Inleiding
Dit is het wijkactieprogramma 2018 voor Vleuten-De Meern. In het wijkactieprogramma staat wat we samen met bewoners, ondernemers, woningcorporaties, ontwikkelaars en andere partijen gaan doen aan de belangrijkste vraagstukken in de wijk in 2018. Het wijkactieprogramma is de uitwerking voor 2018 van de wijkambities 2014-2018.

Het wijkactieprogramma is opgezet volgens het stramien waarmee we in de afgelopen jaren hebben gewerkt. Parallel werken we in alle Utrechtse wijken aan ‘vernieuwing van de wijkparticipatie’, zoals vastgesteld in de notitie ‘Al Doende Vernieuwen’. Daarmee is dit het laatste jaar dat we de wijkactieprogramma’s op deze manier maken. Hoe we de wijkopgaven 2019 gaan maken, in welke vorm en voor welke periode is afhankelijk van de opbrengst van de ‘vernieuwing van de wijkparticipatie’.

We hebben het afgelopen jaar samen met veel partijen verkend hoe we de wijkparticipatie kunnen vernieuwen. Daarbij richten we ons op:

  • Meer flexibele vormen van participatie in de wijk.
  • Meer aandacht voor betrokkenheid tijdens de planvorming in plaats van aan het eind.
  • Betrokkenheid van een meer gemêleerde groep inwoners.
  • Heldere afspraken over invloed en besluitvorming.

In de wijken Leidsche Rijn, Noordwest, Oost en Zuidwest zijn we als onderdeel van ‘Al doende vernieuwen’ gestart met vernieuwende participatie trajecten om te komen tot nieuwe wijkopgaven. Samen met bewoners, organisaties en ondernemers halen we op wat belangrijk is voor de wijk en haar buurten en waar we samen aan kunnen werken.
Dat betekent dat Leidsche Rijn, Noordwest, Oost en Zuidwest wijkactieprogramma’s hebben voor 2018 en tegelijkertijd werken we in die wijken ook aan de nieuwe wijkopgaven. Met de uitkomsten daarvan komen we in het eerste half jaar van 2018 bij de raad terug.

In Overvecht zijn we in 2016 gestart met de Versnelling, een plan van wijkbewoners, professionals en gemeente voor een sterker Overvecht. In een gezamenlijk proces is de problematiek verkend en met verschillende laagdrempelige bijeenkomsten hebben we zoveel mogelijk verschillende (groepen) bewoners bereikt.

Voor 2019 willen we voor alle wijken nieuwe wijkopgaven hebben en daar gaan we in 2018 mee aan de slag. We benutten daarbij de ervaringen die we hebben opgedaan in Overvecht rond de Versnelling , de ervaringen die we nu opdoen in Leidsche Rijn, Noordwest, Oost en Zuidwest met het opstellen van nieuwe wijkopgaven en de lessen uit de tien projecten in de tien wijken waarin we experimenteren met nieuwe vormen van participatie. Daarnaast is voor Vleuten de Meern de vastgestelde omgevingsvisie een belangrijke bron en voor Zuid de visie op Lunetten die wordt gemaakt als onderdeel van project buurtbudgetten, één van de tien projecten waarin we experimenteren met nieuwe vormen van participatie

Vooruitgang Vleuten-De Meern
De wijk Vleuten-De Meern groeit nog steeds. Niet alleen qua inwoners. De planning voorziet in het ontwikkelen van nieuwe locaties Haarrijn en Haarzicht. Ook binnen de bestaande kernen van Vleuten en De Meern wordt herontwikkeld om de levendigheid en de bereikbaarheid te verbeteren. Er zijn veel bewonersinitiatieven in de wijk en het aantal voorzieningen neemt nog steeds toe.
Ook qua buurttevredenheid en gevoel van veiligheid staat Vleuten-De Meern goed op de kaart.
Naast de al bestaande wijkambities is er de komende jaren aandacht nodig voor de bevolkingsopbouw. Er komen in Vleuten-De Meern meer jongeren én meer ouderen. De verandering in de bevolkingsopbouw in 2018 leidt tot andere vragen waarop we in 2018 inspelen. In 2018 werken we aan het stedelijk thema ‘Bouwen aan een gezonde toekomst’.

Leeswijzer
Het wijkactieprogramma begint met een beknopte beschrijving van de wijk. Daarna vindt u de wijkambities en speerpunten voor de periode 2014-2018, en vervolgens leest u welke concrete projecten en activiteiten in 2017 bijdragen aan de realisatie van deze drie wijkambities. We sluiten af met een toelichting op complexe projecten en trajecten en gebiedsaanpakken voor die delen van de wijk die extra aandacht vragen.

Contact en informatie
Meer informatie over de Wijkambities 2014-2018 van Vleuten- De Meern en de wijkambities en wijkactieprogramma’s van andere wijken vindt u op wijkambities en wijkactieprogramma’s.

Heeft u vragen over het wijkactieprogramma of wilt u meedoen met één van de beschreven projecten. Neem contact op met medewerkers van wijkservicecentrum, het gemeentelijk aanspreekpunt in uw wijk. U kunt ons bellen 030 - 286 00 00, mailen vleutendemeern@utrecht.nl of kom langs Dorpsplein 1, Vleuten. U bent van harte welkom.

Wilt u op de hoogte blijven van zaken die spelen in uw wijk? Abonneer u dan op de digitale nieuwsbrief via de website. Heeft u zelf een plan, idee of initiatief voor de wijk? Kijk dan bij uw initiatief, het Initiatievenfonds of benader het wijkbureau.

