Algemene informatie
Doelstelling: Versterken educatieve infrastructuur
Beleidskader: Meerjaren Perspectief Onderwijshuisvesting en Masterplan Primair Onderwijs
Inhoud: Voorzien in adequate huisvesting voor het primair-, voortgezet- en speciaal onderwijs door middel van onderhoud, renovatie, vervangende nieuwbouw of uitbreiding.
Soort investeringen: Investeringen met een economisch nut

Vervangingsinvesteringen

Autorisaties t/m 2017

2018

2019

2020

2021

Primair Onderwijs: lopende projecten met autorisaties vóór 2018

 • diverse projecten

28.079

0

0

0

0

Voortgezet Onderwijs: lopende projecten met autorisaties vóór 2018

 • diverse projecten

0

0

0

0

0

Primair Onderwijs: autorisaties 2018 en later van lopende projecten

 • diverse projecten

12.007

15.796

15.891

7.542

5.000

Voortgezet Onderwijs: autorisaties 2018 en later van lopende projecten

 • diverse projecten

3.016

4.578

6.578

1.500

0

Primair Onderwijs: autorisatie van in 2018 en later te starten projecten

 • diverse projecten

0

1.345

1.759

8.798

7.908

Voortgezet Onderwijs: autorisatie van in 2018 en later te starten projecten

 • diverse projecten

0

739

1.739

7.651

6.651

Totaal vervangingsinvesteringen

43.102

22.458

25.967

25.491

19.559

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Toelichting
Van de lopende investeringsprojecten in het Primair onderwijs die u vóór 2018
reeds geautoriseerd heeft voor een totaalbedrag van 28,1 miljoen euro, wordt het merendeel; dat is voor in totaal circa 24,8 miljoen euro, in 2017 opgeleverd en in gebruik genomen.
De lopende en nog op te starten investeringsprojecten waarvoor u met de vaststelling van deze programmabegroting autorisatie verleent voor 2018 en verder, zijn opgenomen in het Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting 2016-2025 (pdf, 934 kB).
In dit meerjarenplan zijn alle investeringsprojecten opgenomen die wij binnen het programma Onderwijs in de komende tien jaar willen gaan realiseren, zowel Primair als Voortgezet als Speciaal onderwijs. Wij hebben hierover gerapporteerd in de tweede voortgangsrapportage Meerjaren Perspectief Onderwijshuisvesting. De onderwijsvoorzieningen uit het referentiekader Leidsche Rijn worden daar nog aan toegevoegd. Hierna volgt een nadere toelichting per sub-categorie:

Lopende projecten Primair Onderwijs waarvan een wijziging in de autorisatie in 2018 plaatsvindt zijn:

 • Bisschopsplein 8(De Piramide), Blauwe Vogelweg 11(Mytylschool VSO), Lanslaan 12 + Attleeplantsoen 39(so-zmlk), Nolenslaan 33a(De Fakkel), Opzoomerstr 1/Joan Roëllstr 12(Jules Verne), Winklerlaan 79(SO Fier), Blauwe Vogelweg 11(Mytylschool SO), Lawick van Pabstlaan 1( Pantarijn en Shri Krishna) en vier MFA's Leidsche Rijn(PO).
 • Lopende projecten Voortgezet Onderwijs waarvan een wijziging in de autorisatie in 2018 plaatsvindt zijn: één MFA(VO) en Zwarte Woud 211(De Passie).
 • Nog te starten projecten Primair Onderwijs in 2018 en later waarvan een wijziging in de autorisatie in 2018 plaatsvindt zijn: vier gymzalen overig, Rosweijdelaan 1(Beatrix school), Amaliadwarsstraat 2(Gertrudis/ St. Jan de Doper), Laan van Nieuw-Guinea 20 (De Brug), Louis Couperusstraat 85 (Van Asch van Wijck), Dantelaan 2A(2e Marnix), Amandelstraat 12 en Boerhaveplein 110 (De Boemerang), Prinses Margrietstraat 124 (De Cirkel), Wevelaan 2 (De Regenboog), Gymzaal Tuindorp NO Wevelaan, Eifel 8(De Spits) en Kranenburgerweg 20(Krommerijncollege).
 • Nog te starten projecten Voortgezet Onderwijs in 2018 en later waarvan een wijziging in de autorisatie in 2018 plaatsvindt is: Burg F. Andreaelaan 7 (Bonifatius College).

