Inleiding
Dit is het wijkactieprogramma 2018 voor wijk Oost. In het wijkactieprogramma staat wat we samen met bewoners, ondernemers, woningcorporaties, ontwikkelaars en andere partijen gaan doen aan de belangrijkste vraagstukken in de wijk in 2018. Het wijkactieprogramma is de uitwerking voor 2018 van de wijkambities 2014-2018.

Het wijkactieprogramma is opgezet volgens het stramien waarmee we in de afgelopen jaren hebben gewerkt. Parallel werken we in alle Utrechtse wijken aan ‘vernieuwing van de wijkparticipatie’, zoals vastgesteld in de notitie ‘Al Doende Vernieuwen’. Daarmee is dit het laatste jaar dat we de wijkactieprogramma’s op deze manier maken. Hoe we de wijkopgaven 2019 gaan maken, in welke vorm en voor welke periode is afhankelijk van de opbrengst van de ‘vernieuwing van de wijkparticipatie’.

We hebben het afgelopen jaar samen met veel partijen verkend hoe we de wijkparticipatie kunnen vernieuwen. Daarbij richten we ons op:

  • Meer flexibele vormen van participatie in de wijk.
  • Meer aandacht voor betrokkenheid tijdens de planvorming in plaats van aan het eind.
  • Betrokkenheid van een meer gemêleerde groep inwoners.
  • Heldere afspraken over invloed en besluitvorming.

In de wijken Leidsche Rijn, Noordwest, Oost en Zuidwest zijn we als onderdeel van ‘Al doende vernieuwen’ gestart met vernieuwende participatie trajecten om te komen tot nieuwe wijkopgaven. Samen met bewoners, organisaties en ondernemers halen we op wat belangrijk is voor de wijk en haar buurten en waar we samen aan kunnen werken.
Dat betekent dat Leidsche Rijn, Noordwest, Oost en Zuidwest wijkactieprogramma’s hebben voor 2018 en tegelijkertijd werken we in die wijken ook aan de nieuwe wijkopgaven. Met de uitkomsten daarvan komen we in het eerste half jaar van 2018 bij de raad terug.

In Overvecht zijn we in 2016 gestart met de Versnelling, een plan van wijkbewoners, professionals en gemeente voor een sterker Overvecht. In een gezamenlijk proces is de problematiek verkend en met verschillende laagdrempelige bijeenkomsten hebben we zoveel mogelijk verschillende (groepen) bewoners bereikt.

Voor 2019 willen we voor alle wijken nieuwe wijkopgaven hebben en daar gaan we in 2018 mee aan de slag. We benutten daarbij de ervaringen die we hebben opgedaan in Overvecht rond de Versnelling , de ervaringen die we nu opdoen in Leidsche Rijn, Noordwest, Oost en Zuidwest met het opstellen van nieuwe wijkopgaven en de lessen uit de tien projecten in de tien wijken waarin we experimenteren met nieuwe vormen van participatie. Daarnaast is voor Vleuten de Meern de vastgestelde omgevingsvisie een belangrijke bron en voor Zuid de visie op Lunetten die wordt gemaakt als onderdeel van project buurtbudgetten, één van de tien projecten waarin we experimenteren met nieuwe vormen van participatie

Proces
Voor de totstandkoming van dit wijkactieprogramma is door de leden van het (ambtelijk) wijkoverleg Oost een selectie gemaakt uit die projecten in de gemeentelijke programma’s die qua financiering zoveel als mogelijk gedekt zijn in de gemeentelijke begroting of die met externe middelen worden gefinancierd. Het concept wijkactieprogramma is besproken met de wijkraad Oost.

Contact en informatie
Meer informatie over de Wijkambities 2014-2018 van Oost en de wijkambities en wijkactieprogramma’s van andere wijken vindt u op wijkambities en wijkactieprogramma’s.

Heeft u vragen over het wijkactieprogramma of wilt u meedoen met één van de beschreven projecten. Neem contact op met medewerkers van wijkbureau, het gemeentelijk aanspreekpunt in uw wijk. U kunt ons bellen 14030, mailen oost@utrecht.nl of kom langs F.C. Dondersstraat 1. U bent van harte welkom.

Wilt u op de hoogte blijven van zaken die spelen in uw wijk? Abonneer u dan op de digitale nieuwsbrief via de website. Heeft u zelf een plan, idee of initiatief voor de wijk? Kijk dan bij uw initiatief, het Initiatievenfonds of benader het wijkbureau.

