Er is sprake van een uitbreidingsinvestering indien als gevolg van de investering het volume of de kwaliteit van het gemeentelijk eigendom toeneemt. Wij maken onderscheid tussen twee categorieën uitbreidingsinvesteringen:

Uitbreidingsinvesteringen categorie A
Categorie A betreft investeringen waarover al eerder besluitvorming heeft plaatsgevonden of waarvan wij vinden dat geen verdere besluitvorming vereist is aangezien het project past binnen al eerder vastgesteld beleid. Met de vaststelling van deze programmabegroting autoriseert u per project de middelen voor de in 2018 te starten uitbreidingsprojecten van categorie A, waarna wij deze middelen voor het betreffende project gaan inzetten.

Uitbreidingsinvesteringen categorie A
alle programma’s

Autorisaties
t/m 2017

2018

2019

2020

2021

Stedelijke ontwikkeling: Stationsgebied

49.150

0

0

0

0

Stedelijke ontwikkeling: voorzieningen Leidsche Rijn

0

0

4.157

0

0

Bereikbaarheid

535.319

0

0

0

0

Openbare ruimte en Groen

0

6.860

3.804

0

0

Onderwijs

60.976

16.819

31.283

32.642

16.150

Maatschappelijke Ondersteuning

(realisatie 2017: zie toelichting in deze paragraaf bij MO)

Sport

13.201

0

0

0

0

Vastgoed

11.097

0

0

0

0

Totaal uitbreidingsinvesteringen categorie A

669.743

23.679

39.244

32.642

16.150

Uitbreidingsinvesteringen categorie B
Categorie B betreft investeringen waarover wij uw gemeenteraad nog verder willen informeren via een raadsvoordracht alvorens wij met het project van start gaan. De benodigde middelen worden nog niet geautoriseerd bij de programmabegroting. Wij wachten met de inzet van deze middelen tot uw gemeenteraad heeft ingestemd met de betreffende raadsvoordracht.

Uitbreidingsinvesteringen categorie B
alle programma’s

Autorisaties
t/m 2017

2018

2019

2020

2021

Bereikbaarheid

9.200

0

0

0

0

Maatschappelijke ondersteuning

zie toelichting in deze paragraaf hierna bij MO

Totaal uitbreidingsinvesteringen categorie B

9.200

0

0

0

0