Inleiding
Dit is het Wijkactieprogramma 2018 voor Noordoost. In het wijkactieprogramma staat wat we samen met bewoners, ondernemers, woningcorporaties, ontwikkelaars en andere partijen gaan doen aan de belangrijkste vraagstukken in de wijk in 2018. Het wijkactieprogramma is de uitwerking voor 2018 van de wijkambities 2014-2018. Veel activiteiten in de wijk dragen ook bij aan een gezonder stedelijk leven. Wij vinden het belangrijk om samen te werken aan gezond leven en wonen in onze stad. De komende tijd verkennen we hoe in de wijk Noordoost aan deze ambitie kan worden gewerkt.

Het wijkactieprogramma is opgezet volgens het stramien waarmee we in de afgelopen jaren hebben gewerkt. Parallel werken we in alle Utrechtse wijken aan ‘vernieuwing van de wijkparticipatie’, zoals vastgesteld in de notitie ‘Al Doende Vernieuwen’. Daarmee is dit het laatste jaar dat we de wijkactieprogramma’s op deze manier maken. Hoe we de wijkopgaven 2019 gaan maken, in welke vorm en voor welke periode is afhankelijk van de opbrengst van de ‘vernieuwing van de wijkparticipatie’.

We hebben het afgelopen jaar samen met veel partijen verkend hoe we de wijkparticipatie kunnen vernieuwen. Daarbij richten we ons op:

 • Meer flexibele vormen van participatie in de wijk.
 • Meer aandacht voor betrokkenheid tijdens de planvorming in plaats van aan het eind.
 • Betrokkenheid van een meer gemêleerde groep inwoners.
 • Heldere afspraken over invloed en besluitvorming.

In de wijken Leidsche Rijn, Noordwest, Oost en Zuidwest zijn we als onderdeel van ‘Al doende vernieuwen’ gestart met vernieuwende participatie trajecten om te komen tot nieuwe wijkopgaven. Samen met bewoners, organisaties en ondernemers halen we op wat belangrijk is voor de wijk en haar buurten en waar we samen aan kunnen werken.
Dat betekent dat Leidsche Rijn, Noordwest, Oost en Zuidwest wijkactieprogramma’s hebben voor 2018 en tegelijkertijd werken we in die wijken ook aan de nieuwe wijkopgaven. Met de uitkomsten daarvan komen we in het eerste half jaar van 2018 bij de raad terug.

In Overvecht zijn we in 2016 gestart met de Versnelling, een plan van wijkbewoners, professionals en gemeente voor een sterker Overvecht. In een gezamenlijk proces is de problematiek verkend en met verschillende laagdrempelige bijeenkomsten hebben we zoveel mogelijk verschillende (groepen) bewoners bereikt.

Voor 2019 willen we voor alle wijken nieuwe wijkopgaven hebben en daar gaan we in 2018 mee aan de slag. We benutten daarbij de ervaringen die we hebben opgedaan in Overvecht rond de Versnelling , de ervaringen die we nu opdoen in Leidsche Rijn, Noordwest, Oost en Zuidwest met het opstellen van nieuwe wijkopgaven en de lessen uit de tien projecten in de tien wijken waarin we experimenteren met nieuwe vormen van participatie. Daarnaast is voor Vleuten de Meern de vastgestelde omgevingsvisie een belangrijke bron en voor Zuid de visie op Lunetten die wordt gemaakt als onderdeel van project buurtbudgetten, één van de tien projecten waarin we experimenteren met nieuwe vormen van participatie

Proces
Voor de totstandkoming van dit wijkactieprogramma is door de leden van het (ambtelijk) wijkoverleg Noordoost een selectie gemaakt uit die projecten in de gemeentelijke programma’s die qua financiering zoveel als mogelijk gedekt zijn in de gemeentelijke begroting, of die met externe middelen worden gefinancierd. Het concept-wijkactieprogramma is besproken met de wijkraad.

Leeswijzer
Het wijkactieprogramma begint met een beknopte beschrijving van de wijk. Daarna vindt u de wijkambities en speerpunten voor de periode 2014-2018, en vervolgens leest u welke concrete projecten en activiteiten in 2017 bijdragen aan de realisatie van deze drie wijkambities. We sluiten af met een toelichting op complexe projecten en trajecten en gebiedsaanpakken voor die delen van de wijk die extra aandacht vragen.

Contact en informatie
Meer informatie over de Wijkambities 2014-2018 van Noordoost en de wijkambities en wijkactieprogramma’s van andere wijken vindt u op wijkambities en wijkactieprogramma’s.Heeft u vragen over het wijkactieprogramma of wilt u meedoen met één van de beschreven projecten. Neem contact op met medewerkers van wijkbureau, het gemeentelijk aanspreekpunt in uw wijk. U kunt ons bellen 030 - 286 00 00, mailen noordoost@utrecht.nl of kom langs aan de F.C. Dondersstraat 1. U bent van harte welkom.