De wijk Oost

In de wijk Oost wonen ongeveer 33.000 inwoners, waaronder opvallend veel jonge mensen, in het bijzonder studenten en pas afgestudeerden. Oost is een veelzijdige wijk om te wonen, te studeren en te werken. Veruit de meeste bewoners doen dat met plezier. Zij waarderen de goede woningen, mooie woonomgeving, het vele groen en het levendige karakter dat voortkomt uit goed bezochte winkelstraten, horecagelegenheden en sportaccommodaties.
Bewoners van Oost geven een relatief hoge waardering (8,1) aan hun wijk en hebben een positieve kijk op de toekomst van hun buurt. De WOZ-waarde van de woningen ligt gemiddeld beduidend hoger dan in de stad. Het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering (2,2%) is relatief laag. Uit onderzoeken blijkt dat het merendeel van de bewoners zich veilig voelt in de wijk.

Over het algemeen is de gezondheid van de bewoners goed. Maar liefst 84% van de volwassenen en 96% van de kinderen (groep 7/8) geeft aan zijn of haar gezondheid als (zeer) goed te ervaren. Relatief weinig mensen worden in hun dagelijks functioneren beperkt door lichamelijke of psychische aandoeningen.

De Biltstraat, Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat vormen uitlopers van het winkelgebied in de binnenstad. Met de winkels aan de Ina Boudier Boudier-Bakkerlaan en de Adriaen van Ostadelaan kan iedereen in de buurt winkelen. De singels, de Maliebaan en het Wilhelminapark vormen een kenmerkende monumentale structuur. In grote delen van de wijk staan karakteristieke eengezinswoningen van begin vorige eeuw. In Oost staan relatief weinig sociale huurwoningen, afgezien van studentenwoningen.

Het groene karakter van Oost maakt de wijk aantrekkelijk om te wonen. Het monumentale Wilhelminapark is het meest populaire park, maar ook park Bloeyendael, de oevers van de Kromme Rijn, de Minstroom, Biltse Grift en de jongste aanwinst Park Oosterspoorbaan zijn geliefd. Veel groen zoals bloembakken en perkjes worden onderhouden door bewoners (zelfbeheer), maar ook in de parken leveren vrijwilligers een grote bijdrage aan het onderhoud. Naast het vele groen in de wijk zijn de nabijgelegen natuurgebieden Amelisweerd en Rhijnauwen een aanwinst voor de bewoners van Oost.

De wijk kent vooral in de oostelijke rand veel stedelijke functies. De motor van de groei van de stad is Utrecht Science Park (De Uithof) met haar hogeschool, universiteit, ziekenhuizen en onderzoeks- en kenniscentra. Tussen de Waterlinieweg en de A27 liggen het kantorenpark Rijnsweerd Noord, Stadion Galgenwaard, sportparken en zwembad De Krommerijn. Stedelijke functies in oudere delen van Oost zijn onder andere ziekenhuis Het Diakonessenhuis, revalidatiekliniek De Hoogstraat, het Spoorwegmuseum en Rietveld Schröderhuis.

Nieuwe ontwikkelingen: woningbouw in Oost
Utrecht stad groeit de komende jaren van ruim 340.000 naar 400.000 inwoners. Dit heeft ook invloed op de wijk Oost. Naast kleinschalige inbreidingsprojecten waaronder Hieronymuserf (bij Maliesingel) komen op het oude KPN-gebouw (Fockema Andrealaan) woningen voor studenten en starters. Ook in ‘kantorengebied’ Rijnsweerd Noord (Archimedeslaan 16) worden studentenwoningen gebouwd. Met de groei van het aantal inwoners van de stad en de keuze om te verdichten in de bestaande stad, ontstaat een toenemende druk op voorzieningen en de openbare ruimte.

Wijkambities 2014-2018: drie speerpunten

Het merendeel van de bewoners woont naar tevredenheid in Oost. Bewoners waarderen de goede woningen, mooie woonomgeving, het vele groen en het levendige karakter dat voortkomt uit goed bezochte winkelstraten, horecagelegenheden en sportaccommodaties. Er zijn echter ook zaken waar bewoners minder positief over zijn. In samenspraak met betrokken bewoners zijn in 2013 een drietal wijkambities voor Oost benoemd.