De wijk Vleuten–De Meern

Vleuten-De Meern ligt aan de westkant van Utrecht. De kernen Vleuten en De Meern hebben een dorpskarakter met veel groen. Het landelijke gebied tussen deze kernen heeft voor het grootste deel plaatsgemaakt voor nieuwbouw. Ten noorden van de oude kern Vleuten komen de bouwlocaties Haarzicht en Haarrijn. Het Máximapark is onderdeel van de wijk en vormt een groot en veelzijdig groengebied. Het gebied rondom Haarzuilens wordt ingericht voor recreatiedoeleinden.

Beschrijving van de wijk
Vleuten-De Meern, wijk 10, bestaat uit de volgende buurten: Vleuten, De Tol, Wijk Achter ’t Spoor, Haarzuilens, Haarzicht, Haarrijn, De Meern, ’t Weer, De Woerd, Veldhuizen, De Balije, Maximapark, Vleuterweide, Oudenrijn, Rijnenburg, Reijerscop.

Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn versterken elkaar
Veel bewoners zien de gehele “ontwikkellocatie Leidsche Rijn” als de wijk Leidsche Rijn. Een deel van deze ontwikkellocatie ligt in de wijk Vleuten-De Meern. De wijk Vleuten-De Meern grenst geheel aan de wijk Leidsche Rijn en biedt ook voorzieningen die een belangrijke bijdrage leveren aan de wijkambities van de bewoners in wijk Leidsche Rijn. Zoals het Máximapark, Castellum Hoge Woerd en horeca. Het Leidsche Rijn Centrum, dat in 2018 open gaat in de wijk Leidsche Rijn, is juist ook voor bewoners van Vleuten-De Meern een plek om te winkelen, recreëren en te ontmoeten.

Vleuten-De Meern: het aantal woningen en bewoners groeit nog steeds
Momenteel telt de wijk 17.777 woningen. Het grootste deel van de woningvoorraad bestaat uit eengezinswoningen (82,1%). Ruim 70% van de woningen bestaat uit koopwoningen. Met de huidige ontwikkellocaties Haarrijn, Haarzicht en in het Maximapark groeit het aantal woningen in de wijk nog steeds.

Vleuten-De Meern is qua bevolkingsomvang de grootste wijk van Utrecht. De wijk had 47.801 inwoners op 1 januari 2017. Een kijkje in de toekomst geeft aan dat de bevolking van Vleuten-De Meern ook de komende jaren nog doorgroeit. In 2025 telt Vleuten-De Meern volgens de meest recente prognose dan ruim 52.000 inwoners.
De huishoudens met kind(eren) vormen de grootste groep inwoners (42,3%). Het percentage huishoudens zonder kind is 24,6% en alleenstaanden 24,9%.

Vooral veel jongeren en ouderen in de wijk
Ruim een kwart van de inwoners in de wijk Vleuten-De Meern is momenteel jonger dan 18 jaar. Het gaat hier om een groep van bijna 11.000 in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Dit percentage ligt ver boven het Utrechtse gemiddelde.
Driekwart van de bewoners is van Nederlandse herkomst. Inwoners met een migratieachtergrond zijn hoofdzakelijk Marokkaans, Surinaams/Antilliaans en Turks.

Gezond stedelijk leven
De komende jaren groeit de wijk dus weer fors. Een speerpunt van de gemeente is dat dit op een gezonde manier gebeurt: gezond stedelijk leven. Veel mensen zijn in nieuwbouwbuurten komen wonen, waardoor de sociale samenhang en het bouwen aan sociale netwerken continue aandacht vragen. Hetzelfde geldt voor de ondernemers in de detailhandel die in de sterk veranderende branche hun weg moeten zoeken.

Bewoners voelen zich in Vleuten-De Meern veilig
Woninginbraak, geweld en jongerenoverlast komen in Vleuten-De Meern relatief weinig voor.
Vleuten-De Meern heeft ongeveer tien woninginbraken per 1.000 woningen en ruim 10% van de inwoners geeft aan jongerenoverlast te ervaren.
Een kwart van de inwoners van Vleuten-De Meern geeft aan zich in de eigen buurt wel eens onveilig te voelen. Het stedelijk gemiddelde is 33%.

De wijk voelt zich betrokken en participeert
Meer dan 90% van de inwoners voelt zich verantwoordelijk voor de buurt. Een kwart van de bewoners geeft aan actief te zijn in de buurt en ongeveer 40% is actief vrijwilliger.
Bewoners van Vleuten-De Meern waarderen de sociale cohesie met het rapportcijfer 6.

Openbare ruimte wordt positief beoordeeld
Het algemeen buurtoordeel krijgt van de bewoners uit de wijk een 7.5.
De staat van de openbare ruimte in Vleuten-De Meern krijgt een 6,8. Dit cijfer wordt ook gegeven voor de staat van het groenonderhoud. De top drie die bewoners noemen als het gaat om overlast in de buurt is: hondenpoep op straat, rommel en afval op straat en lawaai van verkeer in de straat.

Verkeer
Over de verkeersveiligheid in Vleuten-De Meern is ongeveer de helft van alle inwoners ontevreden.
Ruim de helft van alle huishoudens in Vleuten-De Meern bezit een auto, 42 % van de huishoudens heeft twee auto’s. Bijna een derde van de bewoners is ontevreden over de parkeergelegenheid in de buurt en 11% is ontevreden over de bereikbaarheid van de buurt.
Bewoners van Vleuten-De Meern zijn in grote mate tevreden over de fietsparkeergelegenheid in hun buurt (71%).

De gezondheidssituatie van de bewoners van de wijk komt op de meeste indicatoren (zoals ervaren gezondheid en leefstijl) overeen met het gemiddelde van de stad.