Wilt u op de hoogte blijven van zaken die spelen in uw wijk? Abonneer u dan op de digitale nieuwsbrief via de website. Heeft u zelf een plan, idee of initiatief voor de wijk? Kijk dan bij uw initiatief, het Initiatievenfonds of benader het wijkbureau.

De wijk Noordoost

Noordoost grenst zowel aan de binnenstad van Utrecht als aan het buitengebied. Deze zeer gunstige ligging is een van de redenen waarom het wonen in de wijk zo populair is.
De wijk bestaat uit drie subwijken en elf buurten, die allemaal een eigen karakter hebben: Vogelenbuurt, Tuinwijk-Oost, Tuinwijk-West, Lauwerecht, Staatsliedenbuurt, Tuindorp, Tuindorp-Oost, Voordorp, Wittevrouwen, Zeeheldenbuurt en Huizingabuurt.

Beschrijving van de wijk
Op 1 januari 2017 telt Noordoost 38.502 inwoners; 20% daarvan zit in de leeftijdsgroep 18-26 jaar en zo’n 56% is alleenstaand. De verwachting is, dat de bevolking van Noordoost in minder dan 15 jaar zal stijgen met 9%. Volgens de prognose zal in 2025 vooral het aandeel bewoners van 65 jaar en ouder zijn gestegen.
Bewoners van Noordoost oordelen meer dan gemiddeld positief over de sociale cohesie in de buurt, de zelfredzaamheid en het maatschappelijk welbevinden. Het aandeel bewoners dat zich actief inzet voor de buurt is in Noordoost hoog, namelijk 34% tegenover 28% in Utrecht.
Bewoners van Noordoost denken relatief positief over: netheid, groenonderhoud en schoonheid van de straat of buurt. In vergelijking met de stedelijke cijfers, hebben bewoners van Noordoost minder last van rommel op straat, hondenpoep en verkeerslawaai. Daartegenover ervaren ze meer stankoverlast van auto’s of motoren.
Over het geheel genomen zijn bewoners van de wijk redelijk tevreden over de verkeersveiligheid. Dit geldt het minst in de subwijk Votulast (Vogelenbuurt, Tuinwijk, Lauwerecht en Staatsliedenbuurt).
Binnen de wijk Noordoost zie je ook grote verschillen in het percentage bewoners, dat tevreden is over het aantal plekken in de buurt waar men de fiets en auto neer kan zetten. Vooral bewoners van Votulast en Wittevrouwen/Zeeheldenbuurt zijn daar ontevreden over. In Tuindorp/Voordorp is dit veel minder een probleem.
Wat gezondheid betreft scoort de wijk Noordoost hoog. De bewoners zijn zowel lichamelijk als psychisch erg gezond. De gemiddelde levensverwachting is 81,5 jaar; voor de hele stad ligt die leeftijd op 79,6 jaar.
Uit cijfers in de Jeugdmonitor 2015-2016 blijkt dat in de wijk Noordoost relatief vaak sprake is van co-ouderschap; 13% van de leerlingen in groepen 7 en 8 woont afwisselend bij vader en moeder. In Utrecht ligt dit percentage op 7%.
De werkgelegenheid in de wijk is relatief klein met 26 banen per 100 inwoners.
De veiligheidssituatie in Noordoost is over het algemeen gunstig. Gevoelens van onveiligheid liggen duidelijk onder het stadsniveau. Ook ervaren wijkbewoners relatief weinig jongerenoverlast. De criminaliteit in verhouding tot het aantal inwoners ligt in de wijk iets hoger dan gemiddeld in Utrecht. Autokraak vindt in Noordoost betrekkelijk vaak plaats.

Actuele ontwikkelingen
Diverse (deels leegstaande) kantoorpanden in Lauwerecht-Noord worden de komende jaren getransformeerd naar woningen voor studenten en starters, zoals het voormalige belastingkantoor en de bedrijfspanden aan de Willem Dreeslaan.
Verder zijn er nieuwbouwplannen voor woningbouw op het terrein van Careyn (zorgcentrum Tuindorp-Oost), aan de Cohenlaan en Van Lieflandlaan.
De woningbouw op het voormalige Veemarktterrein vordert gestaag. Inmiddels zijn de meeste woningen bewoond en wordt de openbare ruimte verder ingericht.

