Organisatie en doel
Doel van GEM Beheer BV Kanaleneiland is het deelnemen in of directie voeren over andere vennootschappen of deelnemingen. Kanaleneiland BV is beherend vennoot van GEM Kanaleneiland CV. Daardoor is zij hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van GEM Kanaleneiland CV.
Publieke taak: Nee
Deelnemers: Gemeente Utrecht, Mitros Aska Beheer BV, Portaal Onroerend Goed Beheer BV en Heijmans Vastgoed BV.
Juridische vorm: rechtspersoon (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid).
Standplaats: Utrecht

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheidl

Bij aanvang

Nog actueel

Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)

Ja

Nee

Effectiviteit (beter resultaat)

Ja

Nee

Wettelijke verplichting

Nee

Nee

Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Financiën

Vermogen

Prognose saldo 1/1/2018

prognose saldo 31/12/2018

Eigen vermogen

40

40

Vreemd vermogen

40

40

Bedragen zijn in duizenden euro's

Bijdrage van de gemeente Utrecht

2018

2019

2020

2021

Opgenomen in GU begroting

0

0

0

0

Opgenomen in VP/GR begroting

0

0

0

0

Verschil

0

0

0

0

Bedragen zijn in duizenden euro's

Toelichting op verschil: Geen verschil

(Prognose) resultaat: Nihil

Is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) van toepassing:/Nee
Is het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) nagevolgd: niet van toepassing

Risico’s
Zijn er risico’s opgenomen in de risicoparagraaf: Nee
Geven de risico’s aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: nee

Bestuurlijk belang
De GEM Kanaleneiland CV is een commanditaire vennootschap, waar de zeggenschap gelijk is verdeeld over de vier samenwerkingspartners.

Financieel belang

Het financiële belang bestaat uit de inbreng in het maatschappelijk kapitaal van 0,010 miljoen euro

Ontwikkelingen
Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen: Ja
Zijn er ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen: Nee
Op basis van de in 2016 geactualiseerde grondexploitatie blijkt dat de gehele gebiedsafwikkeling door zal lopen tot medio 2020. De vennootschap is inmiddels niet meer afhankelijk van externe financiering.
De BV zal naar verwachting in 2020 worden ontmanteld.

Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Kan de gemeente het publieke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop), subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen: niet van toepassing