Organisatie en doel
Doel: De NV Bank Nederlandse Gemeenten is de bank van en voor overheden en instellingen voor het
maatschappelijk belang en verstrekt krediet tegen lage tarieven aan of onder garantie van Nederlandse
overheden. Dat leidt voor de inwoners tot zo laag mogelijke kosten voor maatschappelijke voorzieningen.

Publieke taak: Nee.
Deelnemers: Staat der Nederlanden, Provincies, gemeenten en een hoogheemraadschap.
Juridische vorm: Naamloze (structuur)vennootschap.
Standplaats: Den Haag.

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Bij aanvang

Nog actueel

Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)

Ja

Ja

Effectiviteit (beter resultaat)

Ja

Ja

Wettelijke verplichting

Nee

Ja

Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Financiën

Vermogen

Prognose saldo 1/1/2018

prognose saldo 31/12/2018

Eigen vermogen

4.500.000

4.500.000

Vreemd vermogen

149.500.000

149.500.000

Bedragen zijn in duizenden euro's

Bijdrage aan de gemeente Utrecht

2018

2019

2020

2021

Opgenomen in GU begroting

450

450

450

450

Opgenomen in VP/GR begroting

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Verschil

450

450

450

450

Bedragen zijn in duizenden euro's

Toelichting op verschil: Gemeente Utrecht bezit 1,37% van de aandelen. Aandeelhouders ontvangen jaarlijks een winstuitkering (dividend). De omvang daarvan is afhankelijk van het financieel resultaat. Het is niet gebruikelijk dat NV's een winstuitkering in hun begroting ramen.

(Prognose) resultaat: Hierover kan voor 2018 (en latere jaren) nog geen uitspraak worden gedaan.

Is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) van toepassing: Ja, de gemeente heeft zowel een bestuurlijk als een financieel belang.
Is het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) nagevolgd: Ja.

Risico’s
Zijn er risico’s opgenomen in de risicoparagraaf: Nee.
Geven de risico’s aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: niet van toepassing

Ontwikkelingen
Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen: Ja.
Zo Ja, welke. Onzekere ontwikkeling financieel resultaat en daarmee onzekere winstuitkering voor gemeente. Het resultaat staat onder invloed van een verwachte achterblijvende kredietvraag, een aanhoudend lage rente en stijgende bedrijfslasten om te voldoen aan toenemende (Europese) wet- en regelgeving.
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Kan de gemeente het publieke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop), subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen: Nee