dat er met meerder partijen nog beter kan worden samengewerkt. Daartoe nodig het huidige pand niet voldoende uit. De reserve is bestemd voor de huisvesting met meerdere partners op 1 locatie om de zorg beter op elkaar aan te laten sluiten.

Programmareserve Veiligheid

Omschrijving

Eindsaldo
31-12-'16

Resultaat 2016

Begroot saldo
01-01-'17

Mutatie 2017

Begroot
Saldo
01-01-'18

Mutatie 2018

Begroot
Saldo
01-01-'19

Mutatie 2019

Begroot
Saldo
01-01-'20

Mutatie 2020

Begroot
Saldo
01-01-'21

Mutatie 2021

Begroot
Saldo
01-01-'22

a

b

c =a+b

d

e =c+d

f

g =e+f

h

i =g+h

j

k =i+j

l

m =k+l

Projecten cameratoezicht

173

0

173

0

173

0

173

0

173

0

173

0

173

Totaal

173

0

173

0

173

0

173

0

173

0

173

0

173

Bedragen zijn in duizenden euro's

Projecten cameratoezicht
De gereserveerde ruimte is bestemd voor het verplaatsen van camera’s en kabels in het Stationsgebied.
In verband met de werkzaamheden worden deze tijdelijk verplaatst, en na definitieve uitvoering van deze werkzaamheden op een termijn van drie tot vijf jaar weer teruggeplaatst.

Programmareserve Cultuur

Omschrijving

Eindsaldo
31-12-'16

Resultaat 2016

Begroot saldo
01-01-'17

Mutatie 2017

Begroot
Saldo
01-01-'18

Mutatie 2018

Begroot
Saldo
01-01-'19

Mutatie 2019

Begroot
Saldo
01-01-'20

Mutatie 2020

Begroot
Saldo
01-01-'21

Mutatie 2021

Begroot
Saldo
01-01-'22

a

b

c =a+b

d

e =c+d

f

g =e+f

h

i =g+h

j

k =i+j

l

m =k+l

Fonds Stadsverfraaiing

89

0

89

0

89

0

89

0

89

0

89

0

89

Cultuurconvenant

500

0

500

-500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Utrechtse Cultuurlening

200

0

200

-100

100

0

100

0

100

0

100

0

100

Fonds Broedplaatsen

701

0

701

2

703

2

705

2

707

2

709

2

711

TivoliVredenburg

4.200

-2.200

2.000

-100

1.900

0

1.900

0

1.900

0

1.900

0

1.900

Totaal

5.690

-2.200

3.490

-698

2.792

2

2.794

2

2.796

2

2.798

2

2.800

Bedragen zijn in duizenden euro's

Fonds Stadsverfraaiing
Sinds 1948 hebben wij middelen gereserveerd voor stadsverfraaiing. Deze middelen zijn bedoeld om kunstwerken in de openbare ruimte te kunnen plaatsen. Projecten duren gemiddeld genomen langer dan een jaar en zijn vaak gekoppeld aan stedenbouwkundige ontwikkelingen. Om flexibel met die ontwikkelingen te kunnen meebewegen is deze reserve ingesteld. Eind 2017 bedraagt de reservering 0,089 miljoen euro.

Cultuurconvenant
Bij de Voorjaarsnota 2012 was besloten om de collegeambities te halveren waardoor vanaf 2015 het cultuurbudget met 1 miljoen euro is afgenomen. Om het budgetniveau in de gehele cultuurnotaperiode van 2013-2016 gelijk te houden is er besloten om het impulscultuurbudget van 2,5 miljoen euro te storten in de reserve cultuurconvenant. Eind 2016 resteerde in deze reserve nog 0,5 miljoen euro. Dit budget is in 2017 ingezet voor de dekking van frictielasten als gevolg van de afloop van de Cultuurnotaperiode 2013-2016. De reserve kan na deze laatste onttrekking worden afgesloten.

Utrechtse Cultuurlening
Conform het raadsbesluit van 15 mei 2015 (kenmerk 14.010565) is 0,200 miljoen euro gereserveerd om het risico af te dekken van de Utrechtse Cultuurlening. Bij de Voorjaarsnota 2017 is besloten om incidenteel 0,1 miljoen euro te onttrekken uit de reserve ten gunste van het programma ‘Algemene middelen’. De dekkingsgraad is met deze onttrekking teruggebracht naar 50%.

Fonds Broedplaatsen
Wij hebben wij 0,701 euro gereserveerd om het financieel risico af te dekken van het borgstellingsfonds Creatieve Broedplaatsen dat onder beheer is geplaatst van de Triodos bank (raadsbesluit 14.002504).
Jaarlijks wordt er 0,002 miljoen euro aan garantieprovisie verwacht die in overeenstemming met de samenwerkingsovereenkomst tussen de Gemeente Utrecht en de Triodosbank zal terugvloeien in het Fonds.

