Doel en organisatie:
Doel: het uitvoeren van de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen en de uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken in een gemeenschappelijke regeling uit oogpunt van kwaliteit, continuïteit en efficiency.

Publieke taak: Ja  

Deelnemers: Bunnik, De Bilt, Houten, Lopik, Nieuwegein, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug en Zeist, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.

Juridische vorm: Gemeenschappelijke regelingen.

Standplaats: Utrecht

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Bij aanvang

Nog actueel

Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)

Ja

Ja

Effectiviteit (beter resultaat)

Ja

Ja

Wettelijke verplichting

Nee

Ja

Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Financiën
Is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) van toepassing: Ja
Is het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) nagevolgd: Ja

Vermogen

Prognose saldo 1/1/2018

prognose saldo 31/12/2018

Eigen vermogen

377

377

Vreemd vermogen

5.250

5.250

Bedragen zijn in duizenden euro's

Bijdrage van de gemeente Utrecht

2018

2019

2020

2021

Opgenomen in GU begroting

6.874

6.865

6.865

6.865

Opgenomen in VP/GR begroting

6.874

6.865

6.865

6.865

Verschil

0

0

0

0

Bedragen zijn in duizenden euro's

Toelichting op verschil: bij de Voorjaarsnota 2017 is de bijdrage van Utrecht in de begroting in overeenstemming gebracht met de meerjarenbegroting van de BghU.

(Prognose) resultaat: Nihil

Risico’s
Zijn er risico’s opgenomen in de risicoparagraaf: Ja
Geven de risico’s aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Ontwikkelingen
Zijn er ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen: Nee
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: niet van toepassing

Kan de gemeente het publieke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop), subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen: niet van toepassing