Top 3 buurtproblemen
Volgens de inwoners van Vleuten-De Meern moeten de volgende top-drie buurtproblemen aangepakt worden: verkeersproblematiek in ruimste zin (inclusief verkeersoverlast) (46%), problematiek in de openbare ruimte (vervuiling en beheer) 19% en jeugdoverlast (16%). De meeste wijken in Utrecht hebben de eerste twee thema’s in hun top drie. Gunstig is dat het thema: criminaliteit en drugsoverlast niet voorkomt in de top drie van Vleuten-De Meern.

Bron: WistUdata 2017.

De kaart van Vleuten-De Meern met vier subwijken en twaalf buurten.

Wijkambities 2014-2018: drie speerpunten

De doelstellingen voor de periode 2014–2018 zijn vertaald naar drie speerpunten.

Wijkambitie 1: Optimaliseren van de bereikbaarheid en terugdringen van verkeersoverlast
De verkeersdrukte zal de komende jaren een belangrijk item blijven. Bewoners beleven de ervaren overlast al jaren als grootste ergernis. Apart onderdeel zijn de problemen die bouwactiviteiten geven voor bereikbaarheid van en overlast voor delen van de wijk. Ook zijn er veel klachten over het parkeergedrag. Een ander belangrijk aspect is het sluipverkeer door bestaande kernen. Op het gebied van openbaar vervoer per bus liggen verbeteringen in het verschiet qua inzet van het soort materieel. Ook de verkeersveiligheid in de wijk (snelheid, oversteekplaatsen, fietspaden, bewegwijzering) speelt een belangrijke rol in de beleving van bewoners.

Wijkambitie 2: Investeren in voldoende voorzieningen voor alle bewonersgroepen
Het voorzieningenniveau op het gebied van onderwijs en sport is zonder meer goed te noemen. Knelpunt is de nog te grote concentratie van deelnemers op specifieke momenten in de week. Ook de commerciële centrumvoorzieningen zijn op zich goed geregeld. Maar de voorzieningen voor de grote en snel groeiende groep jongeren in de leeftijdscategorie van 0 tot 18 jaar (in sommige buurten wel 40 %) dreigen de komende jaren tekort te schieten.
Het Wijkservicecentrum heeft het initiatief genomen om samen met andere partijen te inventariseren of en waar er extra ruimte kan worden ingericht voor jongerenontmoetingsplekken.
Ook zal de gemeente aandacht geven aan de groeiende groep ouderen.
Sinds 2015 zijn er in de gemeente Buurtteams actief, waar de gemeente mee samenwerkt. Hier werken professionals samen om bewoners die het zelf even niet redden te ondersteunen. Nog niet alle bewoners weten het buurtteam te vinden. De gemeente draagt bij aan de bekendheid van de buurtteams. Meer informatie hierover, en over de andere zorg- en sociale taken, is te vinden op www.utrecht.nl/sociale-stad-in-ontwikkeling.

Wijkambitie 3: Het verhogen van de tolerantie van bewoners onderling (bij meervoudig gebruik van de openbare ruimte)
Vleuten-De Meern is niet alleen de grootste wijk van Utrecht, maar heeft ook in bevolkingssamenstelling een paar opvallende eigenschappen. Zo heeft de wijk - op Leidsche Rijn na - het hoogste percentage jonge inwoners. Ruim een kwart (28,9%) van de inwoners is tussen de 0 en 18 jaar oud. Daar tegenover staat dat 11,7% van de inwoners uit 65-plussers bestaat.
De wijk is de komende jaren nog fors in beweging, zowel in nieuwe buurten als in bestaande kernen en omliggende agrarische en recreatieve gebieden. Alle groepen gebruiken dezelfde openbare ruimte. Dat uit zich regelmatig in conflicterende belangen, zoals die tussen automobilisten enerzijds en fietsers en voetgangers anderzijds. Tussen parkeren en de wens om de vrije openbare ruimte anders te gebruiken. Tussen hondenbezitters en niet-hondenbezitters. Tussen voetballende jongeren en de daarover klagende bewoners. Tussen hangjongeren en andere bewoners. Veel vragen en klachten die binnenkomen, gaan over deze zaken. De gemeente wil bij alle activiteiten, netwerkbijeenkomsten en het afhandelen van vragen van bewoners meer begrip en tolerantie stimuleren onder bewoners voor elkaars activiteiten. Ook moedigt de gemeente gezamenlijke activiteiten aan.

In 2018 is er ook een aantal complexe projecten:

  • Haarzicht;
  • Hart van de Meern;
  • Actualisering opgave Haarrijn
  • Máximapark

 

Wijkambitie 1: Optimaliseren van de bereikbaarheid en terugdringen van verkeersoverlast

3.1 Realiseren van 30 km/u-maatregelen op de route Wilhelminalaan, Bottensteinweg, Pastoor Ohllaan en Hindersteinlaan
Delen van deze route worden opnieuw ingericht. Dit leidt tot een verbetering van de verkeersveiligheid. Daarnaast is het streven erop gericht dat minder autoverkeer van deze route gebruik zal maken.
Voor de herinrichting van de Wilhelminalaan zijn twee ontwerpen gemaakt. Bewoners konden hierop reageren. Ontwerp 1 is verder verbeterd. Verder is het effect van verkeersdrempels onderzocht. In de Wilhelminalaan is hiervoor tijdelijk een proefdrempel aangelegd. Onderzocht is hoeveel trillingen en geluidsoverlast deze drempel in de woningen kan veroorzaken.
We verwachten dat de uitwerking van ontwerp 1 na de zomer van 2017afgerond kan worden. Dan houden we weer een bewonersbijeenkomst en lichten we de keuze voor ontwerp 1 ook verder toe. Uitvoering kan dan in 2018 plaatsvinden. Na de zomer van 2017 wordt ook duidelijk op welke delen van de route Bottensteinweg, Pastoor Ohllaan en Hindersteinlaan nog maatregelen mogelijk zijn.

