Inleiding
Dit is het Wijkactieprogramma 2018 voor de wijk Leidsche Rijn. In het wijkactieprogramma staat wat we samen met bewoners, ondernemers, woningcorporaties, ontwikkelaars en andere partijen gaan doen aan de belangrijkste vraagstukken in de wijk in 2018. Het wijkactieprogramma is de uitwerking voor 2018 van de wijkambities 2014-2018. Veel activiteiten in de wijk dragen ook bij aan een gezonder stedelijk leven. De gemeente Utrecht vindt het belangrijk om samen te werken aan gezond leven en wonen in onze stad. Gezonde wijk brengen we onder bij Wijkambitie 2: Verbetering van sociale samenhang en leefbaarheid

Het wijkactieprogramma is opgezet volgens het stramien waarmee we in de afgelopen jaren hebben gewerkt. Parallel werken we in alle Utrechtse wijken aan ‘vernieuwing van de wijkparticipatie’, zoals vastgesteld in de notitie ‘Al Doende Vernieuwen’. Daarmee is dit het laatste jaar dat we de wijkactieprogramma’s op deze manier maken. Hoe we de wijkopgaven 2019 gaan maken, in welke vorm en voor welke periode is afhankelijk van de opbrengst van de ‘vernieuwing van de wijkparticipatie’.

We hebben het afgelopen jaar samen met veel partijen verkend hoe we de wijkparticipatie kunnen vernieuwen. Daarbij richten we ons op:

 • Meer flexibele vormen van participatie in de wijk.
 • Meer aandacht voor betrokkenheid tijdens de planvorming in plaats van aan het eind.
 • Betrokkenheid van een meer gemêleerde groep inwoners.
 • Heldere afspraken over invloed en besluitvorming.

In de wijken Leidsche Rijn, Noordwest, Oost en Zuidwest zijn we als onderdeel van ‘Al doende vernieuwen’ gestart met vernieuwende participatie trajecten om te komen tot nieuwe wijkopgaven. Samen met bewoners, organisaties en ondernemers halen we op wat belangrijk is voor de wijk en haar buurten en waar we samen aan kunnen werken.
Dat betekent dat Leidsche Rijn, Noordwest, Oost en Zuidwest wijkactieprogramma’s hebben voor 2018 en tegelijkertijd werken we in die wijken ook aan de nieuwe wijkopgaven. Met de uitkomsten daarvan komen we in het eerste half jaar van 2018 bij de raad terug.

In Overvecht zijn we in 2016 gestart met de Versnelling, een plan van wijkbewoners, professionals en gemeente voor een sterker Overvecht. In een gezamenlijk proces is de problematiek verkend en met verschillende laagdrempelige bijeenkomsten hebben we zoveel mogelijk verschillende (groepen) bewoners bereikt.

Voor 2019 willen we voor alle wijken nieuwe wijkopgaven hebben en daar gaan we in 2018 mee aan de slag. We benutten daarbij de ervaringen die we hebben opgedaan in Overvecht rond de Versnelling , de ervaringen die we nu opdoen in Leidsche Rijn, Noordwest, Oost en Zuidwest met het opstellen van nieuwe wijkopgaven en de lessen uit de tien projecten in de tien wijken waarin we experimenteren met nieuwe vormen van participatie. Daarnaast is voor Vleuten de Meern de vastgestelde omgevingsvisie een belangrijke bron en voor Zuid de visie op Lunetten die wordt gemaakt als onderdeel van project buurtbudgetten, één van de tien projecten waarin we experimenteren met nieuwe vormen van participatie

Proces
Voor de totstandkoming van dit wijkactieprogramma hebben diverse organisaties uit de wijk projecten aangedragen en hebben de leden van het (ambtelijk) Wijkoverleg Leidsche Rijn een selectie gemaakt uit die projecten in de gemeentelijke programma’s die qua financiering gedekt zijn in de gemeentelijke begroting of die met externe middelen worden gefinancierd.

Leeswijzer
Het wijkactieprogramma begint met een beknopte beschrijving van de wijk. Daarna vindt u de wijkambities en speerpunten voor de periode 2014-2018, en vervolgens leest u welke concrete projecten en activiteiten in 2017 bijdragen aan de realisatie van deze drie wijkambities. We sluiten af met een toelichting op complexe projecten en trajecten en gebiedsaanpakken voor die delen van de wijk die extra aandacht vragen.

