Organisatie en doel
Doel: Ontwikkeling, beheer en toezicht van regionale recreatieterreinen en routestructuren voor wandelen, fietsen, varen en paardrijden in de gemeenten die deelnemen aan het recreatieschap.

Publieke taak: Ja

Deelnemers: Provincie Utrecht en de gemeenten Utrecht, de Bilt, Houten, Nieuwegein, IJsselstein, Woerden, Stichtse Vecht en Lopik.

Juridische vorm: Gemeenschappelijke regeling
Standplaats: Utrecht

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Bij aanvang

Nog actueel

Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)

Ja

Ja

Effectiviteit (beter resultaat)

Ja

Ja

Wettelijke verplichting

Nee

Ja

Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Financiën

Vermogen

Prognose saldo 1/1/2018

prognose saldo 31/12/2018

Eigen vermogen

5.244

4.373

Vreemd vermogen

4.850

5.706

Bedragen zijn in duizenden euro's

Bijdrage van de gemeente Utrecht

2018

2019

2020

2021

Opgenomen in GU begroting

856

nog niet bekend

nog niet bekend

nog niet bekend

Opgenomen in VP/GR begroting

856

nog niet bekend

nog niet bekend

nog niet bekend

Verschil

0

nog niet bekend

nog niet bekend

nog niet bekend

Bedragen zijn in duizenden euro's

Toelichting op verschil: Geen verschil

(Prognose) resultaat: -/- 0,260 miljoen euro

Is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) van toepassing: Ja
Is het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) nagevolgd: Ja

Risico’s
Zijn er risico’s opgenomen in de risicoparagraaf: Nee
Geven de risico’s aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Ontwikkelingen
Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen: Ja
Een belangrijke ontwikkeling is de mogelijke toetreding van de gemeente Ronde Venen tot het Recreatieschap Stichtse Groenlanden. De besluitvorming over de toetreding is in het najaar van 2017 voorzien. De toetreding van de gemeente Ronde Venen met als inbreng de Vinkeveense Plassen vindt plaats als een separaat programma waarvoor de gemeente Ronde Venen financieel aansprakelijk blijft. Het Ontwikkelingsplan van het programma van Stichtse Groenlanden wordt in het najaar van 2017 herijkt; het Ontwikkelplan vormt de basis voor de investeringen op recreatieterreinen, waarbij de leidraad is dat investering bijdragen aan inkomsten voor het recreatieschap.
De verwachting is dat de activiteiten ten behoeve van routes in het gebied in 2018 onder gebracht worden bij een provincie breed werkend routebureau. De activiteiten van het routebureau worden bekostigd via het programma van Recreatieschap Stichtse Groenlanden en passen binnen het reguliere budget van het schap.

Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Kan de gemeente het publieke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop), subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen: Nee