Inzet gemeente: Ontwikkelingsorganisatie Ruimte , Stadsingenieurs Utrecht, Stadsbedrijven, Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern.
Inzet budget: Programma Bereikbaarheid/Verkeersfonds.
Verantwoordelijke afdeling: Ontwikkelingsorganisatie Ruimte

3.2 Herinrichting Schoolstraat
Om greep te houden op de verkeersintensiteit in het centrum van Vleuten en om de ontwikkeling en realisatie van de locatie Haarrijn te garanderen, is onderzoek gedaan naar infrastructurele en/of verkeerskundige maatregelen die een vergelijkbaar effect hebben als het aanbrengen van een knip op de Maarssenseweg. De gekozen oplossing bestaat uit meerdere fasen.
Fase 1 betreft de aanleg van een rotonde op de kruising Schoolstraat - Maarssenseweg. Uitvoering daarvan is gepland voor 3e kwartaal 2017.
Voor fase 2 worden maatregelen op de Schoolstraat voorgesteld in de vorm van verbreding van de fietsstroken, herinrichting van de kruispunten en het verdwijnen van de bushavens omdat de bus op de rijbaan gaat halteren. Naar verwachting wordt fase 2 gerealiseerd in 2018.

Inzet gemeente: Ontwikkelingsorganisatie Ruimte, Stadsingenieurs Utrecht, Wijkservicecentrum
Vleuten-De Meern.

Inzet budget: Meerjaren Programma Bereikbaarheid.

Inzet partners: Gemeente Stichtse Vecht, Provincie Utrecht, bewoners.

Verantwoordelijke afdeling: Ontwikkelingsorganisatie Ruimte

3.3 Parkeren eigen terrein

Het project om het parkeren op eigen terrein te stimuleren wordt ook in 2018 voortgezet.

In 2017 zijn in diverse buurten parkeerdrukonderzoeken uitgevoerd. Mogelijk dat de resultaten daarvan in 2018 leiden tot aanpassingen in de openbare ruimte.

Inzet gemeente: Ontwikkelingsorganisatie Ruimte, Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern
Inzet partners: Wijkbureau Leidsche Rijn
Verantwoordelijke afdeling: Ontwikkelingsorganisatie Ruimte

 

3.4 Herinrichting Meerndijk
Bewoners vinden het verkeer op de kruising met de Rijksstraatweg en de Zandweg onveilig. We gaan daarom de Meerndijk tussen de Van Zuylenstraat en de Rijksstraatweg verbeteren.
We veranderen dit gedeelte in een weg met een rijbaan voor auto’s met links en rechts fietsstroken. Hiermee krijgt de Meerndijk meer dan nu een uitstraling die past bij het karakter van een dorpsstraat met maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Dit ontwerp is medio 2017 gepresenteerd aan bewoners.
De planning is dat de uitvoering van het project start in het voorjaar van 2018.

Inzet gemeente: Ontwikkelingsorganisatie Ruimte

Verantwoordelijke afdeling: Ontwikkelingsorganisatie Ruimte

Wijkambitie 2: Investeren in voldoende voorzieningen voor alle bewonersgroepen

4. Inzet groeiende groep jeugd

4.1 Extra inzet jongerenwerk De Meern en Veldhuizen
Het inzetten van extra ambulant jongerenwerk en het openstellen van extra middagen en avonden van de huiskamerprojecten De Meern en Veldhuizen. Deze verhoogde inzet is beter afgestemd op de groei van het aantal (risico)jongeren in de wijk.
In 2018 wordt ook vanuit het sociaal makelen inzet gerealiseerd voor 12-18 jarigen.

Inzet gemeente: Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern, Maatschappelijke Ontwikkeling, Veiligheid.

Inzet budget: Programma Maatschappelijke Ondersteuning (voorzieningen voor de jeugd in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern).
Inzet partners: JOU Utrecht.
Verantwoordelijke afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling.

4.1.2 Extra activiteiten door, met en voor jongeren en jongvolwassenen
Jongeren en jongvolwassenen doen actief mee bij de voorbereiding en de uitvoering van culturele, sportieve en vrijetijdsactiviteiten voor jongeren en jongvolwassenen in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern. Jongeren is de leeftijdsgroep van 12 – 18 jaar; jongvolwassenen zijn 18 – 24 jaar Sinds 2015 wordt hiervoor jaarlijks een budget beschikbaar gesteld.

Inzet gemeente: Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern, Wijkbureau Leidsche Rijn, Maatschappelijke Ontwikkeling
Inzet partners: Cultuur19, KLUB19, Welzaam, Doenja Dienstverlening, Harten voor Sport, JoU, jongeren, jongvolwassenen
Verantwoordelijke afdeling: Wijken

4.1.3 Realiseren Jongeren Ontmoetings Plek Vleuterweide
In wijk Vleuten-De Meern zijn enkele officiële JOP’s gerealiseerd. Gezien de substantiële groei van het aantal jongeren en het opheffen van een drukbezochte JOP, is het noodzakelijk om tot uitbreiding van het aantal plekken te komen. In 2018 start met Plan van aanpak en participatie rond een locatie nabij Centrum Vleuterweide.