Wijkambitie 1: Mobiliteit verbeteren en waar mogelijk de negatieve aspecten ervan beheersen
Veel bewoners storen zich aan het autoverkeer, gebrek aan parkeerplekken, overlast van verkeerd geparkeerde auto’s en fietsen, luchtvervuiling en verkeerslawaai. Het autobezit in Oost neemt de laatste jaren af, maar tegelijkertijd neemt het fietsenbezit toe en daarmee ook de overlast van verkeerd geparkeerde en weesfietsen. De gemeente probeert op diverse manieren de ervaren overlast aan te pakken. De gemeente zet onder andere in op verbeteren van fietsroutes, creëren van fietsparkeerplekken en inrichten van woonstraten als 30-km/uur-gebied.

Wijkambitie 2: De gewaardeerde karaktertrekken van de wijk behouden en waar mogelijk versterken

Bewoners van Oost geven een relatief hoge waardering aan hun wijk en hebben een positieve kijk op de toekomst van hun buurt. De inzet van de gemeente is erop gericht om de zeer gewaardeerde karaktertrekken te behouden en waar mogelijk te versterken. Dat kan met adequaat beheer van de openbare ruimte en in het bijzonder van drukbezochte plekken als winkelstraten, speelplekken en parken. Het gebruik van de openbare ruimte als plek om te spelen, sporten en recreëren neemt toe.
De druk op de openbare ruimte en vooral parken, in het bijzonder het Wilhelminapark, is hoog. Bewonersgroepen die actief deelnemen in het groenbeheer, stellen hoge eisen aan het beheer van de openbare ruimte. Goede afstemming en positief contact met deze betrokken bewoners kost tijd en energie, maar is belangrijk in deze wijk.

Wijkambitie 3: Het huidige veiligheidsniveau minstens behouden en zo mogelijk verbeteren
Oost is een relatief veilige wijk. Toch noemen bewoners veiligheid als één van de zaken die het hardst om aandacht vragen. Net als de afgelopen jaren blijft de gemeente ook in 2018 inzetten op het terugdringen van het aantal woninginbraken en auto-en fietsendiefstal. Daarnaast zet de gemeente in op het tegengaan en aanpakken van overlast door jongeren. Inzet vanuit jongeren-/welzijnswerk is daarbij een voorwaarde. Ook wil de gemeente samen met maatschappelijke partners het relatief hoge alcoholgebruik onder jongeren in de wijk aanpakken.

De gezonde stad, gezonde wijk 
Veel activiteiten in de wijk dragen bij aan gezonder stedelijk leven. De gemeente Utrecht vindt het belangrijk om samen te werken aan gezond leven en wonen in onze stad. Voor Oost gaat het daarbij om aandacht voor fietsers en voetgangers, groene verbindingen, aanleg van watertappunten, oplaadpalen voor elektrisch rijden en een veilige, functionele openbare ruimte die uitnodigt tot ontmoeting en ruimte biedt voor spelen en sporten.

Kaart Utrecht Oost

Wijkambitie 1: Mobiliteit verbeteren en waar mogelijk de negatieve aspecten ervan beheersenVeel bewoners storen zich aan het autoverkeer, gebrek aan parkeerplekken, overlast van verkeerd geparkeerde auto’s en fietsen, luchtvervuiling en verkeerslawaai. De gemeente zet in op verbeteren van fietsroutes, creëren fietsparkeerplekken en inrichten woonstraten als 30-km/uur-gebied.


3.1 Inrichten woonstraten als 30 km/uur-gebied
Het mobiliteitsplan Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen (SRSRSB) gaat ervan uit dat woongebieden een verblijfsfunctie hebben, waarbij voor de meeste straten een snelheidslimiet van 30 km/u moet gaan gelden. De inrichting van een aantal straten is achtergebleven bij het gewenste gebruik. Stapsgewijs krijgen deze straten een herinrichting, met een nieuwe balans tussen mobiliteit en leefbaarheid. Een inrichting als 30 km/u weg draagt vaak bij aan de verkeersveiligheid.
De gemeente onderscheidt drie categorieën:
1. Woonstraten die de inrichting hebben voor 30km/u gebied, maar dit formeel nog niet zijn (geen verkeersbesluit en/of geen 30km bebording aanwezig)
2. Woonstraten met een 50km/u regime die volgens het mobiliteitsplan omgebouwd moeten worden naar 30km/u-gebied maar nog niet als zodanig zijn ingericht.
3. Woonstraten die formeel 30km/u-gebied zijn (verkeersbesluit en/of 30km bebording aanwezig) maar die geen geloofwaardige inrichting hebben.
Gezien de financiële consequenties kiest de gemeente ervoor om de aanpassing van de inrichting te combineren met geplande onderhoudswerkzaamheden.

