Taakveld

Baten

Lasten

Saldo van
baten en
lasten

Toevoeging
reserves

Onttrekking
reserves

Totaal

0.Bestuur en ondersteuning

01 Bestuur

1.304

9.637

-8.333

0

0

8.333

02 Burgerzaken

7.444

8.837

-1.393

0

0

1.393

04 Overhead

4.592

162.257

-157.665

0

0

157.665

05 Treasury

59.233

30.153

29.080

0

0

-29.080

061 OZB woningen

36.228

4.301

31.927

0

0

-31.927

062 OZB-niet woningen

61.769

1.004

60.765

0

0

-60.765

063 Parkeerbelasting

28.648

7.529

21.119

0

53

-21.172

064 Belastingen overig

3.571

434

3.137

0

0

-3.137

07 Algemene uitkering en ove

645.979

0

645.979

0

0

-645.979

08 Overige baten en lasten

182

-18.676

18.858

3.184

28.575

-44.249

1.Veiligheid

11 Crisisbeheering en Brandw

0

27.051

-27.051

0

0

27.051

12 Openbare orde en veilighe

389

20.589

-20.200

0

0

20.200

2.Verkeer, vervoer en waterstaat

21 Verkeer en vervoer

11.400

81.544

-70.144

17.876

18.279

69.741

22 Parkeren

4.983

12.252

-7.268

0

853

6.415

23 Recreatieve havens

710

1.098

-388

0

0

388

24 Economische Havens en wat

170

108

63

0

3

-65

25 Openbaar vervoer

32.598

35.551

-2.953

0

2.953

0

3.Economie

31 Economische ontwikkeling

0

13.283

-13.283

0

0

13.283

32 Fysieke bedrijfsinfrastru

6.412

946

5.466

0

0

-5.466

33 Bedrijvenloket en bedrijf

670

501

170

0

0

-170

34 Economische promotie

0

2.713

-2.713

0

0

2.713

4.Onderwijs

42 Onderwijshuisvesting

3.731

45.566

-41.834

0

2.504

39.331

43 Onderwijsbeleid en leerli

23.037

46.545

-23.508

-1.000

2

22.506

5.Sport, cultuur en recreatie

51 Sportbeleid en activering

0

4.045

-4.045

0

41

4.004

52 Sport accommodaties

8.444

30.966

-22.522

48

1.605

20.966

53 Cultuurprestatie, cultuur

2

42.302

-42.300

2

132

42.171

54 Musea

66

11.423

-11.356

0

0

11.356

55 Cultureel erfgoed

293

8.791

-8.498

0

35

8.463

56 Media

0

13.033

-13.033

0

0

13.033

57 Openbaar groen en (openlu

27

21.031

-21.005

0

0

21.005

6.Sociaal domein

61 Samenkracht en burgerpart

771

48.753

-47.983

0

916

47.067

62 Wijkteams

284

40.762

-40.478

0

0

40.478

63 Inkomens-regeling

150.780

193.375

-42.595

0

331

42.264

64 Begeleide participatie

3.972

21.476

-17.503

0

0

17.503

65 Arbeidsparticipatie

0

19.070

-19.070

0

0

19.070

66 Matwerkvoorzieningen (WMO

0

5.729

-5.729

0

0

5.729

671 Maatwerkdienstverl. 18+

3.080

37.233

-34.153

0

0

34.153

672 Maatwerkdienstverl. 18-

0

48.072

-48.072

0

500

47.572

681 Geëscaleerde zorg 18+

4.000

89.942

-85.942

0

0

85.942

682 Geëscaleerde zorg 18-

0

10.744

-10.744

0

0

10.744

7.Volksgezondheid en milieu

71 Volksgezondheid

2.361

23.600

-21.239

0

390

20.849

72 Riolering

38.759

29.432

9.327

0

1.000

-10.327

73 Afval

42.406

29.994

12.412

0

98

-12.510

74 Milieubeheer

176

13.637

-13.460

41

2.690

10.812

75 Begraafplaatsen

869

1.639

-769

0

0

769

8.Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

81 Ruimtelijke Ordening

499

3.304

-2.806

0

0

2.806

82 Grondexploitatie (niet be

157.423

150.756

6.667

2.100

4.364

-8.932

83 Wonen en bouwen

46.900

55.793

-8.893

3.125

14.013

-1.995

Totaal

1.394.164

1.448.124

-53.960

25.376

79.336

0

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.