Inzet gemeente: Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern , Wijkveiligheid, Maatschappelijke Ontwikkeling
Inzet budget: Maatschappelijke Ontwikkeling, Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern, Wijkveiligheid
Inzet partners: St. JOU, Politie,
Verantwoordelijke afdeling: Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern

4.2 Gezondheidscentrum Vleuten
Achter het Wijkservicecentrum kunnen woningen en een gezondheidscentrum worden ontwikkeld. Aan de omwonenden is in april 2017 het initiatief daarvoor gepresenteerd. Ook is een aanzet gegeven voor de herinrichting van het Dorpsplein. In 2017 werken we aan de verdere planvorming van genoemde onderdelen.
Naar verwachting wordt in het najaar van 2017 een eerste bestemmingsplanprocedure opgestart voor het gezondheidscentrum. Dat komt in 2018 tot een vaststelling en start een procedure om tot realisatie te komen.

Inzet gemeente: Ontwikkelingsorganisatie Ruimte, Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern.
Inzet partners: zorgaanbieders (huisartsen, apotheek, fysiotherapie).
Verantwoordelijke afdeling: Ontwikkelingsorganisatie Ruimte

4.3 Omgeving Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern
In overleg met klankbordgroep en omwonenden wordt de herinrichting van het Dorpsplein vormgegeven. Er ligt een opgave om het parkeren voldoende te organiseren terwijl de Vleutense evenementen mogelijk blijven.

Inzet gemeente: Ontwikkelingsorganisatie Ruimte, Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern
Inzet budget: Ontwikkelingsorganisatie Ruimte
Verantwoordelijke afdeling: Ontwikkelingsorganisatie Ruimte

4.4 Vmbo-school Via Nova College in Vleuterweide
Aan het stationsplein in Vleuterweide wordt een vmbo-school gebouwd. Volgens de huidige planning start de bouw in het 3e kwartaal 2017 en wordt de school in het 4e kwartaal 2018 opgeleverd en in gebruik genomen.

Inzet gemeente: Utrechtse Vastgoed Organisatie, Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern, Maatschappelijke Ontwikkeling, Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij Vleuterweide.
Inzet partner: schoolbestuur NUOVO.

4.5 Gezonde Wijk Alliantie
In de Gezonde Wijk Alliantie werken wijkpartners op het gebied van zorg, welzijn en preventie samen en worden opgaven in de wijk afgestemd en opgepakt.
Rond thema’s als sociale cohesie en inzet van zelfhulp, ervaringsdeskundigheid en zelfhulpinitiatieven, leefstijl en complexe scheidingen zijn de opgaven en speerpunten in kaart gebracht. Er wordt gezamenlijk gestuurd op wat werkt. Het ondersteunen van initiatieven uit de wijk en het verbinden van die initiatieven met professionele partijen staat centraal.

Inzet gemeente: Volksgezondheid, Jeugd en Gezin en Maatschappelijke Ontwikkeling, Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern, Wijkbureau Leidsche Rijn
Inzet partners: Julius Gezondheidscentrum, Harten voor Sport, Zorgverslimmingsplatform, Doenja Dienstverlening, Welzaam, Buurtteam.

4.6 Nieuwbouw kerk Alendorperweg
De Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Leidsche Rijn (GKV) en RijnWaarde hebben een plan voor nieuwbouw met ruimte voor welzijn en religie aan de Alendorperweg. De GKV maakt nu gebruik van een oude kerk aan de Alendorperweg die te weinig ruimte biedt. Vanwege haar monumentale status kan deze kerk niet verder worden uitgebreid. RijnWaarde heeft geen eigen ruimte en maakt nu gebruik van een ruimte in een basisschool in de buurt Veldhuizen.

Inzet gemeente: Ontwikkelingsorganisatie Ruimte, Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern.
Inzet budget: Particulier.
Inzet partners en verantwoordelijk: Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Leidsche Rijn, Rijnwaarde.

4.7 Duurzame energieopwekking in Rijnenburg en Reijerscop
De gemeente heeft de ambitie in Rijnenburg en Reijerscop duurzame energieopwekking te realiseren. Initiatiefnemers Eneco en Rijne Energie willen in Rijnenburg en Reijerscop door middel van zonne- en windenergie grootschalig duurzame energie opwekken. Maart/april 2017 vond het stadsgesprek duurzame energie opwekking Rijnenburg en Reijerscop plaats. Op basis van het stadsgesprek heeft de gemeente in samenwerking met de initiatiefnemers een startnotitie opgesteld. Deze startnotitie is voorgelegd aan de gemeenteraad. Als de gemeenteraad instemt met de startnotitie start het project na de zomer van 2017. Dan ontwikkelen als eerste de initiatiefnemers samen met belanghebbenden (bewoners, grondeigenaren en omwonenden) scenario’s voor zonne- en windenergie. Initiatiefnemers ontwikkelen samen met de gemeente en belanghebbenden een visie voor het energielandschap. In 2018 werken we en beperkt aantal (gekozen) scenario's verder uit en voeren we onderzoeken uit die nodig zijn voor de Milieu Effectrapportage. 

Inzet gemeente: Ontwikkelingsorganisatie Ruimte, Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern
Realisatie: Initiatiefnemers Eneco en Rijne Energie i.s.m. Ontwikkelingsorganisatie Ruimte
Inzet partners: Provincie Utrecht, Recreatieschap Midden-Nederland en de gemeenten Nieuwegein, IJsselstein, Montfoort en Woerden.

4.8 Nieuwbouw basisonderwijs Shri Krishna en Pantarijn
Voor de openbare basisschool Pantarijn en de hindoestaanse basisschool Shri Krishna wordt een nieuwe school gebouwd. De nieuwe school wordt gebouwd aan de Van Lawick van Pabstlaan 1 in De Meern. Op ongeveer op dezelfde plek als het huidige tijdelijke schoolgebouw van beide scholen. De nieuwbouw is naar verwachting in 2019 gereed.