In Oost gaat het bij categorie 1 onder meer voor Oude Houtensepad en Kovelaarstraat. Voor deze straten wordt in 2017 een verkeersbesluit genomen, waarna 30 km/u borden worden geplaatst. In categorie 2 en 3 gaat het om straten die moeten worden ingericht als 30km/u-gebied. Dit wordt zoveel mogelijk meegenomen bij het onderhoud van de openbare ruimte (werk met werk maken) of in projecten voor de stedelijke ontwikkeling van de stad. In Oost gaat het in 2018 om de Oudwijkerdwarsstraat. Tot slot staat het verbeteren van de verkeersveiligheid van de Albatrosstraat op de planning voor 2018.

Inzet gemeente (Ontwikkelorganisatie Ruimte, Milieu & Mobiliteit)

3.2 Verbeteren fietsroutes
De gemeente wil de alternatieve fietsroutes naar het Science Park verbeteren, naast de routes via het Wilhelminapark. Daarnaast worden de singels fietsvriendelijker gemaakt, het deel Maliesingel/Wittevrouwensingel is gepland voor eind 2017/begin 2018.
Ook is er aandacht voor het veilig bereikbaar maken met de fiets van de sportvelden bij Maarschalkerweerd.
Ook wordt rond de zomer van 2018 de kruising Prins Hendriklaan/Jan van Scorelstraat aangepakt. Doel is het verbeteren van de doorstroming van fietsverkeer en verbeteren verkeersveiligheid.

Inzet gemeente (Ontwikkelorganisatie Ruimte, Milieu & Mobiliteit)

3.3 Voldoende fietsparkeerplekken
Veel bewoners ondervinden last van verkeerd geparkeerde fietsen in woonstraten. De gemeente blijft inzetten op realisatie van extra fietsparkeerplekken, onder andere door het toepassen van de zogenoemde ‘2% regeling’ waarbij autoparkeerplekken worden opgeheven om ruimte te creëren voor fietsenrekken. Dit kan echter alleen als er draagvlak is onder bewoners. Ook bekijkt de gemeente of er mogelijkheden zijn voor een buurtstalling.

Weesfietsen- en fietswrakkenacties
Daarnaast worden er tweejaarlijks weesfietsen- en fietswrakkenacties gehouden. Jaarlijks ontvangt de gemeente veel bewonersmeldingen van weesfietsen (achtergelaten door eigenaar) en fietswrakken. Door weesfietsen te verwijderen komt er direct parkeerruimte vrij voor andere fietsen. In de nota Stallen en Parkeren (2013) is vastgesteld dat (brom)fietsen niet langer dan 28 dagen aaneengesloten in de openbare ruimte gestald mogen staan. Dit aanwijzingsbesluit maakt het mogelijk om fietsen te verwijderen die langer dan 28 dagen aaneengesloten gestald staan. Als weesfietsen lang blijven staan, worden het uiteindelijk fietswrakken. Fietswrakken ontsieren het straatbeeld en komen de leefbaarheid en veiligheid van de omgeving niet ten goede. De verwijdering van weesfietsen levert zodoende een bijdrage aan een nettere, aantrekkelijkere en veiligere wijk.

Inzet gemeente (Milieu & Mobiliteit, Wijken)

3.4 Verlagen parkeer-/verkeersdruk auto’s
Mensen maken zich zorgen over de verkeersintensiteit in Oost. De gemeente overlegt met bedrijven op Utrecht Science Park, kantorenpark Rijnsweerd en de Kromhoutkazerne hoe medewerkers gestimuleerd kunnen worden om voor woon-werk-verkeer te kiezen voor de fiets of openbaar vervoer.

Inzet gemeente (Ontwikkelorganisatie Ruimte, Milieu & Mobiliteit)

3.5 Aanleg Uithoflijn (tramverbinding)
De Uithoflijn wordt de belangrijkste schakel in de bereikbaarheid van Utrecht Science Park/De Uithof. Vanaf medio 2018 rijdt de tram tussen Utrecht Centraal centrumzijde, langs de treinsporen, via de Laan van Maarschalkerweerd en de Weg tot de Wetenschap naar De Uithof en terug.

Inzet projectorganisatie Uithoflijn, gemeente (Ontwikkelorganisatie Ruimte), provincie

3.6 Verbeteren luchtkwaliteit
De gemeente blijft inzetten op het verbeteren van de luchtkwaliteit in het algemeen en een sterke vermindering van de negatieve effecten van het autoverkeer op de Waterlinieweg en te zijner tijd de (geplande) uitbreiding van de A27 nabij Utrecht Oost. We werken over de hele stad aan het verschonen van voertuigen en het plaatsen van oplaadpalen. Dit gebeurt ook in Oost ‘op aanvraag’.