TivoliVredenburg
Deze reserve is ingesteld om de tekorten in 2014, 2015en 2016 te dekken van TivoliVredenburg. Bij de Voorjaarsnota 2017 is besloten om incidenteel 0,1 miljoen euro te onttrekken uit de reserve ten gunste van het programma ‘Algemene middelen’. Het saldo van 1,9 miljoen euro is gereserveerd voor de dekking van het financiële tekort over 2016 van TivoliVredenburg van 1,9 miljoen euro. De reserve zal na deze laatste onttrekking worden afgesloten.

Programmareserve Sport

Omschrijving

Eindsaldo 31-12-'16

Resultaat 2016

Begroot saldo
01-01-'17

Mutatie 2017

Begroot
Saldo
01-01-'18

Mutatie 2018

Begroot
Saldo
01-01-'19

Mutatie 2019

Begroot
Saldo
01-01-'20

Mutatie 2020

Begroot
Saldo
01-01-'21

Mutatie 2021

Begroot
Saldo
01-01-'22

a

b

c =a+b

d

e =c+d

f

g =e+f

h

i =g+h

j

k =i+j

l

m =k+l

Grasmat Zoudenbalch

625

0

625

23

648

48

696

48

744

23

693

23

716

Reserve Nota kapitaalgoederen Sport

3.677

-927

2.750

0

2.750

0

2.750

0

2.750

0

2.750

0

2.750

Totaal

4.302

-927

3.375

23

3.398

48

3.446

48

3.495

48

3.543

48

3.591

Bedragen zijn in duizenden euro's

Grasmat Zoudenbalch
Wij reserveren jaarlijks 0,048 miljoen euro voor de vervanging van de toplaag als gevolg van zeer intensief gebruik van de velden op het sportcomplex Zoudenbalch. De geplande storting is voor een deel gepland bij de reserve Sportstimulering Verenigingsmanagement.

Reserve nota kapitaalgoederen Sport
De reserve is bestemd voor toekomstig groot onderhoud aan sportaccommodaties, zoals in het in het MPUV 2016 inclusief de nota kapitaalgoederen 2016-2019 is aangegeven.

Programmareserve Gemeentelijk Vastgoed

Omschrijving

Eindsaldo
31-12-'16

Resultaat 2016

Begroot saldo
01-01-'17

Mutatie 2017

Begroot
Saldo
01-01-'18

Mutatie 2018

Begroot
Saldo
01-01-'19

Mutatie 2019

Begroot
Saldo
01-01-'20

Mutatie 2020

Begroot
Saldo
01-01-'21

Mutatie 2021

Begroot
Saldo
01-01-'22

a

b

c =a+b

d

e =c+d

f

g =e+f

h

i =g+h

j

k =i+j

l

m =k+l

Staatsliedenbuurt

48

-48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nota Kapitaalgoederen

471

-471

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Groot Onderhoud Maatschappelijk Vastgoed

843

0

843

0

843

0

843

0

843

0

843

0

843

Vastgoedbeheer

3.467

0

3.467

2.000

5.467

1.000

6.467

1.000

7.467

1.000

8.467

1.000

9.467

Totaal

4.829

-519

4.310

2.000

6.310

1.000

7.310

1.000

8.310

1.000

9.310

1.000

10.310

Bedragen zijn in duizenden euro's

Groot Onderhoud Maatschappelijk Vastgoed

Vastgoedbeheer
De reserve dient ter dekking van bedrijfsrisico's (bijvoorbeeld onverwachte tekorten op de exploitatie en de ontwikkeling van panden/percelen) en tevens als egalisatie van het jaarlijkse resultaat op de vastgoedportefeuille. De exploitatie per perceel is over de levensduur sluitend, maar er blijven faseringsverschillen per jaar. Vooral bij nieuw gebouwde accommodaties is er in het begin een tekort doordat de jaarlijkse huurstijging pas na een aantal jaren groot genoeg is om de (gelijk blijvende) kapitaallasten te dekken.

Reserve groot onderhoud Maatschappelijk Vastgoed
De reserve is bestemd voor toekomstig groot onderhoud aan maatschappelijk vastgoed, zoals in het in het MPUV 2017 is aangegeven.