De gezonde stad, gezonde wijk
Utrecht wil een stad zijn waar bewoners gezond zijn en veerkrachtig, waar we met elkaar graag wonen, werken en leven, en waar iedereen de moeite waard is.
Voor Noordoost zijn de volgende onderwerpen daarbij relevant: aandacht voor fietsers en voetgangers; veilige en functionele openbare ruimte die uitnodigt tot ontmoeting; functioneel rioolstelsel; gescheiden afvalinzameling.

Kaart van de wijk
Hieronder ziet u de kaart van Noordoost met drie subwijken en elf buurten.
 

Wijkambities 2014-2018: drie speerpunten

Noordoost is een sterke, gevarieerde wijk. Dat karakter willen we zoveel mogelijk behouden en –waar nodig- versterken. Daarbij maken we gebruik van de kracht van bewoners en ondernemers. De diversiteit van de wijk blijkt onder meer uit het brede scala aan onderwerpen waar bewoners en ondernemers graag aandacht voor zien. Volgens de resultaten van de peiling onder het bewonerspanel (mei 2013) vindt men het belangrijk vooral in te zetten op onderstaande speerpunten.

Wijkambitie 1: Verkeer en parkeren
Veel bewoners maken zich zorgen over de verkeersintensiteit, de slechte luchtkwaliteit langs belangrijke doorgaande routes, het gedrag van de verkeersdeelnemers en de overlast van geparkeerde fietsen en auto’s.

Doelstellingen:

 • verhogen verkeersveiligheid;
 • meer ruimte voor fietsparkeren.

Wijkambitie 2: Wonen, welzijn en zorg
De betrokkenheid van bewoners bij hun woonomgeving is groot. Velen zijn bereid zelf de handen uit de mouwen te steken om de kwaliteit van de woonomgeving te behouden en te verbeteren.
De bevolkingsopbouw laat zien dat er in Noordoost veel ouderen wonen en dat het aandeel van deze leeftijdsgroep in de toekomst verder stijgt.

Doelstellingen:

 • behoud en versterking van de inzet van vrijwilligers;
 • aansluiting vraag en aanbod huisvesting en voorzieningen voor ouderen;
 • gezonde wijk.

Wijkambitie 3: Openbare ruimte en duurzaamheid
Bewoners uit alle delen van Noordoost hechten groot belang aan groenvoorzieningen en aan het onderhoud van de openbare ruimte. In de oude buurten grenzend aan de binnenstad is weinig openbare ruimte en groen. Geveltuinen en plantenbakken -in zelfbeheer onderhouden- compenseren het tekort aan groenvoorzieningen hier enigszins.
Op het gebied van milieu en duurzaamheid zijn in Noordoost de nodige initiatieven van start gegaan. Daarbij zoeken bewoners en lokale ondernemers de samenwerking op.

Doelstellingen:

 • - behoud kwaliteit openbare ruimte en groenvoorzieningen;
 • - vernieuwende initiatieven op het gebied van milieu en duurzaamheid.

Wijkambitie 1: Verkeer en parkeren

Veel bewoners maken zich zorgen over de verkeersintensiteit, de slechte luchtkwaliteit langs belangrijke doorgaande routes, het gedrag van de verkeersdeelnemers en de overlast van geparkeerde fietsen en auto’s.

Doelstelling: verhogen verkeersveiligheid

3.1 Herinrichting Eykmanlaan
De herinrichting is erop gericht om de oversteekbaarheid voor langzaam verkeer te verbeteren en daarmee de verkeersveiligheid te verhogen. Een en ander conform de Visie Eykmanlaan, die in 2010 door de gemeente is vastgesteld. Zo wordt op sommige plekken het asfalt vervangen door groen en komt er meer ruimte voor langzaam verkeer dat wil oversteken. Op het fietspad aan de westkant kan men in twee richtingen rijden. Gelijktijdig met de herinrichting vindt groot onderhoud aan het asfalt plaats en wordt de riolering vernieuwd.
Een deel van de Eykmanlaan maakt onderdeel uit van de herontwikkeling van winkelcentrum de Gaard.
Begin 2018 starten de werkzaamheden.

Inzet gemeente:    Ontwikkelorganisatie Ruimte; Stadsbedrijven.
Inzet budget: programma Bereikbaarheid; programma Openbare ruimte en groen.
Verantwoordelijke afdeling: Ontwikkelorganisatie Ruimte.

3.2 Verkenning As Votulast
In 2017 wordt het ambitiedocument voor de As Votulast opgeleverd en vindt bestuurlijke besluitvorming daarover plaats. Dan is duidelijk welke investering nodig is om de functie, het gebruik en de vormgeving van de As in overeenstemming te brengen met de ambities uit de Nota Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen.

