Algemene informatie

Doelstelling: het afval- en hemelwater wordt veilig en milieuvriendelijk afgevoerd en de waterkwaliteit is goed.

Beleidskader: Plan Gemeentelijke Watertaken Utrecht

Inhoud: het Plan Gemeentelijk Watertaken Utrecht 2016-2019 beschrijft de invulling van de wettelijke gemeentelijke zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater. Ook de wijze van beheer van het gemeentelijke oppervlaktewater in Utrecht wordt beschreven, omdat het oppervlaktewater een belangrijke bijdrage levert aan de afvoer en verwerking van hemelwater en het reguleren van de grondwaterstand.
Op basis van deze zorgplichten heeft de gemeente op het gebied van water de volgende taken:

  1. een veilige inzameling en transport van afvalwater, zonder risico's voor de volksgezondheid en het milieu;
  2. het inzamelen en verwerken van hemelwater zonder dat er wateroverlast optreedt;
  3. het voorkomen en verminderen van structurele grondwateroverlast;
  4. het samen met de waterschappen realiseren van veilig, gezond en aantrekkelijk oppervlaktewater waarlangs het goed wonen, werken en recreëren is.

Deze taken vullen we in als volgt:

Vervangen en verbetering riolering
Bij het vervangen en verbeteren van riolering proberen we deze zo aan te passen dat we daarmee het risico op wateroverlast verminderen. In 2018 ligt de prioriteit op de aanleg van het hemelwaterriool in Lombok en in de Zeeheldenbuurt. De doelstelling is om de werkzaamheden in Lombok in 2018 af te ronden en in 2020 de aanleg van het hemelwaterriool in Zeeheldenbuurt af te hebben. Gelijktijdig werken we samen met perceeleigenaren van de souterrainwoningen om de wateroverlast op te lossen. Ook leggen we in 2018 een nieuw hemelwaterriool aan in de Schoolstraat in Vleuten om daarmee de kans op wateroverlast bij de aangrenzende percelen sterk te verminderen.

We vervangen en/of relinen delen van riolering in de wijk Veldhuizen in De Meern. Er wordt gelijktijdig drainage aangelegd om de bestaande grondwateroverlast te verminderen.
Daarnaast vervangen/relinen we de riolering in (delen van) de Petemoederslaan, Vinkertlaan, E. Zoudenbalchstraat, P. van Vianenstraat, W. Hedastraat, Spinozaplantsoen, Boelesteinlaan, Goudesteinlaan, Vechtplantsoen, Nolenslaan, Eijkmanlaan, Oudwijkerdwarsstraat, Molenstraat en Ridderschapsstraat. Waar nodig nemen we dan gelijktijdig maatregelen om de ontwatering te verbeteren.
We renoveren het rioolgemaal Kanaalweg en Korte Baanstraat en diverse kleine rioolgemalen. Tevens gaan we door met het herstellen van de funderingen van de riolering in de grachten.

Verminderen lozingen vanuit de riolering op oppervlaktewater
Zoals in het Plan Gemeentelijke Watertaken Utrecht 2016-2019 is aangegeven, nemen we maatregelen bij lozingen uit riolering als die leiden tot zichtbare verbeteringen van het watersysteem of een aantoonbare vermindering van risico’s voor de volksgezondheid of voor planten en dieren.

Verminderen risico op wateroverlast bij extreme neerslag
In het Plan Gemeentelijke Watertaken is aangegeven dat wateroverlast verminderen van groot belang is. Soms kan dat door de bestaande riolering te vergroten of een extra hemelwaterriool aan te leggen. Maar het is vaak effectiever en goedkoper om de openbare ruimte robuuster in te richten. Dit kan door het vervangen van verharding door groen of oppervlaktewater of door de verharding en wegfunderingen zo te maken dat regenwater beter kan infiltreren in de bodem. We streven ernaar om op deze wijze jaarlijks minimaal vier hectare verharding af te koppelen of te vervangen door groen. In 2018 ligt de focus op Kanaleneiland en Overvecht, omdat hier enerzijds de mogelijkheid ligt om werk met werk te maken en anderzijds omdat de bodemopbouw in deze wijken zodanig is dat regenwater eenvoudig geïnfiltreerd kan worden. Door samen op te trekken met de renovatie door woningbouwcorporaties en de financiële middelen uit de programma’s voor stedelijke vernieuwing, groot onderhoud en afkoppelen/ontharden te combineren, wordt het mogelijk buurten in Kanaleneiland en Overvecht weer van gevel tot gevel op te knappen. In 2018 concentreren we ons op Kanaleneiland Noord-Noord (Atleeplantsoen), Kanaleneiland-Midden (Bernadottelaan), parkeerterrein winkelcentrum Overvecht en de Taagdreef en omgeving.    
Tot slot voeren we samen met onder meer Operatie Steenbreek bewustwordingscampagnes uit voor het ontharden van tuinen.

Verbeteren waterhuishouding en waterkwaliteit
Naast het voorkomen van wateroverlast werkt de gemeente samen met de waterschappen aan de realisatie van veilig, gezond en aantrekkelijk oppervlaktewater waarbij het goed wonen, werken en recreëren is. Een belangrijke maatregel is het vervangen en vergroten van duikers (ondergrondse buisverbindingen) zodat de doorstroming verbetert. Waar mogelijk proberen we samen met het waterschap gelijktijdig de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren door duikers te vervangen door bruggetjes. Dit gebeurt in 2018 onder andere in het Niftarlakeplantsoen in Zuilen (hiervoor worden tevens middelen uit het meerjarengroenprogramma gebruikt en werken we samen met bewonersinitiatieven), op de Uithof bij de Universiteitsweg (in samenwerking met de Uithoflijn, UMC en Universiteit) en in het Kloosterpark in De Meern.

Soort investeringen: Investeringen met een economisch nut

Vervangingsinvesteringen

Vervangingsinvesteringen

Autorisaties t/m 2017

2018

2019

2020

2021

Vervanging rioleringen

0

12.900

11.400

11.400

11.400

Totaal vervangingsinvesteringen

0

12.900

11.400

11.400

11.400

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Het voorkomen en bestrijden van de ongewenste gevolgen van klimaatverandering, gebaseerd op zorgplicht voor het in openbaar gebied treffen van maatregelen om (grond)wateroverlast te voorkomen en/of te beperken, is de komende jaren het belangrijkste doel. Voor het realiseren van gemeentelijke zorgplichten op het gebied van water is het van belang de hiervoor benodigde systemen en objecten in goede toestand te houden. Belangrijk onderdeel van deze aanpak is het jaarlijks relinen (aanbrengen nieuwe inwendige constructie) waardoor oude rioolbuizen een langere levensduur krijgen en (nog) niet vervangen hoeven te worden. Als het noodzakelijk is vervangen we uiteraard de volledige rioolbuis. In totaal, relinen en vervangen, gaat het om ongeveer vijf kilometer verouderde of slecht functionerende riolering.

Uitbreidingsinvesteringen: Niet van toepassing.
Nieuwe riolering en watergangen worden in de gemeente Utrecht in het algemeen bekostigd uit de grondexploitatie.