Inzet gemeente: Utrechtse Vastgoed Organisatie, Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern, Maatschappelijke Ontwikkeling, Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij Vleuterweide.
Inzet partner: schoolbesturen SPO Utrecht en Stichting Hindoe Onderwijs Nederland
Verantwoordelijke afdeling: Utrechtse Vastgoed Organisatie

4.9 Woningbouw Haarzuilens
Het bestemmingsplan voor de bouw van 15 woningen is door de gemeenteraad vastgesteld. Het is nu aan Natuurmonumenten om een omgevingsvergunning aan te vragen.

Inzet gemeente: Ontwikkelingsorganisatie Ruimte , Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern
Inzet partners: Natuurmonumenten
Verantwoordelijke afdeling: Ontwikkelingsorganisatie Ruimte

4.10 Buitensport park De Scheg
In Vleuterweide ligt het buitensportpark De Scheg. Tot nu toe is deze voorziening gebruikt als sportaccommodatie van het Amadeuslyceum. De voorziening wordt nu opengesteld voor bewoners. Samen met Harten voor Sport en het Wijkservicecentrum onderzoekt de gemeente wat de mogelijkheden zijn.

Inzet gemeente: Maatschappelijke Ontwikkeling Sport en Samenleving, Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern
Inzet partners: Harten voor Sport
Verantwoordelijke afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling Sport en Samenleving

4.11 Kunstwerk Via Nova College
In het nieuwe gebouw van het Via Nova College in Vleuterweide komt een kunstwerk.
Samen met de werkgroep Kunst, waarin onder andere een aantal leerlingen en leerkrachten participeren, is een shortlist van kunstenaars opgesteld. In 2018 moet de school haar intrek nemen in de nieuwe huisvesting en wordt het kunstwerk gerealiseerd.

Inzet gemeente: Cultuur, Ontwikkelingsorganisatie Ruimte
Inzet partners: het Via Nova College (VO Vleuterweide), GEM Vleuterweide 

Wijkambitie 3: Het verhogen van de tolerantie van bewoners onderling bij meervoudig gebruik van de openbare ruimte.

5. Sociale cohesie en netwerken

5.1.1 Vreedzame wijk
De methodiek van de Vreedzame Wijk implementeren we verder onder professionals om het pedagogisch klimaat in de wijk te verbeteren. Zo ontstaat een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het prettig opgroeien in Vleuten-De Meern. De stuurgroep is in 2017 verder uitgebreid met relevante partners op gebied van opvoeden en jongeren. In 2017 is uitgebreid naar De Balije en Veldhuizen en ook in Vleuten is een startbijeenkomst geweest. 2018 wordt gebruikt om de aanpak te borgen in bestaande gebieden en zo mogelijk verder uit te breiden naar De Meern. Nieuwe trainingen Vreedzaam opvoeden worden bij relevante organisaties georganiseerd.

Inzet gemeente: Wijkservicecentrum, Maatschappelijke Ontwikkeling, Volksgezondheid
Inzet budget: Maatschappelijke Ondersteuning
Inzet partners: Welzaam, Brede School Weide Wereld, St. JOU, Jeugdgezondheidszorg, Spelenderwijs, Koko-kinderopvang.
Verantwoordelijke afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling

5.1.2 Versterken van de participatie en vrijwillige inzet van bewoners
De sociaal makelorganisatie Welzaam ondersteunt nieuwe bewonersinitiatieven gericht op participatie en ondersteunt waar nodig aanvragers van het Initiatievenfonds. Ook worden bewoners gekoppeld aan activiteiten op basis van vrijwillige inzet.

Inzet gemeente: Maatschappelijke Ontwikkeling, Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern
Inzet budget: MO/subsidie Sociaal Makelorganisatie, Initiatievenfonds
Verantwoordelijke afdelingen: MO en Wijken

5.1.3 Versterken van netwerken rond kwetsbaren en ouderen
De netwerken rondom ouderen en kwetsbare bewoners versterken door samenwerking met diverse partners in de wijk. Dit gebeurt door het opzetten van Buurtkamers in buurtcentra, het ondersteunen van Sociale eettafels. Ook wordt de samenwerking Informele Zorg op wijkniveau versterkt. Ontwikkeld worden een sociaal uitzendbureau, 1-loket Ouderen Vleuten-De Meern en digitale bruisplekken in buurtaccommodaties.

Inzet gemeente: Maatschappelijke Ontwikkeling, Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern.
Inzet budget: Programma Maatschappelijke Ondersteuning, op aanvraag Initiatievenfonds.
Inzet partners: Welzijnsorganisatie Welzaam, diverse organisaties (informele) zorg, wonen, welzijn.
Verantwoordelijke afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling.

5.2 Bewustwording bij de jeugd over het (zwerf)vuil
In de wijk is er steeds meer zwerfvuil, vooral op en langs de doorgaande wegen/fietspaden; de routes van middelbare scholen naar winkelcentra en vice versa en de hangplekken. Deze plekken vragen veel aandacht omdat ze snel vervuilen. De gemeente onderzoekt of het mogelijk is om een bewustwordingsactie, bij voorkeur in samenwerking met middelbare scholieren, op te zetten.   

Inzet gemeente: Stadsbedrijven, MO, Onderwijs, Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern
Inzet partners: WWO, scholen

5.3 Bewonersparticipatie / initiatieven in de openbare ruimte
Door de gehele wijk zijn er vele initiatieven van bewoners(groepen) waar het gaat om zelfbeheer van de openbare ruimte. Variërend van grote, tot ook heel veel kleine initiatieven verspreid over de wijk.