Inzet gemeente:    Ontwikkelorganisatie Ruimte.
Inzet budget: wordt nader bekeken.
Verantwoordelijke afdeling: Ontwikkelorganisatie Ruimte.

3.3 Verkenning haalbaarheid fietsroute Talmalaan
Met de transformatie van het gebied ten westen van de Talmalaan, namelijk van de functie kantoor naar wonen, is er behoefte aan een doorlopende fietsroute langs de Talmalaan. De mogelijkheid om te fietsen langs de Talmalaan wordt onderzocht.

Inzet gemeente:    Ontwikkelorganisatie Ruimte.
Inzet budget: wordt nader bekeken.
Verantwoordelijke afdeling: Ontwikkelorganisatie Ruimte.

3.4 Herinrichting Alexander Numankade/Jan van Galenstraat/deel Poortstraat
In dit gebied staat de komende tijd een en ander te gebeuren. Zo gaat Stedelijk Beheer in 2018 de riolering in het zuidelijke deel van de Jan van Galenstraat vervangen; in de Zeeheldenbuurt wordt de komende jaren een hemelwaterriool aangelegd ; in het noordelijke deel van de Jan van Galenstraat worden maatregelen getroffen in het kader van de doorfietsroute Overvecht-Utrecht Science Park (USP). Bovendien is na het verdwijnen van de buslijn door deze straten, op verzoek van bewoners een concept-herinrichtingsplan gemaakt om de verkeersveiligheid te verhogen.
Het streven is om hier werk met werk te maken.

Inzet gemeente:    Stadsbedrijven; Ontwikkelorganisatie Ruimte; Wijken.
Inzet budget: programma Openbare ruimte en groen; programma Bereikbaarheid.
Verantwoordelijke afdelingen: Stadsbedrijven en Ontwikkelorganisatie Ruimte.

Doelstelling: meer ruimte voor fietsparkeren

3.5 Plaatsen fietsenrekken
Aanvragen voor extra fietsenrekken kent de gemeente toe, onder voorwaarde dat plaatsing technisch mogelijk is en dat er voldoende draagvlak is.

Inzet gemeente: Stadsbedrijven; Ontwikkelorganisatie Ruimte; Wijken.
Inzet budget: programma Bereikbaarheid; Initiatievenfonds.
Verantwoordelijke afdelingen: Ontwikkelorganisatie Ruimte; wijkbureau.

3.6 Opheffen autoparkeerplaatsen ten behoeve van fietsparkeren
Met het vaststellen van de parkeernota is het mogelijk geworden een betaalparkeerplaats op te heffen in ruil voor bijvoorbeeld fietsparkeren. Dit kan op verzoek van bewoners tot maximaal 2% van het aantal betaalparkeerplaatsen.

Inzet gemeente: Ontwikkelorganisatie Ruimte; Stadsbedrijven; Wijken.
Inzet budget: programma Bereikbaarheid.
Verantwoordelijke afdeling: Ontwikkelorganisatie Ruimte.

3.7 Weesfietsen- en fietswrakkenacties
De gemeente labelt in de hele stad fietsen en verwijdert de fietswrakken en weesfietsen twee keer per jaar. Waar nodig worden er kleinschalige, aanvullende acties gehouden zoals aangegeven in het handhavingsprogramma.

Inzet gemeente: Ontwikkelorganisatie Ruimte; Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte; Wijken.
Inzet budget: programma Bereikbaarheid.
Verantwoordelijke afdeling: Ontwikkelorganisatie Ruimte.

3.8 Stimuleren om (buurt)fietsenstallingen te realiseren
In de buurten grenzend aan de Binnenstad is een ernstig tekort aan fietsparkeerplaatsen. Waar mogelijk zijn op de stoepen al fietsenrekken geplaatst. Uitbreiding wordt gezocht in inpandige (buurt)fietsenstallingen.
Inzet gemeente: Ontwikkelorganisatie Ruimte.
Inzet budget: programma Bereikbaarheid.
Verantwoordelijke afdeling: Ontwikkelorganisatie Ruimte.

Wijkambitie 2: Wonen, welzijn en zorg

De betrokkenheid van bewoners bij hun woon en leefomgeving is groot. Velen zijn bereid zelf de handen uit de mouwen te steken om de kwaliteit van de woonomgeving te behouden en te verbeteren. De bevolkingsopbouw laat zien dat er in Noordoost veel ouderen wonen en dat het aandeel van deze leeftijdsgroep in de toekomst verder stijgt.

