Activa

Gerealiseerde

Prognose

Prognose

Prognose

Prognose

Prognose

stand per

stand per

stand per

stand per

stand per

stand per

31-12-2016

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

Immateriële vaste activa

8.738

8.738

8.738

8.738

8.738

8.738

Materiële vaste activa

1.551.182

1.568.882

1.629.524

1.686.219

1.730.988

1.732.535

Financiële vaste activa

79.223

74.340

71.532

68.549

65.140

61.770

 • Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

6.217

6.217

6.217

6.217

6.217

6.217

 • Leningen aan woningcorporaties

1

0

0

0

0

0

 • Leningen aan overige verbonden partijen

0

0

0

0

0

0

 • Overige langlopende leningen

72.798

67.916

65.108

62.125

58.716

55.346

 • Uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar

207

207

207

207

207

207

 • Bijdrage aan activa van derden

0

0

0

0

0

0

Voorraden

17.801

-9.594

22.761

19.378

-15.346

-41.984

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

131.571

144.658

144.658

144.658

144.658

144.658

 • Vorderingen op openbare lichamen

78.340

84.884

84.884

84.884

84.884

84.884

 • RC's met niet-fin instellingen

1.965

1.965

1.965

1.965

1.965

1.965

 • Overige vorderingen

51.266

57.810

57.810

57.810

57.810

57.810

 • Overige uitzettingen

0

0

0

0

0

0

Liquide middelen

5.592

4.031

6.030

8.952

14.508

20.513

Overlopende activa

180.718

55.761

55.761

55.761

55.761

55.761

Totaal activa

1.974.825

1.846.816

1.939.004

1.992.255

2.004.447

1.981.991

Passiva

Gerealiseerde

Prognose

Prognose

Prognose

Prognose

Prognose

stand per

stand per

stand per

stand per

stand per

stand per

31-12-2016

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

Eigen vermogen

657.130

583.941

529.981

507.248

503.188

506.080

Voorzieningen

89.205

59.243

55.399

71.389

102.647

107.306

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar

922.961

947.969

1.037.961

1.097.955

1.082.949

1.052.942

 • Onderhandse leningen van openbare lichamen

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

 • Onderhandse leningen van binnenlandse banken

893.113

918.090

1.008.067

1.068.045

1.053.023

1.023.000

 • Onderhandse leningen van binnenlandse bedrijven

14

12

10

8

6

4

 • Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren

0

0

0

0

0

0

 • Voor derden belegde gelden

823

856

873

891

909

927

 • Waarborgsommen

9.011

9.011

9.011

9.011

9.011

9.011

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

193.319

128.060

188.060

188.060

188.060

188.060

 •  Bank en giro

0

0

0

0

0

0

 • Kasgeldleningen

146.500

60.000

120.000

120.000

120.000

120.000

 • Overige kortlopende schulden

46.819

68.060

68.060

68.060

68.060

68.060

Overlopende activa

112.210

127.603

127.603

127.603

127.603

127.603

Totaal Passiva

1.974.825

1.846.816

1.939.004

1.992.255

2.004.447

1.981.991