Inzet gemeente: Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern, Stadsbedrijven,
Inzet partners: actieve betrokken bewoners

5.4 Bondgenotennetwerk – inclusieve wijk
Een samenwerking tussen sleutelfiguren in de wijk en politie en gemeente. Doel is veiligheid in de wijk te behouden door signalen te bespreken die leven in de wijk en activiteiten te organiseren. We streven in het netwerk naar een brede vertegenwoordiging van alle gemeenschappen uit de wijk.  

Inzet gemeente: Veiligheid, Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern, Wijkbureau Leidsche Rijn
Inzet partners: politie, Welzaam, sleutelpersonen
Verantwoordelijke afdeling: Veiligheid

Complexe projecten

Onder de complexe projecten vallen de ontwikkeling van Haarzicht, het Hart van De Meern, actualisering opgave Haarrijn en het Maximapark.

6.1 Woningbouw Haarzicht
Ontwikkeling van een woningbouwlocatie aan de rand van Vleuten tot een woonwijk van maximaal 555 woningen en een school met gymzaal.
Na vaststelling van het Stedenbouwkundig Plan in 2017 is de bestemmingsplanprocedure in gang gezet. Deze procedure is waarschijnlijk het tweede kwartaal van 2018 afgerond.
Het bouwrijp maken van de locatie door de ontwikkelaars start in 2018, na vaststelling van het bestemmingsplan. Voorbereidende werkzaamheden, waaronder sanering, zijn in 2017 gestart. Naar verwachting zal tweede helft 2018 gestart worden met de bouw van de eerste woningen en de school.

Inzet gemeente: Ontwikkelingsorganisatie Ruimte, Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern.
Inzet partners: Ontwikkelaars van de Groep Haarzicht.
Verantwoordelijke afdeling: Ontwikkelingsorganisatie Ruimte

6.2 Hart De Meern
6.2.1 Ontwikkeling zuidoost kwadrant
Voor het zuidoost kwadrant van het Hart van De Meern, op de hoek van de Meerndijk en de Rijksstraatweg is een Stedenbouwkundig Programma Van Eisen (SPVE) vastgesteld. Er is nog geen bestemmingsplan. Met een ontwikkelaar ligt er een overeenkomst om binnen twee jaar na vaststelling van een bestemmingsplan te ontwikkelen. Voor het pand van de Jumbo (privaat) onderzoeken we de belangstelling vanuit diverse partijen naar het ontwikkelen van woningen.
Er loopt een procedure om een Jongerenontmoetingsplek (JOP) vanuit het noordwest kwadrant tijdelijk naar dit kwadrant te verplaatsen. Onderzocht wordt welke definitieve plek deze JOP krijgt.

Inzet gemeente: Ontwikkelingsorganisatie Ruimte , Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern.
Inzet partners: ontwikkelaar BON-groep.
Verantwoordelijke afdeling: Ontwikkelingsorganisatie Ruimte

6.2.2 Ontwikkeling noordoost kwadrant
Voor het noordoost kwadrant van het Hart van De Meern, op de hoek van de Zandweg en de Castellumlaan ligt een bestemmingsplan voor het ontwikkelen van 25 appartementen. Er is een overeenkomst met een ontwikkelaar en het betreft de private ontwikkeling van Castellum Novum.

Inzet gemeente: , Ontwikkelingsorganisatie Ruimte Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern.
Inzet partners: ontwikkelaar Ten Brinke Vastgoed
Verantwoordelijke afdeling: Ontwikkelingsorganisatie Ruimte

6.2.3 Ontwikkeling noordwest kwadrant
Voor het noordwest kwadrant van het Hart van de Meern, het gebied tussen de Castellumlaan en de begraafplaats, liep in 2017 een bestemmingsplanprocedure. Na vaststelling van het bestemmingsplan en sanering van de grond wordt de grond overgedragen aan de ontwikkelaars. Naar verwachting wordt in 2018 gewerkt aan een verkaveling waarna de ontwikkelaars een omgevingsvergunning kunnen aanvragen. De ontwikkelingen betreffen 70 voornamelijk grondgebonden woningen (BON-groep) en maximaal zeven grondgebonden woningen (Scholtes). De aanpalende groenstrook is vrijgehouden.

Inzet gemeente: Ontwikkelingsorganisatie Ruimte, Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern.
Inzet partners: ontwikkelaar BON-groep en Scholtes
Verantwoordelijke afdeling: Ontwikkelingsorganisatie Ruimte

6.3 Actualisering opgave Haarrijn.
6.3.1. Woningbouw Haarrijn
In 2017 is gewerkt aan de actualisering en de vaststelling van het Stedenbouwkundig Plan woningbouw Haarrijn. In 2017 wordt het bestemmingsplan voor dit plangebied voorbereid en in procedure gebracht.
In 2018 kan het bestemmingsplan naar verwachting worden afgerond en kan gestart worden met het bouwrijp maken van de locatie en de verkoop van de woningen.

Inzet gemeente: Ontwikkelingsorganisatie Ruimte
Inzet budget: Gemeente Utrecht
Inzet partners en verantwoordelijk: Ontwikkelingsorganisatie Ruimte, UVO, M&M, Urbis Bureau voor Stadsontwerp, DS Landschapsarchitecten.

6.3.2 Bedrijventerrein Haarrijn
In 2017 worden twee bedrijfsgebouwen (Broekhuis en Sky Dive) opgeleverd en starten naar verwachting nog eens twee andere bedrijven met de bouw. In 2018 worden deze twee bedrijven opgeleverd en starten naar verwachting twee bedrijven met de bouw.

