Algemene informatie
Doelstelling: Betreft alle doelstellingen binnen het programma Bereikbaarheid.
Beleidskader: Meerjarenperspectief Bereikbaarheid 2017 (pdf, 994 kB)

Inhoud: zie het programma Bereikbaarheid.
Soort investeringen: Investeringen met een maatschappelijk en/ of economische nut.

Vervangingsinvesteringen: Niet van toepassing

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

Projecten categorie A

Totaal geautoriseerde uitgaven

2018

2019

2020

2021

Projecten en maatregelen Fiets

116.024

Projecten en Maatregelen OV

287.536

Projecten en Maatregelen Auto/ P+R

61.072

Reguleren en exploiteren parkeervoorzieningen

1.707

Projecten luchtkwaliteit en goederenvervoer

38.954

Wijken en verkeersveiligheid

30.026

Totaal programma Bereikbaarheid
categorie A

535.319

0

0

0

0

Toelichting
Met de Voorjaarsnota 2017 is ook het Meerjarenperspectief Bereikbaarheid 2017 (pdf, 994 kB) vastgesteld. Hierin wordt de financiële stand van lasten en baten, de autorisatie van uw gemeenteraad en een doorkijk van het totale programma opgegeven.

Uitbreidingsinvesteringen categorie B

t/m 2017

2018

2019

2020

2021

Projecten categorie B

Westelijk Stadboulevard

9.200

Totaal projecten en Maatregelen Auto/ P+R

9.200

Totaal programma Bereikbaarheid categorie B

9.200

0

0

0

0

Toelichting
De Westelijke Stadsboulevard is bij de begroting 2017 opgenomen als investeringsproject van categorie B. Dat houdt in dat eerst nog nadere besluitvorming vereist is alvorens krediet kan worden verleend. We sturen op vaststelling van het Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp van de Westelijke Stadsboulevard door uw Raad in het najaar van 2017, waarna het krediet zal worden aangevraagd