Organisatie en doel
Doel: houden van aandelen in REMU NV

Publieke taak: Nee
Deelnemers: Provincie Utrecht, gemeente Utrecht en gemeente Amersfoort
Juridische vorm: Naamloze Vennootschap
Standplaats: Bilthoven

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheidl

Bij aanvang

Nog actueel

Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)

Nee

Ja

Effectiviteit (beter resultaat)

Nee

Ja

Wettelijke verplichting

Nee

Ja

Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Financiën

Vermogen

Prognose saldo 1/1/2018

prognose saldo 31/12/2018

Eigen vermogen

1.400

1.400

Vreemd vermogen

100

100

Bedragen zijn in duizenden euro's

Bijdrage van de gemeente Utrecht

2018

2019

2020

2021

Opgenomen in GU begroting

0

0

0

0

Opgenomen in VP/GR begroting

0

0

0

0

Verschil

0

0

0

0

Bedragen zijn in duizenden euro's

Toelichting op verschil: Geen verschil

(Prognose) resultaat: Nihil

Is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) van toepassing: Nee
Is het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) nagevolgd: niet van toepassing

Risico’s
Zijn er risico’s opgenomen in de risicoparagraaf: Nee
Geven de risico’s aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: niet van toepassing

Ontwikkelingen
Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen: Ja
In 2018 zal duidelijk zijn of de NV alsnog een beroep zal doen of kunnen gaan doen op een nabetalingsregeling indien NV ENECO zal worden verkocht. De houdstermaatschappij is van oordeel dat NV ENECO verkoop van het bedrijf voor 31 december 2010 zelf onmogelijk heeft gemaakt door op te komen tegen het splitsgebod (elektriciteitsnet en levering). Hierdoor is een beroep op een eventuele nabetaling zoals contractueel overeengekomen geblokkeerd. ENECO is inmiddels volledig in het ongelijk gesteld als het gaat om het bestrijden van het splitsingsgebod.

Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Kan de gemeente het publieke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop), subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen: niet van toepassing