Contact en informatie
Meer informatie over de Wijkambities 2014-2018 van Leidsche Rijn en de wijkambities en wijkactieprogramma’s van andere wijken vindt u op wijkambities en wijkactieprogramma’s.Heeft u vragen over het wijkactieprogramma of wilt u meedoen met één van de beschreven projecten. Neem contact op met medewerkers van wijkbureau, het gemeentelijk aanspreekpunt in uw wijk. U kunt ons bellen  14 030, mailen leidscherijn@utrecht.nl of kom langs Dorpsplein 1, Vleuten. In 2018 verhuizen we naar het Brusselplein in Leidsche Rijn centrum. Wilt u op de hoogte blijven van zaken die spelen in uw wijk? Abonneer u dan op de digitale nieuwsbrief via de website.

Heeft u zelf een plan, idee of initiatief voor de wijk? Kijk dan bij uw initiatief, het Initiatievenfonds of benader het wijkbureau.

De wijk Leidsche Rijn

Begin 2017 woonden er 34.267 mensen. In 2018 verwelkomen we circa 1.800 nieuwe bewoners. Er zijn plannen voor de bouw van ruim 10.000 woningen. Waardoor er hier in 2030 waarschijnlijk ruim 51.000 mensen wonen.

Leidsche Rijn en Vleuten de Meern versterken elkaar
De wijk Leidsche Rijn ( wijk 9) bestaat uit de buurten: Leidsche Rijn Centrum, Leeuwesteyn, Hoge Weide, Grauwaart, Het Zand, Parkwijk, Langerak, Terwijde, Rijnvliet, Groenewoud, De Wetering en Papendorp (zie kaart volgende pagina).
Vele bewoners noemen de gehele “ontwikkellocatie Leidsche Rijn” de wijk Leidsche Rijn. Echter een deel van deze ontwikkellocatie ligt in de wijk Vleuten-De Meern. Deze wijk biedt ook voorzieningen die een belangrijke bijdrage leveren aan de wijkambities van de bewoners in de wijk Leidsche Rijn. Zoals het Máximapark, Castellum Hoge Woerd en horeca. Het Leidsche Rijn Centrum, dat in 2018 open gaat, is ook voor bewoners van Vleuten-De Meern een plek om te winkelen, te recreëren en te ontmoeten.

Gezond stedelijk leven
De komende jaren groeit de wijk fors. Een speerpunt van de gemeente is dat dit op een gezonde manier gebeurt: gezond stedelijk leven. Veel mensen zijn in deze nieuwbouwwijk nieuw komen wonen, waardoor de sociale samenhang en het bouwen aan sociale netwerken continue aandacht vragen. Hetzelfde geldt voor de ondernemers in de detailhandel die in de sterk veranderende branche hun weg moeten zoeken.

Inwoners ervaren een goede gezondheid maar ook toename eenzaamheid

 • We zien dat het percentage inwoners dat een goede gezondheid ervaart in Leidsche Rijn hoger is (82%) ten opzichte van het percentage in de stad Utrecht (77%).
 • 41% van de inwoners heeft overgewicht (inclusief obesitas) (gelijk sinds 2014). Dit percentage is hoger dan het percentage voor de stad Utrecht (37%).
 • Het percentage kinderen met overgewicht (inclusief obesitas) is 10% (Utrecht 11%).
 • 44% van de kinderen eet elke dag fruit (Utrecht: 54%) en 42% neemt ongezonde tussendoortjes mee naar school (Utrecht: 34%). Daarnaast zien we dat 86% van de 10-12 jarigen lid zijn van een sportvereniging (Utrecht 83%).
 • 16% van de bewoners in de wijk Leidsche Rijn rookt (Utrecht; 22%).
 • Het percentage inwoners dat zich sociaal uitgesloten voelt is gestegen van 2% naar 6%.
 • Het percentage van inwoners die moeite hebben met rondkomen (16%) is afgenomen (2014, 23%).