Doelstelling: behoud en versterken van de inzet van vrijwilligers

4.1 Burennetwerken opzetten
Het burennetwerk bestaat uit wijkbewoners die wat willen doen voor hun buurt. Dit is de basis van het burennetwerk. Het Buurtteam, Wijk&Co en de gemeente willen als pilot in Noordoost wijkbewoners met een uitkering de gelegenheid geven om het burennetwerk aan te vullen. Op deze manier kunnen deze wijkbewoners, ondersteund door de sociaal makelaar, een stapje zetten op de participatieladder. Door hun inzet in de wijk geven ze hun cv meer inhoud en helpen we ze op weg naar een plekje op de arbeidsmarkt.

Inzet gemeente: Maatschappelijke Ontwikkeling
Inzet partners: Wijk&Co; Buurtteam; U-Centraal
Inzet budget: programma Maatschappelijke ondersteuning
Verantwoordelijke afdeling: Meedoen naar vermogen

4.2 Groepsgericht werken verder uitbouwen
In het groepsgericht werken worden met name de krachten van de bewoners onderling benut en ingezet. De burger komt in actie en probeert zijn situatie/ hulpvraag door hulp van andere burgers op te lossen. Het Buurtteam is hierin faciliterend en ondersteunend waar nodig. Een voorbeeld van groepsgericht werken is “Stap Vooruit”. Ook worden er groepsgericht werken-activiteiten aan de bewoners aangeboden, onder andere “Creatief met weinig geld” en “Omgaan met stress”. Hierin wordt samenwerking gezocht met andere partijen, waaronder huisartsen.   

Inzet gemeente: Maatschappelijke Ontwikkeling
Inzet partners: Buurtteam; Wijk&Co; U-Centraal, huisartsen
Inzet budget: programma Maatschappelijke ondersteuning
Verantwoordelijke afdeling: Meedoen naar vermogen

Doelstelling: betere aansluiting vraag en aanbod huisvesting en voorzieningen voor ouderen

4.3 Kwetsbaren en ouderen ondersteunen
Door samenwerking met diverse partners in de wijk krijgen ouderen en kwetsbaren ondersteuning bij het opzetten van activiteiten. Bij Wijk & Co werkt een sociaal makelaar die zich met name richt op ouderen. Ook het project Samen Noordoost richt zich op ondersteuning van kwetsbaren en ouderen. Hiernaast wordt de bekendheid van de mogelijkheden voor ontmoeting en activiteiten verder vergroot door de gezamenlijke Samen thuis in de wijk-agenda en het gebruik van de app Mijnbuurtwelzijn.

Inzet gemeente: Maatschappelijke Ontwikkeling; Wijken
Inzet partners: Wijk & Co; U-centraal; Vrijwilligerscentrale; Buurtteam Noordoost; bewoners
Inzet budget: programma Maatschappelijke ondersteuning
Verantwoordelijke afdeling: Meedoen naar vermogen

4.4 Matching vraag en aanbod ouderenhuisvesting in Tuindorp en Tuindorp-Oost
De wijkraad Noordoost heeft het initiatief genomen om woonbehoefte en woonaanbod voor ouderen in Tuindorp en Tuindorp-Oost beter op elkaar te laten aansluiten. In deze buurten wonen relatief veel 65-plussers in eigen koopwoningen. Een deel van hen heeft de wens kleiner te gaan wonen in hun eigen woonbuurt. De gemeente is in samenwerking met de wijkraad en de ACO/COSBO en Woonz de website Utrecht voor Later gestart, die ouderen in Noordoost beter de weg moet wijzen naar passende huisvesting. Op basis van de evaluatie van het gebruik en effect van deze website eind 2017 wordt de verdere inzet bepaald.
In 2017 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen, om de haalbaarheid te onderzoeken van de aanstelling van verhuisadviseurs voor de particuliere woningmarkt. De resultaten van dat onderzoek worden medio 2017 voorgelegd aan het college. Op grond daarvan wordt duidelijk of dit in 2018 wordt ingevoerd.

Inzet gemeente: Maatschappelijke Ontwikkeling; Ontwikkelorganisatie Ruimte
Inzet partners: wijkraad Noordoost; Careyn; Zenzo; Stade
Inzet budget: programma Maatschappelijke ondersteuning; Wonen
Verantwoordelijke afdelingen: Meedoen naar vermogen; Ontwikkelorganisatie Ruimte

4.5 Gezamenlijke activiteitenagenda
In Noordoost werken de aanbieders Sociale prestatie en Dagondersteuning met elkaar samen. Er is één agenda voor de wijk, waarin alle activiteiten staan die door deze aanbieders en ook door bewonersinitiatieven worden aangeboden. Alle professionals en verwijzers nemen diezelfde agenda mee en delen hem in hun contacten met de inwoners. Zo heeft iedereen hetzelfde overzicht. Actiepunt in 2018 is om de agenda te delen met eerstelijnszorg aanbieders en om de samenwerking met het buurtteam nog verder te versterken.

