Actualisatie financieel beeld

Actualisatie financieel beeld
In de Programmabegroting nemen wij het financieel beeld uit de Voorjaarsnota 2017 als uitgangspunt. Onderstaand worden de ontwikkelingen toegelicht die zich na het vaststellen van de Voorjaarsnota hebben voorgedaan.

Het financieel beeld

2017

2018

2019

2020

2021

Stand Voorjaarsnota 2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Meicirculaire 2017

7,4

8,1

7,7

6,0

7,0

Saldo

7,4

8,1

7,7

6,0

7,0

Bedragen in miljoenen euro's, + is positief voor het financieel beeld

Het financieel beeld is structureel sluitend met 7,0 miljoen euro positief. De afzonderlijke jarenschijven sluiten allemaal positief, cumulatief is er een overschot in de meerjarenraming van 36,2 miljoen euro positief.

Meicirculaire 2017
De gevolgen van de maatregelen, die zijn beschreven in de meicirculaire, leiden tot nieuwe inzichten. Hierover hebben wij u geïnformeerd in commissiebrief 4551984.

Gevolgen meicirculaire 2017

2017

2018

2019

2020

2021

Accres

4,5

8,1

7,7

6,0

7,0

Corresponderende posten

2,9

0

0

0

0

Totaal

7,4

8,1

7,7

6,0

7,0

Bedragen in miljoenen euro's, - is negatief voor het financieel beeld

Accres
Op basis van de informatie uit de meicirculaire zijn de accressen opnieuw berekend. De accressen zijn gekoppeld aan de groei en krimp van een selectie van de Rijksuitgaven, deze staan bekend als de Netto Gecorrigeerde Rijksuitgaven (NGRU). Diverse ontwikkelingen op de Rijksbegroting zoals het effect van hogere loon- en prijsontwikkeling op de Rijksuitgaven alsmede een compensatie voor gestegen pensioenpremies ABP van Rijksambtenaren, geven voor alle jaren, een positievere uitkomst dan waar in de Voorjaarsnota 2017 mee is gerekend.

Voorgaande cijfers zijn gezien de lopende coalitieonderhandelingen wel met enige onzekerheid omgeven. Ten eerste is het goed mogelijk dat het Rijk als gevolg van nieuw beleid, grote verschuivingen doet in de Rijksuitgaven, deze verschuivingen kunnen dan leiden tot een ander accres dan nu wordt verwacht. Daarnaast is de trap-op-trap-af methode een bestuurlijke afspraak. De huidige circulaire is conform die afspraak opgesteld. Ieder nieuw kabinet dient deze werkwijze te herbevestigen. Het is een mogelijkheid dat deze afspraak met de nieuw te vormen coalitie verandert.

Ontwikkelingen CAO-gemeenten
Er is een principeakkoord gesloten tussen de bonden en de VNG met een looptijd van 20 maanden, de ingangsdatum is 1 mei 2017. Voor 2017 en 2018 samen zullen de lonen ultimo 2018 structureel met 3,25% stijgen. Dit akkoord is ten tijde van het opstellen van deze begroting nog niet bekrachtigd door de vakbonden of het bestuur van de VNG. Echter wanneer dit akkoord conform het voorstel wordt overgenomen ontstaat er uiteindelijk een te kort op de beschikbare middelen voor de loonkosten van circa 1,55%. Er is in de Voorjaarsnota 2017 namelijk gerekend met een loonkostenstijging voor 2018 van 1,7%. Vooralsnog is het verschil op te vangen door de bovenstaande positieve accressen. Zoals gebruikelijk zullen we bij het opstellen van de volgende voorjaarsnota een actualisatie maken van de verwachtingen aangaande loon- en prijsontwikkelingen hierbij wordt ook de ontwikkeling van werkgeverspremies betrokken.

Corresponderende posten
Naast accressen bevat de meicirculaire ook corresponderende posten.

Corresponderende posten meicirculaire

2017

2018

2019

2020

2021

Mutatie algemene uitkering corresponderende posten

15,196

17,252

17,195

17,566

17,407

Doorvertalen aan de inhoudelijke programma's

-12,309

-17,252

-17,195

-17,566

-17,407

Mutatie financieel beeld

2,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Bedragen in miljoenen euro's, - is negatief voor het financieel beeld

De noodzakelijkheid van het door vertalen van de corresponderende posten naar de inhoudelijk programma’s is getoetst aan de hand van de beantwoording op de onderstaande vragen:

  • Wat zijn de huidige uitgaven aan de taak die is gerelateerd aan de corresponderende post?
  • Hoeveel is er daadwerkelijk (extra) nodig om deze(extra/geïntensiveerde) taak uit te voeren?
  • Zijn we verplicht deze taak uit te voeren?
  • Wat zijn de maatschappelijke effecten als we de niet verplichte taak wel gaan uitvoeren?
  • Negatieve corresponderende posten worden wel door vertaald, tenzij dat op grond van vastgesteld gemeentelijk beleid in redelijkheid niet kan.

Indien het niet nodig is om een budget toe te voegen aan een inhoudelijk programma val dit in beginsel vrij aan de algemene middelen. In de bijlage vindt u de correspondeerde posten, hier is per onderwerp aangegeven of en voor welk bedrag wij voorstellen de posten door te vertalen naar de.
inhoudelijke programma’s.