Voor de afzonderlijke investeringsbedragen verwijzen wij naar de geheime bijlage behorende bij de programmabegroting 2018.

Uitbreidingsinvesteringen
categorie A

Autorisaties t/m 2017

2018

2019

2020

2021

Primair Onderwijs: lopende projecten met autorisaties vóór 2018

 • diverse projecten

11.719

0

0

0

0

Voortgezet Onderwijs/overig: lopende projecten met autorisaties vóór 2018

 • diverse projecten

0

0

0

0

0

Primair Onderwijs: autorisaties 2018 en later van lopende projecten

 • diverse projecten

24.869

1.808

1.350

712

0

Voortgezet Onderwijs/overig: autorisaties 2018 en later van lopende projecten

24.388

10.568

19.954

24.909

6.923

 • diverse projecten

Primair Onderwijs: autorisatie van in 2018 en later te starten projecten

 • diverse projecten

0

2.328

8.136

3.670

4.388

Voortgezet Onderwijs/overig: autorisatie van in 2018 en later te starten projecten

 • diverse projecten

0

2.115

1.843

3.351

4.839

Totaal uitbreidingsinvesteringen categorie A

60.976

16.819

31.283

32.642

16.150

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Toelichting
Van de lopende projecten Primair onderwijs met autorisaties vóór 2018 van 11,7 miljoen euro zal in 2017 voor een bedrag van circa 10,4 miljoen euro worden opgeleverd en in gebruik genomen.
De autorisaties 2018 en later van de lopende en nog te starten projecten vloeien rechtstreeks voort uit het concept tweede voortgangsrapportage Meerjaren Perspectief Onderwijshuisvesting. In dit plan staan alle geplande investeringsprojecten opgenomen die Onderwijs in de komende tien jaar wil gaan realiseren, zowel Primair als Voortgezet als Speciaal onderwijs, uitgezonderd de projecten in het Referentiekader Leidsche Rijn.
Aan de lopende projecten Primair Onderwijs met autorisaties vóór 2018 is in de begroting 2018 voor een bedrag van 20,1 miljoen euro toegevoegd betreffende de Leidsche Rijn projecten Basisschool Haarrijn, Basisschool Haarzicht, Basisschool Rijnvliet en Basisschool Leeuwestein Noord. Omdat besluitvorming over de kredietverlening inmiddels heeft plaatsgevonden worden de betreffende Leidsche Rijn projecten van de Algemene Middelen(gelabeld aan het Referentiekader Voorzieningen Leidsche Rijn) overgeheveld naar het beleidsprogramma Onderwijs.
Lopende projecten Primair Onderwijs waarvan een wijziging in de autorisatie in 2018 plaatsvindt zijn:

 • Binnenklimaat bestaande gebouwen, Handelstraat 51/E. Meijsterlaan 1D(St. Dominicus), Basisschool Haarrijn, Basisschool Haarzicht, Basisschool Rijnvliet en Basisschool Leeuwestein Noord.
 • Lopende projecten Voortgezet onderwijs/overig waarvan een wijziging in de autorisatie in 2017 plaatsvindt is: OPDC (Utrechtse school), Internationale School nieuwbouw, VMBO Vleuterweide/Via Nova,
 • X11(nieuwbouw voor 400 leerlingen incl. gymzaal), Kranenburgschool voor Praktijkonderwijs, Stichting voor Persoonlijk onderwijs (voormalig Belle van Zuijlen) en VO Berlijnplein.
 • Nog te starten projecten Primair Onderwijs in 2018 en later waarvan een wijziging in de autorisatie in 2018 plaatsvindt zijn: Wezerdreef 3(De Watertoren), Van Riebeeckstraat 40(Parkschool), Aziëlaan 157(Al Hambra), Schoolstraat 7(Torenpleinschool) en Jazzsingel(gymzaal Terwijde).
 • Nog te starten projecten Voortgezet Onderwijs in 2018 en later waarvan een wijziging in de autorisatie in 2018 plaatsvindt zijn: X11(tijdelijke huisvesting Noordse Parklaan), Van Bijnkershoeklaan 4(Unic), Gregorius College en La Bohèmedreef 7(Pouwer College).

Voor de afzonderlijke investeringsbedragen verwijzen wij naar de geheime bijlage behorende bij de programmabegroting 2018.