Inzet gemeente (Ontwikkelorganisatie Ruimte)

Wijkambitie 2: De gewaardeerde karaktertrekken van de wijk behouden en waar mogelijk versterkenBewoners van Oost geven een relatief hoge waardering aan hun wijk en hebben een positieve kijk op de toekomst van hun buurt. De inzet van de gemeente is erop gericht om de zeer gewaardeerde karaktertrekken te behouden en waar mogelijk te versterken.

4.1 Herinrichting Burgemeester Reigerstraat en Nachtegaalstraat
De gemeente gaat de Burgemeester Reigerstraat en de Nachtegaalstraat herinrichten. Bewoners, ondernemers en gebruikers kunnen meedenken in de ontwerpfase die plaatsvindt in 2017. Het doel van de herinrichting is het verbeteren van de openbare ruimte en de leefbaarheid voor de bewoners, het verbeteren van het verblijfsklimaat voor bezoekers van de Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat en het verbeteren van de doorgaande fietsroute. De uitvoering staat gepland voor
het 1e kwartaal van 2019.

Inzet gemeente (Ontwikkelorganisatie Ruimte, Milieu & Mobiliteit, Wijken), bewoners, ondernemers, passanten en bezoekers

4.2 Herinrichting Maliesingel/Wittevrouwensingel
De gemeente gaat de Maliesingel en de Wittevrouwensingel aanpakken. Het wordt mooier, veiliger en ruimer voor fietsers en voetgangers. De uitvoering is gepland in 2017/2018.

Inzet gemeente (Ontwikkelorganisatie Ruimte, Milieu & Mobiliteit, Wijken), bewoners, ondernemers en gebruikers

4.3 Herinrichting Maliebaan
De gemeente onderzoekt de volgende vier mogelijkheden voor herinrichting van de Maliebaan en de kruising met de Burgemeester Reigerstraat/Nachtegaalstraat.
1. Handhaven bestaande situatie met verkeerslichten
2. Herinrichting van de kruising met een langgerekte rotonde (ovonde)
3. Herinrichting van de Maliebaan tot een promenade
4. Aangepaste variant van de Maliebaanpromenade
De gemeenteraad neemt medio 2017 een besluit. Uitvoering vindt plaats in 2018/2019.

Inzet gemeente (Ontwikkelorganisatie Ruimte, Milieu & Mobiliteit, Wijken), bewoners, ondernemers en gebruikers

4.4 Drukbezochte gebieden zoals winkelstraten en parken schoonhouden
Met ondernemersverenigingen worden activiteiten afgestemd op het gebied van het schoonmaken en schoonhouden van winkelstraten. In het Wilhelminapark zorgt de gemeente voor flexibele inzet op drukke momenten in het park. Daarnaast zetten de vrijwilligers van Stichting Wilhelminapark zich in om wekelijks zwerfvuil uit het park te verwijderen. In Park Bloeyendael, de Zilveren schaats en het Krommerijnpark zorgen de vrijwilligers, verenigd in een stichting, voor het onderhoud.

Inzet gemeente (Stadsbedrijven, Toezicht en Handhaving) en ondernemersverenigingen, bewoners, ondernemersverenigingen

4.5 Ondergronds afval inzamelen
De gemeente voert in Utrecht Het Nieuwe Inzamelen in tot en met 2019. Met Het Nieuwe Inzamelen halen wij meer afval gescheiden op zoals groente-, fruit- en tuinafval, papier en karton en plastic, blikken en pakken. Restafval gaat in ondergrondse restafvalcontainers in uw buurt. De planning voor de wijk Oost is eind 2018/2019, met uitzondering voor een deel van de buurt Buiten Wittevrouwen dat al in 2017 wordt aangepakt.

Inzet gemeente (Stadsbedrijven)

4.6 Groene recreatiegebieden creëren en onderhouden
De behoefte aan recreëren in het groen is groot, waardoor het op mooie dagen vaak erg druk is in de parken, met name in het Wilhelminapark. Om de druk op de parken te verminderen, wordt gekeken naar de mogelijkheid om aantrekkelijke recreatieplekken te creëren op en rondom Utrecht Science Park. De gemeente werkt ook aan het verbinden van groengebieden met het project ‘Groene agenda Maarschalkerweerd’.

