Organisatie en doel
Doel: het als commanditaire vennoot deelnemen in commanditaire vennootschappen dan wel participeren in publiek-/private samenwerkingsverbanden met de herstructurering van de Gemeente Utrecht als doel.

Publieke taak: Nee
Deelnemers: De gemeente is voor 100% aandeelhouder in Utrecht Vernieuwt BV.
Juridische vorm: rechtspersoon (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid).
Standplaats: Utrecht

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheidl

Bij aanvang

Nog actueel

Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)

Ja

Nee

Effectiviteit (beter resultaat)

Ja

Nee

Wettelijke verplichting

Nee

Nee

Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Financiën

Vermogen

Prognose saldo 1/1/2018

prognose saldo 31/12/2018

Eigen vermogen

18

18

Vreemd vermogen

619

619

Bedragen zijn in duizenden euro's

Bijdrage van de gemeente Utrecht

2018

2019

2020

2021

Opgenomen in GU begroting

0

0

0

0

Opgenomen in VP/GR begroting

0

0

0

0

Verschil

0

0

0

0

Bedragen zijn in duizenden euro's

Toelichting op verschil: Geen verschil

(Prognose) resultaat: Nihil

Is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) van toepassing: Nee
Is het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) nagevolgd: niet van toepassing

Risico’s
Zijn er risico’s opgenomen in de risicoparagraaf: Nee
Geven de risico’s aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Bestuurlijk belang
Utrecht Vernieuwt BV participeert als commandiet (stille vennoot) in de commanditaire vennootschap GEM Kanaleneiland (CV).

Financieel belang
Het financiële belang bestaat uit de inbreng in het maatschappelijk kapitaal van 0,018 miljoen euro

Ontwikkelingen
Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen: Ja
Utrecht Vernieuwt B.V. participeert nu nog als commandiet (stille vennoot) in GEM Kanaleneiland C.V., welke laatstgenoemde vennootschap is opgericht ten behoeve van de gebiedsontwikkeling in het centrumgebied van Kanaleneiland. De gebiedsontwikkeling zal naar verwachting doorlopen tot medio 2020. Alsdan kan overwogen worden om Utrecht Vernieuwt BV te ontmantelen.

Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Kan de gemeente het publieke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop), subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen: Nee