Inzet gemeente: Maatschappelijke Ontwikkeling
Inzet partners: Wijk&Co; Buurtteams; Careyn; buurtinitiatieven
Inzet budget: programma Maatschappelijke ondersteuning
Verantwoordelijke afdeling: Meedoen naar vermogen

4.6 Hulp bij vervoer over kleine afstanden
Er is behoefte van mensen aan hulp bij vervoer over kleine afstanden. In 2018 verkennen we wat de mogelijkheden zijn met initiatieven zoals Buurtmobiel.

Inzet gemeente: Maatschappelijke Ontwikkeling; Wijken
Inzet partners: Wijk&Co; Buurtteams; Careyn; buurtinitiatieven
Inzet budget: wordt nader bekeken
Verantwoordelijke afdeling: Meedoen naar vermogen

Doelstelling: gezonde wijk

4.7 Verkennen co-ouderschap en gezinssamenstelling
Uit cijfers in de Jeugdmonitor 2015-2016 blijkt dat in de wijk Noordoost relatief vaak sprake is van co-ouderschap; 13% van de leerlingen in groepen 7 en 8 woont afwisselend bij vader en moeder (gemiddeld in Utrecht 7%). Het is belangrijk om hier aandacht aan te besteden; het kan een belangrijke pijler zijn voor de gezondheid en het algemeen welbevinden van de jeugd.
In 2018 willen we, zowel vanuit de beschikbare cijfers als vanuit de praktijk, meer zicht krijgen op de huidige situatie rondom co-ouderschap en welke acties moeten worden ondernomen.

Inzet gemeente: Volksgezondheid
Inzet partners: Wijk&Co; Buurtteams; U-Centraal
Inzet budget: programma Volksgezondheid
Verantwoordelijke afdeling: Volksgezondheid

Wijkambitie 3: Openbare ruimte en duurzaamheid

Bewoners uit alle delen van Noordoost hechten groot belang aan groenvoorzieningen en het onderhoud van de openbare ruimte. In de oude buurten grenzend aan de binnenstad is er weinig openbare ruimte en groen. Geveltuinen en plantenbakken - in zelfbeheer onderhouden - compenseren het tekort aan groenvoorzieningen hier enigszins. Op het gebied van milieu en duurzaamheid zijn in Noordoost de nodige initiatieven van start gegaan. Daarbij zoeken bewoners en lokale ondernemers de samenwerking op.

Doelstelling: behoud kwaliteit openbare ruimte en groenvoorzieningen.

5.1 Groene Kop
In samenhang met de herontwikkeling van zorgcentrum Tuindorp-Oost is een plan ontwikkeld voor een aaneengesloten park met veel water, moeras en een jongeren-ontmoetingsplaats. Het park zal een functie vervullen voor omwonenden en de leerlingen van het Gerrit Rietveld College.
In 2017 wordt de 1e fase, bodemsanering en aanleg waterpartijen, afgerond. De 2e fase start eind 2017 en loopt door tot voorjaar 2018. Dan worden de bruggen, vlonders, paden en Jongeren Ontmoetings Plaats aangelegd.  
In 2018 en verder wordt de inrichting verder aangepast in relatie tot sloop en nieuwbouw van het zorgcentrum van Careyn. 

Inzet gemeente: Ontwikkelorganisatie Ruimte; Veiligheid; Stadsbedrijven; Wijken
Inzet partners: Volkstuinencomplex De Driehoek; Het Lachende Paard; buurtcomité Tuindorp-Oost; wijkraad; Gerrit Rietveld College; JOU; Careyn
Inzet budget: programma Openbare ruimte en groen; programma Veiligheid; Hoogheemraadschap.
Verantwoordelijke afdeling: Ontwikkelorganisatie Ruimte

Doelstelling: vernieuwende initiatieven op het gebied van milieu en duurzaamheid

5.2 Programma Utrechtse Energie
Utrecht heeft de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Onderdeel van de strategie is de geleidelijke uitfasering van fossiel gas (aardgas). Per (samenhangend) gebied zijn relevante eigenschappen in energiedatakaarten in beeld gebracht, en de warmtevisie is vastgesteld.
In 2018 wordt weer een energiebijeenkomst Slim Wonen georganiseerd voor Noordoost. Dit wordt georganiseerd en inhoudelijk ingevuld met de wijknetwerken. Tijdens zo’n bijeenkomst bespreken we wat een “buurt zonder aardgas” betekent voor deze wijk en wat daar allemaal voor nodig is. Met STEDIN bekijken we of we dit kunnen combineren met de uitrol van de Slimme meter binnen het gebied. Verder wordt het relatienetwerk in de wijk uitgebouwd. 

