Algemene informatie

Doelstelling: de openbare ruimte is heel, veilig en functioneel.

Beleidskader: Meerjarennota Onderhoud kapitaalgoederen Openbare Ruimte 2016 – 2019 ‘Buiten gewoon op orde’ (pdf, 2 MB)

Inhoud: de Gemeente Utrecht streeft naar economisch rationeel beheer waarbij we de risico’s hebben geïnventariseerd. Het in 2013 geïntroduceerde keuze instrument PRIOR (Projecten rangschikking vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte) helpt bij het maken van keuzes op het vlak van vervangingsinvesteringen, ongeacht de soort kapitaalgoed. In deze nota is beschreven op welke wijze het regulier onderhoud en de vervangingsinvesteringen wordt bepaald en geprioriteerd.
Soort investeringen: het betreft vervangingsinvesteringen met maatschappelijk nut, exclusief begraafplaatsen.

Vervangingsinvesteringen

Vervangingsinvesteringen

Autorisaties t/m 2017

2018

2019

2020

2021

Projecten uit Nota Kapitaalgoederen

0

18.903

18.696

18.696

18.539

Wal- en Kluismuren

16.017

6.000

5.000

4.000

1.017

Afvalinzameling ondergrondse containers

0

4.270

1.995

4.146

1.793

Totaal vervangingsinvesteringen

16.017

29.173

25.691

26.842

21.349

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Toelichting

In 2017 was de laatste terugbetaling van de investeringsimpuls uit 2009. In 2018 hebben we 18,9 miljoen euro beschikbaar voor de vervangingsinvesteringen. Door het prioriteringssysteem voor de vervangingen zijn er ook in 2018 enkele tientallen projecten in de openbare ruimte geselecteerd. Deze projecten zijn afgestemd met de wijken en andere programma’s om synergie en kostenbesparing in de uitvoering te bereiken en om overlast voor bewoners zo veel mogelijk te beperken. Grote onderhoudsprojecten in 2018 zijn de Marnixbrug, Brennerbaan, Stelviobaan en de Eykmanlaan. Conform besluit bij Voorjaarsnota 2017 is het budget voor de wal- en kluismuren verhoogd met 12 miljoen euro. Met deze bijstelling kunnen we naar verwachting de werkzaamheden op de gehele Oudegracht, Nieuwegracht en het eerste deel (rak 21) van de Kromme Nieuwegracht afronden. Vanaf 1995 investeert de gemeente Utrecht in ondergrondse containers. De kapitaallasten voor deze investeringen maken onderdeel uit van de kosten in het kader van de afvalstofheffing.

Uitbreidingsinvesteringen

Uitbreidingsinvesteringen

Autorisaties t/m 2017

2018

2019

2020

2021

Afvalinzameling ondergrondse containers

0

6.860

3.804

0

0

Totaal uitbreidingsinvesteringen

0

6.860

3.804

0

0

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Toelichting
Conform het beleid, vastgesteld in de Beleidsnota Afval is grondstof 2015-2018 (vastgesteld op 9 juli 2015) (pdf, 1,3 MB), wordt het inzamelen middels zakken steeds meer vervangen door inzameling via ondergrondse containers.