Organisatie en doel
Doel: maken en leveren van drinkwater voor bedrijven en inwoners in het verzorgingsgebied

Publieke taak: Ja, Gemeente Utrecht is evenwel zelf niet verplicht om aandeelhouder te zijn
Deelnemers: vijf provincies
Juridische vorm: Naamloze Vennootschap
Standplaats: Zwolle

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Bij aanvang

Nog actueel

Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)

Ja

Ja

Effectiviteit (beter resultaat)

Ja

Ja

Wettelijke verplichting

Ja

Ja

Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Financiën

Vermogen

Prognose saldo 1/1/2018

prognose saldo 31/12/2018

Eigen vermogen

526.300

525.700

Vreemd vermogen

1.223.800

1.233.900

Bedragen zijn in duizenden euro's

Bijdrage van de gemeente Utrecht

2018

2019

2020

2021

Opgenomen in GU begroting

0

0

0

0

Opgenomen in VP/GR begroting

0

0

0

0

Verschil

0

0

0

0

Bedragen zijn in duizenden euro's

Toelichting op verschil: Geen verschil

(Prognose) resultaat: 13 miljoen euro.

Is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) van toepassing: Nee
Is het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) nagevolgd: niet van toepassing

Risico’s:
Zijn er risico’s opgenomen in de risicoparagraaf: Nee
Geven de risico’s aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Ontwikkelingen
Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen: Ja
Zo Ja, welke. In 2018 zal een dividendvoorstel volgen 0,90 cent per aandeel, in plaats van € 3,22 per aandeel in 2017. Het resultaat is in elk geval beduidend lager dan in 2017 (48,5 miljoen euro). Dit komt door de werking van de WACC. Het uit te keren dividend aan aandeelhouders is door de wetgever gekoppeld aan de renteontwikkeling. Het resultaat van de onderneming is verlaagd als gevolg van de verlaging van de drinkwatertarieven.

Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen:  Nee

Kan de gemeente het publieke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop), subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen: niet van toepassing