Programmareserve Algemene middelen en onvoorzien

Omschrijving

Eindsaldo
31-12-'16

Resultaat 2016

Begroot saldo
01-01-'17

Mutatie 2017

Begroot
Saldo
01-01-'18

Mutatie 2018

Begroot
Saldo
01-01-'19

Mutatie 2019

Begroot
Saldo
01-01-'20

Mutatie 2020

Begroot
Saldo
01-01-'21

Mutatie 2021

Begroot
Saldo
01-01-'22

a

b

c =a+b

d

e =c+d

f

g =e+f

h

i =g+h

j

k =i+j

l

m =k+l

Budgetstructuur Leidsche Rijn

19.016

-2.615

16.401

0

16.401

0

16.401

0

16.401

0

16.401

0

16.401

Reserve Muziekcentrum Vredenburg/ Muziekpaleis

445

0

445

-345

100

0

100

0

100

0

100

0

100

Gezondheid ruimtelijke ontwikkeling

672

0

672

-387

286

-285

1

-285

-283

-285

-568

-285

-852

Decentralisatie Sociaal Domein

13.977

1.123

15.100

-9.980

5.120

0

5.120

0

5.120

0

5.120

0

5.120

Muziekcentrum Vredenburg Frictiekosten 2009

243

-54

189

-18

171

0

171

0

171

0

171

0

171

Totaal

34.353

-1.546

32.807

-10.730

22.078

-285

21.793

-285

21.509

-285

21.224

-285

20.940

Bedragen zijn in duizenden euro's

Budgetstructuur Leidsche Rijn
De reserve Budgetstructuur Leidsche Rijn is ingesteld in 1997 en is bestemd voor het opvangen van frictiekosten bij de realisatie van voorzieningen in Leidsche Rijn. Dit betreft vooral de kosten van tijdelijke voorzieningen, eerste inrichting van scholen en het verevenen van tijdelijke tekorten op de stelpost Budgetstructuur Leidsche Rijn. Op basis van actuele prognoses zal deze reserve toereikend zijn om de voorziene frictiekosten in Leidsche Rijn voor de komende jaren op te vangen. Met de onttrekking in 2016 van 2,615 miljoen euro zijn per saldo de volgende kosten gedekt:

  • dekking lopende frictie uit voorgaande jaren: -2,254 miljoen euro
  • overheveling naar beleidsprogramma's ten behoeve van toename activiteiten: -2,269 miljoen euro
  • bekostiging van incidentele frictiekosten en eerste inrichting schoolklassen: -0,744 miljoen euro         
  • toevoeging op basis van bewonerstoename 2016 (VJN 2015 pagina 13-14): +2,000 miljoen euro
  • reservering voor toekomstige kapitaallasten van nog te realiseren voorzieningen: +0,652 miljoen euro

MCV / Muziekpaleis
De bestemmingsreserve Muziekcentrum Vredenburg / Muziekpaleis is in 2012 ingesteld ter dekking van het opheffen van Muziekcentrum Vredenburg en van knelpunten bij de realisatie van het Muziekpaleis. Bij de voorjaarsnota 2017 is na een doorlichting van de reserves 0,345 miljoen euro uit deze reserve afgeroomd en ingezet in het financiële beeld. Hierna resteert een saldo van 0,1 miljoen euro.

Gezondheid ruimtelijke ontwikkelingen
De bestemmingsreserve Gezondheid ruimtelijke ontwikkelingen is in 2012 ingesteld ten behoeve van intensivering op het terrein van gezondheid bij ruimtelijke ontwikkelingen. Conform besluit bij de programmabegroting worden de gemaakte kosten van advisering voor een bedrag van 0,285 miljoen euro ten laste van de reserve gebracht. De reserve is op begrotingsbasis nog toereikend tot en met 2018. De begrote onttrekkingen vanaf 2019 zullen in werkelijkheid niet plaatsvinden. In de begroting 2019 zullen de betreffende kosten van financiële dekking voorzien worden uit een nog nader te bepalen begrotingspost binnen het ruimtelijk programma.

Decentralisatie Sociaal Domein
Deze reserve Decentralisaties sociaal domein is in 2014 ingesteld. Aanvankelijk diende hij ter financiële dekking van de risico's voor de in- en uitvoering van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Bij de Voorjaarsnota 2016 is de benodigde omvang vastgesteld op 18 miljoen euro; 13 miljoen euro ter afdekking van de berekende risico’s en 5 miljoen euro voor innovatie. Bij voorjaarsnota 2017 zijn de risico's volgens de principes van risicomanagement gewaardeerd en gedekt via de algemene risicoreserve. Daardoor kon van de gereserveerde middelen 13 miljoen euro uit de reserve Decentralisatie Sociaal Domein vrij vallen. De resterende 5 miljoen euro blijft gereserveerd voor innovatie.

Muziekcentrum Vredenburg frictiekosten 2009
De reserve MCV frictiekosten 2009 is bedoeld om de kosten als gevolg van een reorganisatie uit 2009 af te dekken. Tot en met 2016 zijn 0,815 miljoen euro aan frictiekosten onttrokken. Bij de voorjaarsnota 2017 zijn de reserves doorgelicht en konden de niet meer benodigde reserveringen vrijgevallen. Van deze reserve is 0,018 miljoen euro begrote frictiekosten vrijgevallen. Verrekening van kosten met deze reserve vindt plaats op basis van dekkingsvoorstel bij het jaarresultaat.