Leidsche Rijn is een jonge wijk met relatief veel gezinnen met kinderen

 • Eén op de drie inwoners is jonger dan 18 jaar, tegenover één op de vijf gemiddeld in Utrecht.
 • 91% (Utrecht; 92%) van de kinderen en 86% (Utrecht; 87%) van de jongeren uit Leidsche Rijn geeft aan dat ze een goede relatie heeft met zijn of haar ouders.
 • Als het gaat om ouderbetrokkenheid geeft 72% van de 10-12 jarigen aan dat ze hier positief over zijn (Utrecht; 82%).
 • Leidsche Rijn heeft ook een gemêleerde bevolking.
 • Veertig procent van de inwoners heeft een migratieachtergrond tegen 33 procent stedelijk.
 • De vele actieve bewoners geven kleur en levendigheid aan de wijk.
 • Het aandeel actieve mensen in de buurt in Leidsche Rijn blijft groot (34%) en is daarmee de wijk met het hoogste percentage actieve bewoners in Utrecht.

Veiligheidsgevoel in Leidsche Rijn gunstiger dan in rest van Utrecht
Woninginbraak, geweld en jongerenoverlast komen in Leidsche Rijn relatief weinig voor.

 • Een kwart van de Leidsche Rijners (25%) geeft aan zich in de eigen buurt wel eens onveilig te voelen. Dit is iets minder dan vorig jaar. Het stedelijk gemiddelde is 33%.

Waardering voor de buurt vergelijkbaar met Utrecht

 • De waardering van bewoners van Leidsche Rijn voor de eigen buurt (7,3) en de waardering van de sociale cohesie (6,0) zijn vergelijkbaar met voorgaande jaren en komen ongeveer overeen met het stedelijke gemiddelde.
 • Het aandeel bewoners dat negatief denkt over de toekomst van hun buurt is toegenomen (van 9 naar 13%) en is gelijk aan het Utrechtse gemiddelde.

Verkeer

 • Iets minder dan de helft van de bewoners is tevredenheid met de verkeersveiligheid (43%). (Utrecht 41%) En de tevredenheid over de parkeermogelijkheden voor auto’s (55%) is iets gezakt en voor de fiets (63%) gelijk gebleven ten opzichte van 2015, en ligt boven de stedelijke gemiddelden.  

Top 3 buurtproblemen
Volgens de Leidsche Rijners moeten de volgende top-drie buurtproblemen aangepakt worden: verkeersproblematiek in ruimste zin (inclusief verkeersoverlast), problematiek in de openbare ruimte en jeugdproblematiek. De meeste wijken in Utrecht hebben de eerste twee thema’s in hun top drie. Gunstig is dat het thema: criminaliteit en drugsoverlast niet voorkomt in de top drie.

Bron: Wistudata mei 2017, Wijkwijzer 2017

Kaart van de wijk

Wijkambities 2014-2018: drie speerpunten

De bewoners en partners in de wijk hebben voor de komende jaren wijkambities voor de ontwikkeling van de wijk bepaald. De wijkambities 2014-2018 zijn vertaald naar onderstaande drie speerpunten.

Wijkambitie 1: Verbetering van voorzieningen en activiteiten in de wijk
Het nieuwe stadshart Leidsche Rijn Centrum krijgt steeds meer vorm. Een aantal winkels is in 2017 geopend. In 2018 gaat de bouw van het stadshart door. Nieuwe winkels, horeca, parkeren, woningen en voorzieningen als gezondheidscentrum, bibliotheek en scholen. Een nieuw stadshart voor stad en regio.
In Parkwijk, Terwijde en Het Zand knapt de gemeente de multifunctionele accommodaties op. In Hoge Weide komt een jongerencentrum en is Natuurspeeltuin De Hoef geopend..
De sterke toename van kinderen en jongeren vraagt om aandacht voor en het verbeteren van speel-, beweeg- en ontmoetingsplekken.

Wijkambitie 2: Verbetering van de sociale samenhang en leefbaarheid
Ongeveer 1.800 nieuwe bewoners zijn er in 2017 komen wonen in Leidsche Rijn. Deze mensen moeten letterlijk en figuurlijk hun weg vinden in hun nieuwe buurt. Nieuwe sociale netwerken worden opgebouwd. Speelplekken worden ingericht met betrokkenheid van omwonenden. Ook professionals moeten hun netwerk in de wijk opbouwen. Vanuit de pilot Vernieuwen wijkambities wordt gewerkt aan de versterking van actief blijvende netwerken. Samen bepalen wat belangrijk is, samen uitvoeren wat nodig is. De veranderingen in de zorg vragen ook om extra aandacht. Hoe blijf je gezond en hoe pak je de regie op de eigen gezondheid? Projecten als Gezonde Wijk Leidsche Rijn en het inzetten van buurtnetwerken met professionals, bewoners en vrijwilligers dragen bij aan een gezonde wijk. Zoals ook de vele bewonersinitiatieven op het gebied van sport, cultuur en gezondheid. Een leefbare buurt is een schone, hele en veilige buurt. Een buurt waar het prettig en vreedzaam samen leven is.

