Prestatie-
doelstelling

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2018

Waarvan 'vaste' verlening met jaarsubsidies

Meerjarig verleend tlv 2018

Veiligheid

Jongerenwerk en veiligheid

Terugdringen van criminaliteit onder en ernstige overlast door jongeren en bieden van een duurzaam toekomstperspectief

3.028

848

2180

Buurtteams jeugd en gezin (veiligheid)

Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling

1.120

1.120

0

Ondersteuning aanpak jeugd en veiligheid

Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de preventieve activiteiten in het kader van jeugd en veiligheid

74

74

0

Totaal prestatiedoelstelling 1.2.1 Uitvoeren van de aanpak jeugdgroepen en het regisseren en (doen) uitvoeren van de integrale persoonsgerichte aanpak van jeugdige daders en hun (gezins)systeem

4.222

2.042

2.180

Hulpverlening bij ongevallen en rampen

Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de hulpverlening bij ongevallen en rampen

168

168

0

Totaal prestatiedoelstelling 2.2.1 Uitvoeren van activiteiten gericht op het voorkomen en/of bestrijden van calamiteiten, crises en rampen

168

168

0

Totaal Veiligheid

4.390

2.210

2.180

Bedragen zijn in duizenden euro's