Inzet gemeente: Ontwikkelorganisatie Ruimte.
Inzet partners: wijkraad; bewonersgroepen; lokale ondernemers
Inzet budget: programma Duurzaamheid
Verantwoordelijke afdeling: Ontwikkelorganisatie Ruimte

5.3 Het Nieuwe Inzamelen
Invoering van het Nieuwe Inzamelen in Wittevrouwen, Vogelenbuurt en Tuinwijk zal naar verwachting in de loop van 2018 plaatsvinden. Vervolgens wordt bekeken welke maatregelen verder nodig zijn om bewoners en ondernemers te stimuleren om gescheiden in te zamelen.

Inzet gemeente: Stadsbedrijven
Inzet partners: bewoners en ondernemers
Inzet budget: programma Openbare ruimte en groen
Verantwoordelijke afdeling: Inzameling, Markten en Havens

5.4 Aanpak wateroverlast Zeeheldenbuurt
In 2016 heeft de gemeente besloten om de wateroverlast in de Zeeheldenbuurt (en Lombok) gezamenlijk met bewoners aan te pakken.

In de eerste helft van 2017 is de haalbaarheid van de aanleg van een nieuw hemelwaterriool onderzocht en aangetoond. Het resultaat was een ontwerp voor een nieuwe riolering voor de afvoer van hemelwater. In de tweede helft van 2018 richt de aandacht zich op het maken van een ontwerp voor de buitenruimte. Ook gaat de gemeente in gesprek met bewoners over de maatregelen die ze zelf kunnen nemen om de woning ‘waterproof’ te maken. De uiteindelijke uitvoering zal enkele jaren in beslag nemen. De start van de werkzaamheden is op zijn vroegst in de tweede helft van 2018.

Inzet gemeente: Stadsbedrijven
Inzet partners: bewoners Zeeheldenbuurt
Inzet budget: programma Openbare ruimte en groen
Verantwoordelijke afdeling: Stedelijk Beheer

Complexe projecten en trajecten

Binnen Noordoost zijn de nodige ruimtelijke ontwikkelingen gaande, waardoor het aantal inwoners en woningen de komende jaren fors toeneemt. Deze ontwikkelingen concentreren zich in drie gebieden: Lauwerecht-Noord, Tuindorp en Tuindorp-Oost (omgeving Eykmanlaan) en het voormalige Veemarktterrein.

6.1 Lauwerecht-Noord
In het gebied ten westen van de Talmalaan staat de komende jaren veel te gebeuren. Het gaat om een gemengd gebied met woningen en kantoren/bedrijven waar op dit moment verschillende projecten spelen, variërend van sloop- nieuwbouwplannen, transformaties (van kantoor naar wonen) tot inrichting van een pocket-parc. In totaal zullen er meer dan 800 woningen bij komen. De verwachting is dat het gebied geleidelijk verder zal transformeren naar een woonbestemming. Dit vraagt om een kwaliteitsimpuls. Voor een deel van de openbare ruimte in het gebied bestaan hiervoor al plannen (gekoppeld aan de ontwikkelingen). Het gebied ten westen van de Talmalaan kan worden beschouwd als het ‘sluitstuk’ van de al ingezette wijkvernieuwing van Staatsliedenbuurt en Lauwerecht op basis van het Masterplan Talmalaan 2012. Het Masterplan behelst echter een deel van het gebied en geeft onvoldoende kaders voor de ingezette transformatie van Lauwerecht-Noord. Het is van belang de ontwikkelingen te plaatsen binnen de context van de groei van de stad. Een nieuw samenhangend ambitiedocument en ontwikkelperspectief met uitgangspunten voor transformatie en herontwikkeling van de kantoorlocaties moet antwoord geven hoe dit gebied kan bijdragen aan de binnenstedelijke verdichting, met aandacht voor behoud van de karakteristieke kwaliteiten, verbeterde openbare ruimte met een passend verblijfsklimaat.
De wijkraad Noordoost wijdt haar wijkraadpleging 2017 aan bewonersparticipatie woonomgeving Lauwerecht/Staatsliedenbuurt. Samen met een bewonersplatform wordt een eindrapport opgesteld, met voorstellen voor kwaliteitsverbetering van het gebied.

