Organisatie en doel
Doel: Verwerven, restaureren en exploiteren van monumenten. De Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel N.V. richt zich vanaf de oprichting met name op restauratie en behoud van voor de markt incourante objecten. Voorbeelden daarvan zijn het Doelenhuis, de voormalige Brandweerkazerne Korte Minrebroederstraat, woningcomplex De Zeven Steegjes en Molen De Ster. De NV houdt belangrijke monumenten in stand, om die reden is de gemeente Utrecht sinds de oprichting van de NV in 1985 aandeelhouder. Het bezit van de NV omvat op dit moment 217 wooneenheden en 42 bedrijfs-/kantoorruimten.

Publieke taak: Nee
Deelnemers: De gemeente Utrecht is sinds de oprichting 1985 aandeelhouder.
Juridische vorm: Naamloze Vennootschap
Standplaats: Utrecht

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Bij aanvang

Nog actueel

Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)

Ja

Ja

Effectiviteit (beter resultaat)

Nee

Ja

Wettelijke verplichting

Nee

Ja

Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Financiën

Vermogen

Prognose saldo 1/1/2018

prognose saldo 31/12/2018

Eigen vermogen

12.800

12.800

Vreemd vermogen

  8.700

8.700

Bedragen zijn in duizenden euro's

Bijdrage van de gemeente Utrecht

2018

2019

2020

2021

Opgenomen in GU begroting

0

0

0

0

Opgenomen in VP/GR begroting

0

0

0

0

Verschil

0

0

0

0

Bedragen zijn in duizenden euro's

Toelichting op verschil: Geen verschil

(Prognose) resultaat: De prognose is dat het bedrijfsresultaat de komende jaren een constant niveau laat zien en er een gelijkwaardig dividend wordt uitgekeerd.

Is het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) van toepassing:Nee
Is het Besluit Begroten en verantwoorden (BBV) nagevolgd: Nee

Risico’s
Zijn er risico’s opgenomen in de risicoparagraaf: Nee.
Toelichting: In het jaarverslag 2016 is er een geplaatst aandelenkapitaal van 9,0 miljoen euro. De overige reserves bedragen 4,6 miljoen euro. De waarde van het vastgoedbezit van de NV is 21,7 miljoen euro. De langlopende schulden (financiering aankoop en restauratie van panden) bedragen 7,7 miljoen euro. Qua exploitatie sloot het boekjaar 2016 met een positief resultaat van 1 miljoen euro, inclusief een eenmalige boekwinst van 0,2 miljoen euro. op verkoop van vastgoed. Het resultaat 2016 na belastingen is 0,7 miljoen euro. Op basis van deze cijfers is er geen risico.  

Geven de risico’s aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Financieel belang
De Gemeente Utrecht bezit voor 0,9 miljoen euro aandelen en ontvangt daarvoor 5% dividend.
Er is zowel sprake van bijdragen van en -aan de gemeente Utrecht. De gemeente Utrecht draagt met 0,9 miljoen euro aan aandelen bij aan het eigen vermogen ten behoeve van de jaarlijkse exploitatie van de NV; daar tegenover staat dat de NV jaarlijks dividend uitkeert. Tot op heden bedraagt het dividend ieder jaar de beoogde c.q. maximaal 5%. Dit maximum aan dividend is gerelateerd aan de ideële doelstelling van de NV.

Ontwikkelingen:
Zijn er ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen: Niet concreet, wel kan de NV in de komende jaren nieuwe projecten ontwikkelen.
Zo Ja, welke: Nog geen concrete projecten bekend.

Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee. De NV is een solide organisatie met een zorgvuldig investeringsbeleid.

Kan de gemeente het publieke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop), subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen: Instandhouden van beschermde monumenten is een publiek belang. De NV kan net als iedere andere eigenaar van een monument voor restauratie van gemeentelijk monumenten een restauratiefinanciering aangaan uit Utrechts Restauratiefonds. Voor Rijksmonumenten kan een lening bij het Nationaal Restauratiefonds worden afgesloten of kan voor onrendabele monumenten een Rijkssubsidie worden verkregen. Voor wat betreft regelgeving is de gemeente bij de uitvoering van projecten door de NV betrokken vanuit de publieke taak op het gebied van vergunningverlening en bouwtoezicht.