Prestatie-
doelstelling

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2018

Waarvan 'vaste' verlening met jaarsubsidies

Meerjarig verleend tlv 2018

Maatschappelijke Ondersteuning

Versterken sociale basis

Versterken sociale basis

487

487

0

Versnelling Overvecht Aanpak Sociale Problematiek

Versnelling Overvecht Aanpak Sociale Problematiek

608

0

0

Belangenbehartiging en Informatievoorziening

Faciliteren en organiseren van belangenbehartiging en informatie en advies

5.106

5.106

0

Accommodaties  maatschappelijke activiteiten

Faciliteren van accommodaties voor maatschappelijke activiteiten.  Uitgangspunten zijn een efficiënt gebruik en optimale toegankelijkheid

588

588

0

Sociaal makelaarschap

Ondersteunen en faciliteren van bewonersinitiatieven middels sociaal makelaarschap als ondersteuning van de betrokken stad op drie (oplopende) niveaus. "Behoud" wanneer sprake is van een hoog potentieel van zelforganisatie

8.475

8.475

0

Kinder- en jongerenwerk MO

Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling

458

375

0

Stimuleren vrijwilligerswerk

Stimuleren en faciliteren van stedelijk vrijwilligerswerk middels het verbreden van de groep van actieve burgers en belemmeringen wegnemen om te participeren en vrijwilligerswerk te doen

832

832

0

Meldingen van stigmatisering en discriminatie worden adequaat opgevolgd

Activiteiten op het gebied van preventie en voorlichting, met de nadruk op discriminatie op de arbeidsmarkt en in de horeca, uitgevoerd door Artikel 1 Midden-Nederland

274

274

0

Voorlichting en zichtbaar maken diversiteit

Geven van voorlichting over en zichtbaar maken van diversiteit

290

140

0

Informele zorg en mantelzorgers

Faciliteren, ondersteunen en organiseren van informele zorg inclusief mantelzorgondersteuning

3.443

3.443

0

Sociale prestaties en Dagondersteuning

Het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare Utrechters en het vergroten van hun zingeving. Deze voorzieningen dragen bij aan de bestrijding van sociaal isolement, verbetering van de (geestelijke) gezondheid

5.201

5.201

0

Laaggeletterdheid

Verbeteren van taalniveau en andere basisvaardigheden

818

818

0

Totaal prestatiedoelstelling 1.1.1 Basisvoorzieningen zijn georganiseerd en initiatieven, vrijwilligers en mantelzorgers ondersteund

26.580

25.739

0

Buurtteams Sociaal

Oprichting, doorontwikkeling en uitvoering van de buurtteams en het leveren van hoogwaardige sociale basiszorg

16.344

3.844

12500

Cliëntondersteuning

Faciliteren en organiseren van cliëntondersteuning. Positioneren van het maatschappelijk werk in de wijken als een spilfunctie in de aanpak van sociaal kwetsbaren

3.712

3.712

0

Totaal prestatiedoelstelling 1.1.2 Een stadsdekkend goed functionerend netwerk van sociale basiszorg

20.056

7.556

12.500

Innovatiemiddelen opvang en beschermd wonen

Stimuleren van innovatie en versterking van de eigen regie en zelfredzaamheid van inwoners die nu gebruik maken van opvang en beschermd wonen

1.439

1.439

0

Asielzoekers, ongedocumenteerden en vluchtelingen

Reguliere ondersteuning van vluchtelingen, het continueren van de noodopvang voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers en het steunpunt Perspectief voor ex-AMA's (voormalig alleenstaande minderjarige asielzoekers)

2.084

2.084

0

Voorkomen huiselijk geweld

Voorkomen van huiselijk geweld bij alle slachtoffers. Bij ernstige dreiging en gevaar van huiselijk wordt een veilige situatie gecreëerd in de (crisis) opvang, onderduikadres, bij familie of via de informele netwerken.

108

108

0

Totaal prestatiedoelstelling 1.1.4 Effectieve uitvoering van taken als centrumgemeente

3.631

3.631

0

Totaal Maatschappelijke Ondersteuning

50.267

36.926

12.500

Bedragen zijn in duizenden euro's