Programmareserve Overhead

Omschrijving

Eindsaldo 31-12-'16

Resultaat 2016

Begroot saldo
01-01-'17

Mutatie 2017

Begroot
Saldo
01-01-'18

Mutatie 2018

Begroot
Saldo
01-01-'19

Mutatie 2019

Begroot
Saldo
01-01-'20

Mutatie 2020

Begroot
Saldo
01-01-'21

Mutatie 2021

Begroot
Saldo
01-01-'22

a

b

c =a+b

d

e =c+d

f

g =e+f

h

i =g+h

j

k =i+j

l

m =k+l

Europese subsidies

2.196

-65

2.131

0

2.131

0

2.131

0

2.131

0

2.131

0

2.131

Reserve ICT Investeringsprogramma

4.514

800

5.314

-500

4.814

0

4.814

0

4.814

0

4.814

0

4.814

Totaal

6.709

735

7.444

-500

6.944

0

6.944

0

6.944

0

6.944

0

6.944

Bedragen zijn in duizenden euro's

Europese subsidies
De uitvoering van de Europese subsidieprogramma's lopen over de jaargrenzen heen. Door een reserve in te stellen, kunnen de schommelingen in uitgaven en inkomsten worden ondervangen. Mutaties zijn afhankelijk van de gerealiseerde projecten en zullen bij de jaarlijkse verantwoording via een dekkings- of bestedingsvoorstel voorgelegd worden.

ICT Investeringsprogramma
Bij de Verantwoording 2013 is besloten om de voordelen op het structurele budget van het ICT-Investeringsprogramma in te zetten ter dekking van incidentele nadelen en om eventuele restanten voortaan te storten in de reserve ICT Investeringen. Het doel en de reikwijdte van de reserve is hiermee verbreed naar het volledige budget van het ICT Investeringsprogramma. Mutaties zijn afhankelijk van de gerealiseerde projecten en zullen bij de jaarlijkse verantwoording via een dekkings- of bestedingsvoorstel voorgelegd worden. De verwachting is dat het saldo van de reserve de komende jaren volledig ingezet zal worden.

Op basis van een analyse van het ICT investeringsprogramma en een actualisatie van de verwachte nog te maken kosten is bij de Voorjaarsnota 2017 besloten om 0,5 miljoen euro uit de betreffende reserve vrij te laten vallen.

Reserves ten bate van vaste activa

Omschrijving

Eindsaldo 31-12-'16

Resultaat 2016

Begroot saldo
01-01-'17

Mutatie 2017

Begroot
Saldo
01-01-'18

Mutatie 2018

Begroot
Saldo
01-01-'19

Mutatie 2019

Begroot
Saldo
01-01-'20

Mutatie 2020

Begroot
Saldo
01-01-'21

Mutatie 2021

Begroot
Saldo
01-01-'22

Vaste activareserve

    270.086

        3.918

    274.004

        7.291

    281.295

      -2.791

    278.504

        1.784

    280.288

      -3.404

    276.884

      -6.443

    270.441

Totaal

265.137

3.918

269.055

7.291

276.346

-2.791

273.555

1.784

275.339

-3.404

271.935

-6.443

265.492

Bedragen zijn in duizenden euro's

Als een vast actief wordt gefinancierd met een incidentele interne bijdrage, wordt deze bijdrage in de vaste activareserve gestort. Vanuit deze reserve worden vervolgens jaarlijks de bijbehorende kapitaallasten betaald. Kapitaallasten bestaan uit rente en afschrijving.

Overzicht van structurele onttrekkingen en stortingen in de reserves

Omschrijving

Onttrekking 2018

Storting 2018

Onttrekking 2019

Storting 2019

Onttrekking 2020

Storting 2020

Onttrekking 2021

Storting 2021

Algemene Middelen

           285

           285

           285

           285

Vaste Activareserve

        6.441

        6.443

        6.443

        6.443

Totaal

6.726

0

6.728

0

6.728

0

6.728

0

Bedragen zijn in duizenden euro's

Toelichting
In bovenstaande tabel zijn de structureel begrote onttrekkingen en stortingen in de reserves weergegeven, conform artikel 19, 23 en 28 van het BBV.

De reserve Gezondheid ruimtelijke ontwikkeling is in 2012 ingesteld ten behoeve van het intensiveren van de advisering op het terrein van de gezondheid in de ruimtelijke ontwikkeling. De begrote jaarlijkse onttrekking met dit doel bedraagt 0,285 miljoen euro.