Prestatie-
doelstelling

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2018

Waarvan 'vaste' verlening met jaarsubsidies

Meerjarig verleend tlv 2018

Sport

Basisvoorzieningen

Instandhouden van een aantal basisvoorzieningen

357

357

0

Tuinen en parken

Volkstuinen

163

163

0

Totaal prestatiedoelstelling 1.1.4 Accommodatiebeleid

520

520

0

Sporten voor mensen met een beperking

Vergroten van de sport- en beweegparticipatie van inwoners met een beperking.

65

0

0

Sportstimulering jeugd

Grotere sportdeelname van kinderen

860

860

0

Buurtsportcoaches 2e tranche

Grotere sportdeelname

142

50

0

Ondersteuning management verenigingen

Ondersteuning en stimulering verenigingen en management van verenigingen

584

584

0

SSV leden met functiebeperking

Subsidie Sportverenigingen (leden met een functiebeperking)

42

0

0

Sport doet meer

Stimuleren en ondersteunen maatschappelijke inzet door sportverenigingen

51

51

0

Totaal prestatiedoelstelling 2.1.1 Sportstimuleren

1.744

1.545

0

Topsport

Ondersteunen van verenigingen, topsporters, topsporttalentenen vestiging talentcentra

183

183

0

Totaal prestatiedoelstelling 2.2.1 Topsport- en talentontwikkeling

183

183

0

Sportevenementen

Ondersteunen en stimuleren top- en breedtesportevenementen

202

0

0

Totaal prestatiedoelstelling 2.2.2 Sportevenementen

202

0

0

Totaal Sport

2.649

2.248

0

Bedragen zijn in duizenden euro's