Inzet gemeente: Ontwikkelorganisatie Ruimte; Stadsbedrijven; Vergunningen; Toezicht en handhaving
Inzet partners: vastgoedeigenaren; projectontwikkelaars; beleggers; corporatie; wijkraad
Inzet budget: programma Stedelijke Ontwikkeling; projectontwikkelaars
Verantwoordelijke afdeling: Ontwikkelorganisatie Ruimte

6.2 Omgeving Eykmanlaan
Aan weerszijden van de Eykmanlaan vinden de komende tijd diverse ruimtelijke ontwikkelingen plaats. Zoals de voorbereiding van de sloop- en nieuwbouw van zorgcentrum Tuindorp-Oost; de herinrichting van de Groene Kop; woningbouw op het voormalige Gerrit Rietveld College en aan de Cohenlaan; herontwikkeling van De Lichtkring; nieuwbouw basisschool voor Speciaal Onderwijs Fier aan de Winklerlaan; herontwikkeling winkelcentrum de Gaard; herinrichting van de Eykmanlaan. De samenhang van deze ontwikkelingen zijn beschreven in de visie Eykmanlaan.
In totaal worden hier circa 400 nieuwe woningen gerealiseerd en wordt de kwaliteit van het groen en de openbare ruimte verbeterd. Onderlinge afstemming van deze projecten is daarbij van groot belang, vooral gelet op de samenhang in de planning, de veranderende vervoersstromen in de toekomst en de inrichting van de openbare ruimte. In 2017 is een gezamenlijke nieuwsbrief verschenen over al deze ontwikkelingen rondom de Eykmanlaan.

Inzet gemeente: Ontwikkelorganisatie Ruimte; Stadsbedrijven; Utrechtse Vastgoedorganisatie
Inzet partners: vastgoedeigenaren, projectontwikkelaars, wijkraad
Inzet budget: programma Stedelijke Ontwikkeling; programma Bereikbaarheid: programma Openbare ruimte en groen; Vastgoed.
Verantwoordelijke afdeling: Ontwikkelorganisatie Ruimte

6.3 Nieuwe woonbuurt Veemarkt
Naar verwachting zijn de geplande 730 woningen op het voormalige veemarktterrein in eind 2018 gerealiseerd. Inmiddels zijn daarvan circa 520 woningen opgeleverd en bewoond. De bouwvelden B en C zijn gestart of starten binnenkort met de bouw van de woningen. Ook wordt eind 2017 jaar gestart met het laatste bouwveld M.  
Een deel van de overdracht naar de beherende instanties is inmiddels in gang gezet. Extra inspanningen zijn daarbij nodig om deze nieuwe woonwijk goed aan te laten sluiten bij de rest van de wijk Noordoost en de stad. De gemeente draagt de zorg voor een zorgvuldige overdracht van de terreinen, voor een goede interne organisatorische afstemming en communicatie richting bewoners.

Inzet gemeente: Ontwikkelorganisatie Ruimte; Stadsbedrijven
Inzet partners: projectontwikkelaars; corporaties; zelfbouwgroepen; wijkraad; bewoners
Inzet budget: programma Stedelijke Ontwikkeling
Verantwoordelijke afdeling: Ontwikkelorganisatie Ruimte

Projectenoverzicht

Wijkambitie 1:
Verkeer en parkeren

3.1

Herinrichting Eykmanlaan

3.2

Verkenning As Votulast

3.3

Verkenning haalbaarheid fietsroute Talmalaan

3.4

Herinrichting Alexander Numankade/Jan van Galenstraat/deel Poortstraat

3.5

Plaatsen fietsenrekken (doorlopend)

3.6

Opheffen autoparkeerplaatsen ten behoeve van fietsparkeren (doorlopend)

3.7

Weesfietsen- en fietswrakkenacties (doorlopend)

3.8

Stimuleren om (buurt)fietsenstallingen te realiseren (doorlopend)

Wijkambitie 2:
Wonen, welzijn en zorg

4.1

Burennetwerken opzetten

4.2

Groepsgericht werken verder uitbouwen

4.3

Kwetsbaren en ouderen ondersteunen (doorlopend)

4.4

Matching vraag en aanbod ouderenhuisvesting in Tuindorp en Tuindorp-Oost

4.5

Gezamenlijke activiteitenagenda

4.6

Hulp bij vervoer over kleine afstanden

4.7

Verkennen co-ouderschap en gezinssamenstelling

Wijkambitie 3:
Openbare ruimte en duurzaamheid

5.1

Groene Kop

5.2

Programma Utrechtse Energie

5.3

Het Nieuwe Inzamelen

5.4

Aanpak wateroverlast Zeeheldenbuurt

Complexe projecten en trajecten

6.1

Lauwerecht-Noord

6.2

Omgeving Eykmanlaan

6.3

Nieuwe woonbuurt veemarkt