Inzet gemeente (Stadsbedrijven, Milieu & Mobiliteit, Wijken), bewoners

4.7 Samenwerking met bewoners/vrijwilligers
Onderhoud van het groen in Oost gebeurt op veel plekken samen met beheergroepen en omwonenden. Met vrijwilligers van de beheergroepen van de parken vindt afstemming plaats over taakverdeling en onderhoudswerkzaamheden. De gemeente biedt ondersteuning aan zelfbeheerders en stemt met hen de taakverdeling af. Er vindt jaarlijks overleg plaats met grotere beheergroepen.

Inzet gemeente (Stadsbedrijven, Wijken), beheergroepen parken, zelfbeheerders en bewoners

Wijkambitie 3: Het huidige veiligheidsniveau behouden en zo mogelijk verbeteren

Veiligheid Oost zet, afhankelijk van de actuele veiligheidscijfers, in op het aanpakken van woning- en autoinbraken, fietsendiefstal en geweld op locaties in de buurten waar dat nodig is. Voorlichting en preventie zijn daarbij van belang.

5.1 Verminderen woning-/autoinbraken en fietsendiefstal

Inzet van gemeente en politie is het verminderen van het aantal woning- autoinbraken en fietsendiefstal. Dit gebeurt onder andere door voorlichting, huisbezoeken en schouwen. In gebieden waar met regelmaat wordt ingebroken, waarschuwt de gemeente bewoners door het geven van tips om de kans op inbraak en diefstal te verkleinen.

Inzet gemeente (Veiligheid, Toezicht en Handhaving, Stadsbedrijven), politie, woningbouwcorporaties, bewoners, ondernemers

5.2 Aanpak jongerenoverlast
De gemeente werkt met jongerenwerk en politie aan een stevige aanpak voor ernstige overlastveroorzakers en criminele jongeren. Ouders van overlastgevende jongeren worden hier zoveel mogelijk bij betrokken. In Oost wordt met name preventief ingezet op jeugd, om vroegtijdig in te spelen op het ontstaan van overlastgevende groepen jongeren.

Inzet gemeente (Veiligheid, Toezicht en Handhaving), politie, jongerenwerk Utrecht, Halt, Jellinek, Openbaar Ministerie, ouders/opvoeders

5.3 Deelname bewoners bij veiligheidsprojecten
Bewoners kunnen bijdragen aan de veiligheid. Niet alleen door melding te maken van onveiligheid en overlast, maar ook door zelf alert te zijn en preventieve maatregelen te nemen. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van hang- en sluitwerk, geen waardevolle zaken in auto’s achterlaten en fietsen met een goed slot vastzetten. De gemeente stimuleert deelname aan initiatieven zoals buurt-alert groepen en bewonersparticipatieprojecten zoals Burgernet.

Inzet gemeente (Veiligheid, Wijken, Toezicht en Handhaving), politie, bewoners en ondernemers

5.4 Verminderen alcoholgebruik en voorlichting
Alcoholgebruik onder jongeren en volwassenen in de wijk Oost blijft relatief hoog. Jeugdverpleeg-kundigen brengen dit onderwerp onder de aandacht op scholen. Ook worden verschillende interventies ingezet zoals het geven van voorlichting aan jeugd, training aan docenten en spreekuur op schoollocaties door Jellinek. Vanuit de gemeente (VTH) wordt er gecontroleerd en gehandhaafd op het naleven van de leeftijdsgrenzen bij de verkoop van alcohol bij horecagelegenheden, supermarkten, slijterijen en sportverenigingen.

Inzet gemeente (Volksgezondheid, Maatschappelijke Ontwikkeling, Veiligheid, Toezicht en Handhaving), scholen, buurtteam, Jellinek, ouders/verzorgers, eerstelijnszorg, sportverenigingen

Complexe projecten en buurtaanpakken

6.1 Opgave Utrecht Science Park & Rijnsweerd (kantorengebied)
Het gebied Utrecht Science Park (USP)/Rijnsweerd is in de Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU) aangewezen als een van de drie economische kerngebieden van Utrecht; met meer dan 20.000 banen is het gebied een economische motor voor de stad en regio. De opgave in dit gebied heeft primair als doel de ruimte en randvoorwaarden te creëren voor de verdere groei van het USP/Rijnsweerd. Daarbij draait het om drie vraagstukken (of deelopgaven) waarbij duurzame gezonde verstedelijking het leidend principe is: creëren van fysieke ruimte voor activiteiten en bedrijvigheid, bereikbaarheid van het sciencepark en omliggende gebieden en het maken van een aantrekkelijke ontmoetingsplek.