Wijkambitie 3: Verbetering van bereikbaarheid, verkeer en parkeren
In 2017 zijn in het kader van het Actieplan Verkeersveiligheid diverse verkeersknelpunten in Leidsche Rijn verbeterd. Dat gaat in 2018 door. Een voorbeeld daarvan is de aanleg van een bussluis in de Jazzsingel. Fysieke knelpunten moeten waar kan aangepakt worden. Toch ontstaat een onveiligheidsgevoel regelmatig vanwege het rijgedrag van bewoners en bezoekers. Daarom zet de gemeente ook in op gedragsmaatregelen, zoals snelheidsdisplays met smiley’s die het rijgedrag aangeven. De hoofdinfrastructuur van Leidsche Rijn is bijna af. Belangrijke werkzaamheden zijn in 2018; oplevering van het busstation Leidsche Rijn, de langzaam verkeersverbinding tussen Station Utrecht Leidsche Rijn en Lage Weide en de nieuwe extra spoorbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal.

Wijkambitie 1: Verbetering van voorzieningen en activiteiten in de wijk

3.1 Aanleg 3e hockeyveld sportpark Rijnvliet
De grote belangstelling voor de in 2016 gestarte nieuwe hockeyclub HC Rijnvliet maakt de aanleg van het 3e hockeyveld wenselijk. De uitvoering is opgenomen in het Meerjarenhuisvestingsplan Sport. Het hockeyveld wordt in 2018 aangelegd.

Inzet gemeente: Maatschappelijke Ontwikkeling en Utrechtse Vastgoed Organisatie
Inzet partners: HC Rijnvliet

3.2 Maatschappelijke ruimte in Boerderij De Hoef
Midden in Hoge Weide staat de monumentale Boerderij De Hoef. De in 2017 gerenoveerde boerderij is een belangrijke maatschappelijke voorziening voor de buurt. In 2018 biedt Stichting Boerderij de Hoef ruimte voor maatschappelijke initiatieven en organiseert activiteiten zoals speelinloop, buurtmaaltijd en themagesprekken. Samen met bewoners beheert de stichting de Natuurspeeltuin De Hoef, die eind 2017 geopend is.

Inzet gemeente: Maatschappelijk Ontwikkeling, wijkbureau Leidsche Rijn
Inzet partners: Stichting Boerderij De Hoef, bewoners, maatschappelijke partners

3.3 Speelplekken in nieuwe buurtjes
Als alle mensen wonen in een nieuw bouwblok en het bouwverkeer is weg dan gaat de gemeente in gesprek met bewoners om een inrichtingsplan voor de nieuwe speelplekken te maken. Nieuwe speelplekken komen er in Hoge Weide, Het Zand en Terwijde. Deze speelplekken worden naar verwachting najaar/eind 2017 gerealiseerd.  
Initiatieven van bewoners voor een extra speelplek of een aanpassing van een bestaande speelplek worden ondergebracht bij het Initiatievenfonds en/of het Speel- en verblijfsplan Leidsche Rijn.

Inzet gemeente: Ontwikkelingsorganisatie Ruimte, Maatschappelijke Ontwikkeling, wijkbureau Leidsche Rijn, Stadsbedrijven
Inzet partners: DOENJA Dienstverlening, bewoners

3.4 Bouwen kernwinkelgebied Leidsche Rijn Centrum
In 2018 is de officiële opening van het kernwinkelgebied Leidsche Rijn Centrum. In 2018 leveren we de woningen, winkels, horeca en voorzieningen zoals bibliotheek, wijkbureau Leidsche Rijn en een maatschappelijke ruimte, officieel op.

