Bijlage EMU-saldo

Nr.

Omschrijving

2017

2018

2019

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-73.189

-53.960

-22.733

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

46.466

43.909

42.343

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

15.890

17.000

16.000

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

64.166

104.551

99.038

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

18.152

53.189

8

Baten bouwgrondexploitatie:

Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord

3.383

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen

305

10

10

10

Lasten in verband met transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

11

Verkoop van effecten:

a

Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

nee

nee

nee

b

Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

Berekend EMU saldo

-93.456

-150.801

-60.055

Bedragen zijn in duizenden euro's