Met name op het Utrecht Science Park wordt de komende jaren veel gebouwd. Naast de aanleg van de Uithoflijn wordt er gestart met de bouw van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en het College ter beoordeling van Geneesmiddelen (RIVM/CBG). Het in aanbouw zijnde Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie opent in 2018 haar deuren. Daarnaast wordt gebouwd aan De Hogeschool Utrecht, Genmab en de faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht. De bouwprojecten leggen een grote druk op de leefbaarheid van het gebied.

Leefbaarheidsfonds USP
Voor het Utrecht Science Park (USP) is een leefbare en aantrekkelijke campus een belangrijke voorwaarde voor succes. De komende jaren is het daarom extra belangrijk om initiatieven te ondersteunen die bijdragen aan het vergroten én versterken van de leefbaarheid op het USP. Het in 2016 opgerichte Leefbaarheidsfonds vervult hierin de komende jaren een belangrijke rol. Het fonds heeft als doel om initiatieven van studenten, medewerkers en ondernemers die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het gebied, financieel te ondersteunen. Het Leefbaarheidsfonds is tot stand gekomen in samenwerking met de provincie Utrecht, gemeente Utrecht, Stichting Studenten Huisvesting (SSH), BAM en stichting Utrecht Science Park.

Inzet gemeente, Stichting Utrecht Science Park, UU, HU ziekenhuizen UMC en WKZ, samenwerkingsverband Alliantie Utrecht Oost

6.2 Ambitiedocument Rijnsweerd
De gemeente en Stichting Kantorenpark Rijnsweerd (SKR) willen het Kantorenpark Rijnsweerd Noord ontwikkelen tot een levendig en meer toekomstbestendig gebied. Een plek die niet alleen tijdens kantooruren wordt gebruikt maar levendig blijft en aantrekkelijk is voor grote organisaties, jonge startende ondernemers en innoverende bedrijven. De gemeente en SKR zien hiervoor veel mogelijkheden en hebben een ambitiedocument gemaakt die deze ambities voor de toekomst van Rijnsweerd beschrijft en aangeeft welke vervolgstappen nog komen voor de uitvoering van de plannen.

Studentencampus Archimedeslaan 16
In Rijnsweerd-Noord wordt gewerkt aan de herontwikkeling van Archimedeslaan 16. Eigenaar Aprisco wil de locatie herontwikkelen tot een studentencampus met ongeveer 2.000 studentenwoningen, starterswoningen en aanvullende voorzieningen. In 2018 zal hiervoor een Stedenbouwkundig Programma van Eisen worden vastgesteld. Bewoners en belanghebbenden worden bij de planvorming betrokken.

Inzet gemeente (Ontwikkelorganisatie Ruimte), Stichting Kantorenpark Rijnsweerd en ontwikkelaar

6.3 Gebiedsontwikkeling Maarschalkerweerd
Maarschalkerweerd is een bijzonder en onderscheidend gebied in de stad Utrecht. Het is vanuit recreatief, ecologisch en cultuurhistorisch perspectief van grote waarde voor de stad en vormt de verbinding met Amelisweerd. In Maarschalkerweerd zijn veel sportvelden en stadion Galgenwaard. Daarnaast is in het gebied een onderwijsinstelling gevestigd en zijn in de afgelopen jaren meerdere stadslandbouw initiatieven ontstaan. De gemeente wil Maarschalkerweerd ontwikkelen tot een gebied waarbij recreatie, ontmoeting en sport centraal staan. Er wordt een ontwikkelstrategie opgesteld (eerste helft 2018) en een integrale visie op het gebied, samen met belanghebbenden.

Sportvelden
Doordat Utrecht de groei van de stad binnenstedelijk wil opvangen, komt er meer druk te staan op bestaande voorzieningen en openbare ruimte. Aan die groei kan het gebied Maarschalkerweerd goed bijdragen. De gemeente heeft het Mulier instituut in 2017 een prognose laten maken van de veldsportbehoefte in Utrecht. Belangrijkste conclusies waren dat het tekort aan voetbalvelden op te lossen is door een efficiënter gebruik van de velden. Daarvoor is het nodig om op een aantal plekken te investeren in omzetten van natuurgras naar kunstgras. Bij hockey is het uitbreiden van meer velden nodig om de wachtlijsten te kunnen aanpakken. Het komende jaar wordt met de verenigingen en de VSU bekeken waar in de stad die uitbreiding dan kan plaatsvinden.  
Inzet gemeente (Ontwikkelorganisatie Ruimte, Maatschappelijke Ontwikkeling), sportverenigingen en bewoners

6.4 Woningbouw studenten & starters (terrein Fockema Andrealaan/Rubenslaan) + Hieronymuserf
De gemeente gaat het Hieronymuserf ontwikkelen. Op het terrein achter de Maliesingel 73 komen negen woningen. De bouw start eind 2017, oplevering volgt in 2018.
Op het voormalige KPN-terrein (Burgemeester Fockema Andrealaan) ontwikkelen Stichting Studentenhuisvesting en Jebber nieuwbouwplan ‘De Kwekerij’ voor starters en studenten op het terrein. Het gaat in totaal om ruim 750 woningen. De eerste 300 woningen worden medio 2019 opgeleverd.

