Organisatie en doel
Doel: Het ontwikkelen en verrichten van administratieve en informatietechnologische ondersteuning aan de deelnemende gemeenten op het terrein van werk, inkomen en zorg. Daardoor verbetert de dienstverlening aan de inwoners en wordt de effectiviteit en doelmatigheid van de uitvoerende organisaties van de deelnemende gemeenten vergroot.

Publieke taak: Nee
Deelnemers: Gemeenten Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag
Juridische vorm: vereniging in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid
Standplaats: Den Haag

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheidl

Bij aanvang

Nog actueel

Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)

Ja

Ja

Effectiviteit (beter resultaat)

Ja

Ja

Wettelijke verplichting

Nee

Ja

Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Financiën

Vermogen

Prognose saldo 1/1/2018

prognose saldo 31/12/2018

Eigen vermogen

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Vreemd vermogen

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Bedragen zijn in duizenden euro's

Bijdrage van de gemeente Utrecht

2018

2019

2020

2021

Opgenomen in GU begroting

2.046

2.106

2.106

2.106

Opgenomen in VP/GR begroting

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Bedragen zijn in duizenden euro's

Toelichting op verschil
Het bestuur van Wigo4it stelt de begroting 2018 van Wigo4it eind 2017 vast. Het exacte aandeel van de gemeente Utrecht in deze begroting is op dit moment nog niet bekend.

We prognosticeren voor 2018 een hogere bijdrage aan Wigo4it dan de huidige bijdrage voor 2017.
Bij de eerste bestuursrapportage 2017 is besloten het doel van de reserve Werk en Inkomen te verbreden naar de (aanvullende) kosten Wigo4it en uitvoeringskosten Professional Portal Innovatie (PPI). Bij de begrotingswijziging in 2018 wordt het bedrag voor de contributie Wigo4it opgehoogd conform de beoogde contributie volgens de vastgestelde begroting van Wigo4it.

(Prognose) resultaat
Voor 2018 wordt voor Wigo4it een resultaat van nihil verwacht.

Is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) van toepassing: Nee
Is het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) nagevolgd: niet van toepassing

Risico’s
Zijn er risico’s opgenomen in de risicoparagraaf: Ja
Geven de risico’s aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Ontwikkelingen
Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen: Ja
Wigo4it voert voor de betrokken gemeenten ook het Innovatieprogramma Professional Portal (PPI) uit.
Het innovatieprogramma zorgt voor stijgende kosten van de beheerorganisatie van Wigo4it. Door de ICT-vernieuwing zijn er mogelijkheden voor selfservice voor burgers, ontbureaucratisering door geautomatiseerde gegevensuitwisseling in de keten en voor snellere en betere dienstverlening door het standaardiseren en automatiseren van processen.

Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Kan de gemeente het publieke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop), subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen: niet van toepassing