Inzet gemeente: Ontwikkelingsorganisatie Ruimte, Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern
Inzet partners: UVO, M&M, Urbis Bureau voor Stadsontwerp, DS Landschapsarchitecten.
Verantwoordelijke afdeling: Ontwikkelingsorganisatie Ruimte

6.3.3 Strand Haarrijn
In het geactualiseerde Stedenbouwkundig Plan is het voornemen de invulling van de strandzone aan te geven als een uit te werken bestemming. Met een enquête onder inwoners van Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn onderzoeken de gewenste invulling van de strandzone. Mede op basis van de resultaten uit dit onderzoek en de mogelijkheden die het strand biedt, wordt dit in het op te stellen bestemmingsplan (2018) meegenomen.

Inzet gemeente: Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern, Veiligheid, Toezicht & Handhaving
Inzet partners: Recreatieschap Midden Nederland, stichting Jongerenwerk Utrecht, politie.

6.4 Maximapark
6.4.1 Parkorganisatie Máximapark
In 2016 is de parkorganisatie van start gegaan. In het kader van Utrecht maken we samen is een samenwerkingsorganisatie tussen publieke en maatschappelijke organisaties vormgegeven. Deze samenwerking heeft als ambitie om op gebied van ontwikkelen, beheren, programmeren en communiceren een hogere kwaliteit in het park te realiseren. Nieuwe initiatieven en projecten worden in koppels van ambtenaren en inwoners getoetst en gefaciliteerd. Het Wijkservicecentrum vervult een rol bij de invulling van het parksecretariaat en in de koppels of werkgroepen. De parkorganisatie heeft in 2017 de eerste jaarplannen op de vier sporen (te weten: ontwikkelen, beheren, programmeren en communiceren) opgesteld. In 2018 wordt een jaarplan voor de hele Parkorganisatie vastgesteld.

Inzet gemeente: Wijkservicecentrum, Ontwikkelingsorganisatie Ruimte, Stadsbedrijven, VTH, Maatschappelijke Ontwikkeling, Veiligheid.
Maatschappelijke partners: Vrienden van het Máximapark, Stichting Landschapsbeheer, Stichting Bosspeeltuin, partners Castellum Hoge Woerd, Vlinderhof, inwoners
Verantwoordelijke afdeling: Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern

6.4.2 Bezoekerscentrum Maximapark
In 2017 is een haalbaarheidsonderzoek naar het realiseren van een Bezoekerscentrum aan de Alendorperweg uitgevoerd, door de betreffende projectgroep uit de Parkorganisatie. In 2018 wordt over de uitkomsten van dit onderzoek een besluit genomen.

Inzet gemeente: Ontwikkelingsorganisatie Ruimte, Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern
Inzet partners: parkberaad Maximapark
Verantwoordelijke afdeling: Ontwikkelingsorganisatie Ruimte

6.4.3 Woningbouw Park Zuid, West en Noord
Woningbouw Park Zuid. In 2018 worden in blok 7 circa 18 woningen gebouwd. Voor de andere locaties bekijken we nog op welke manier deze locaties worden uitgegeven.

Woningbouw Park West. Verwachting is dat deze gronden niet voor medio 2018 in de verkoop gaan.

Park Noord. Alle kavels zijn vergeven en de laatste kavels zullen in de loop van 2018 worden gerealiseerd.
Alle kavels aan de Leuvenumseboslaan (achter het zwembad/politiebureau) zijn vergeven. Eerste bouwactiviteiten worden in de tweede helft van 2017 verwacht. In 2018 worden deze bebouwd.

Inzet gemeente: Ontwikkelingsorganisatie Ruimte, Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern
Budget: Ontwikkelingsorganisatie Ruimte
Verantwoordelijke afdeling: Ontwikkelingsorganisatie Ruimte

Projectenoverzicht

Optimaliseren van de bereikbaarheid en terugdringen van verkeersoverlast

3.1

Realiseren van 30 km/u-maatregelen op de route Pastoor Ohllaan en Hindersteinlaan

3.2

Herinrichting Schoolstraat

3.3

Parkeren eigen terrein

3.4

Herinrichting Meerndijk

Investeren in voldoende voorzieningen voor alle bewonersgroepen

4.1.1

Extra inzet jongerenwerk De Meern en Veldhuizen

4.1.2

Extra inzet activiteiten voor jongeren

4.1.3

Realiseren jongerenontmoetingsplekken

4.2

Gezondheidscentrum Vleuten

4.3

Omgeving Wijkservicecentrum

4.4

Vmbo-school Via Nova college in Vleuterweide

4.5

Gezonde Wijk Alliantie

4.6

Nieuwbouw kerk Alendorperweg

4.7

Duurzame energieopwekking in Rijnenburg en Reijerscop

4.8

Nieuwbouw basisonderwijs Shri Krishna en Pantarijn

4.9

Woningbouw Haarzuilens

4.10

Buitensport park De Scheg

4.11

Kunst Via Nova College

Het verhogen van de tolerantie van bewoners onderling bij het meervoudig gebruik van de openbare ruimte

5.1.1

Vreedzame Wijk

5.1.2

Versterken van de participatie en vrijwillige inzet van bewoners

5.1.3

Versterken van netwerken rond kwetsbaren en ouderen

5.2

Bewustwording (zwerf)vuil Jeugd

5.3

Bewonersparticipatie / initiatieven in de openbare ruimte

5.4

Bondgenotennetwerk – inclusieve wijk

Complexe projecten

6.1

Woningbouw Haarzicht

6.2.1

Ontwikkeling zuidoost kwadrant

6.2.2

Ontwikkeling noordoost kwadrant

6.2.3

Ontwikkeling noordwest kwadrant

6.3.1

Woningbouw Haarrijn

6.3.2

Bedrijventerrein Haarrijn

6.3.3

Strand Haarrijn

6.4.1

Parkorganisatie Maximapark

6.4.2

Bezoekerscentrum Maximapark

6.4.3

Woningbouw Park Zuid, West en Noord