Inzet gemeente (Ontwikkelorganisatie Ruimte)

6.5 Buurtaanpak Sterrenwijk
Naar aanleiding van de in Sterrenwijk geuite onvrede over de ‘overheid’ (zomer 2016) zijn verschillende buurtgesprekken in Sterrenwijk gehouden. Daarnaast zijn op veel verschillende thema’s door betrokkenen professionals, stakeholders en de gemeente acties in gang gezet en gesprekken met de wijk gevoerd. Dit heeft geresulteerd in een Buurtaanpak Sterrenwijk 2017 en verder

De buurtaanpak is opgesteld onder regie van Wijkbureau Oost met partners en gemeentelijke vakafdelingen. Een belangrijk doel binnen de buurtaanpak is de grote betrokkenheid van Sterrenwijkers bij hun buurt te behouden en versterken. We willen zorgen dat bewoners regie op hun eigen leven hebben, al dan niet ondersteund door professionals. Sterrenwijk als onderdeel van de inclusieve stad, een stedelijke gemeenschap waarin iedereen naar vermogen mee doet.

De nu voorgestelde werkwijze impliceert vooral meer maatwerk in de uitvoering en betere communicatie door gemeente en partners. Meer maatwerk, niet om uitzonderingen op stedelijk en op vastgesteld beleid te creëren, maar vooral voor een betere uitvoering die tegemoet komt aan de wensen van Sterrenwijkers, met in acht name van de lessen die geleerd zijn uit de bijeenkomsten en gesprekken met Sterrenwijkers en stakeholders. Deze lessen zijn onder andere een betere vertaling van stedelijk beleid naar maatwerk in wijkgericht werken, intensiever samenwerken tussen partners en meer aandacht voor passende communicatie. Niet alle knelpunten kunnen worden opgelost. Bewoners van Sterrenwijk vragen om maatregelen om via woningtoewijzing het karakter van de buurt te behouden. Omdat spelregels voor woonruimteverdeling wettelijk en regionaal vastliggen zijn hier geen veranderingen mogelijk. De uitgangspunten van de aanpak worden in 2018 voortgezet.

Inzet gemeente (Maatschappelijke Ontwikkeling, Wonen, Veiligheid, Volksgezondheid, Wijken),
buurtteam Oost, buurtcomité Sterrenwijk, politie, Jou jongerenwerk, woningbouwcorporaties, welzijns-organisatie Vooruit.

Projectenoverzicht

Wijkambitie 1: Mobiliteit verbeteren

3.1

Inrichten woonstraten als 30 km/uur-gebied

3.2

Verbeteren fietsroutes

3.3

Voldoende fietsparkeerplekken

3.4

Verlagen parkeer-/verkeersdruk auto’s

3.5

Aanleg Uithoflijn

3.6

Verbeteren luchtkwaliteit   

Wijkambitie 2: Karaktertrekken behouden en versterken

4.1

Herinrichting Burgemeester Reigerstraat en Nachtegaalstraat

4.2

Herinrichting Maliesingel/Wittevrouwensingel

4.3

Herinrichting Maliebaan

4.4

Drukbezochte gebieden zoals winkelstraten en parken schoonhouden

4.5

Ondergronds afval inzamelen

4.6

Groene recreatiegebieden creëren en onderhouden

4.7

Samenwerking met bewoners/vrijwilligers

Wijkambitie 3: Huidige veiligheidsniveau behouden en versterken

5.1

Verminderen woning-/ autoinbraken en fietsendiefstal

5.2

Aanpak jongerenoverlast

5.3

Deelname bewoners bij veiligheidsprojecten

5.4

Verminderen alcoholgebruik en voorlichting

Complexe projecten en trajecten

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Opgave Utrecht Science Park & Rijnsweerd (kantorengebied)
Ambitiedocument Rijnsweerd
Gebiedsontwikkeling Maarschalkerweerd
Woningbouw studenten & starters + Hieronymuserf
Buurtaanpak Sterrenwijk