Inzet gemeente: Ontwikkelingsorganisatie Ruimte, Utrechtse Vastgoed Organisatie, Maatschappelijke Ontwikkeling, wijkbureau Leidsche Rijn
Inzet partners: ASR/Vesteda, Bibliotheek, Indekerngezond

3.5 Kinderdagverblijf Leidsche Rijn Centrum Zuid
Naast de school aan de Madridstraat in Leidsche Rijn Centrum Zuid is een bouwkavel voor de ontwikkeling van een kinderdagverblijf. De selectieprocedure is in 2018 afgerond en de gemeente is in gesprek met een partij om tot ontwikkeling van het kinderdagverblijf te komen. De beoogde start bouw is juni 2018.

Inzet gemeente: Ontwikkelingsorganisatie Ruimte, Volksgezondheid
Inzet partners: Kinderdagverblijf & partners

3.6 Tijdelijke initiatieven braakliggende kavel Leidsche Rijn Centrum
Het proces voor de tijdelijke invulling van de kavels die bij oplevering van het centrum nog niet zijn ingericht krijgt een vervolg. Het gaat in 2018 om één beschikbare kavel tussen het Berlijnplein en het winkelgebied.

Inzet gemeente: Ontwikkelingsorganisatie Ruimte, wijkbureau Leidsche Rijn
Inzet partners: ASR/Vesteda, bewoners

3.7 Bouwkundig optimaliseren drie multifunctionele accommodaties
De multifunctionele accommodaties (MFA’s) Voorn, Waterwin en ’t Zand, met daarin onder andere basisscholen en welzijnsruimten, worden bouwtechnisch en functioneel geoptimaliseerd en uitgebreid.

Inzet gemeente: Utrechtse Vastgoed Organisatie
Inzet partners: gebruikers van de MFA’s

3.8 Nieuwe school voor voortgezet onderwijs op het Berlijnplein
Op het Berlijnplein, naast de CineMec, wordt een nieuwe mavo, havo, vwo school gerealiseerd voor 1.600 leerlingen, inclusief een sporthal. MavoTien zal onderdeel worden van deze school. Gereed augustus 2021.

Inzet gemeente: Utrechtse Vastgoed Organisatie, Maatschappelijke Ontwikkeling
Inzet partners: NUOVO

3.9 Betere informatie over de culturele en sportactiviteiten in de wijk
Jong030 is dé jongerenwebsite van Utrecht om de stem te laten horen van de Utrechtse jongeren én jongeren te bereiken. Er is samenwerking met bijna alle scholen voor Voortgezet Onderwijs, met ca. 50 aanbieders van vrije tijd met maatschappelijke organisaties. Het wijkbureau blijft aandacht besteden aan vrije tijdsactiviteiten in de digitale nieuwsbrief en ondersteunt nieuwe wijkinitiatieven.

Inzet gemeente: Maatschappelijke Ontwikkeling, wijkbureau Leidsche Rijn
Inzet partners: JoU, sportverenigingen, scholen, culturele en maatschappelijke organisaties, sociaal- en creatief ondernemers

3.10 Ontwikkelen sportactiviteiten en matchen vraag en aanbod van sportvoorzieningen
In 2018 wordt de wachtlijsten hockey aangepakt door capaciteitsuitbreiding Rijnvliet. De wachtlijst voetbal wordt aangepakt door blijvende inzet op toeleiding naar zondagvoetbal ook voor jeugd. Op zondag is namelijk nog veel capaciteit beschikbaar.

Inzet gemeente: Maatschappelijke Ontwikkeling
Inzet partners: sportverenigingen, VSU/Harten voor Sport

3.11 Invulling nieuwbouw aan Muziekplein
Het Muziekplein is een locatie in Terwijde waar we op verzoek van de wijkraad met een coproductieproces een invulling zoeken voor een maatschappelijke voorziening met horecafunctie en de directe omgeving. Met ondernemers, scholen, omwonenden en de wijkraad is in enkele sessies naar een inrichtingsvoorstel en functies in het gebouw toe gewerkt. In het gebouw zullen enkele ondernemers in een samenhangende vorm naast en in de eigen onderneming samenwerken en een functie voor de buurt vervullen. Inmiddels is al wel een nieuw kunstgrasveld aangelegd in het Waterwinpark dat intensief gebruikt wordt door basisschool de ‘Ridderhof’. Met de initiatiefnemer voor het gebouw zijn de gesprekken inmiddels gevorderd.
De exacte invulling van het nieuwe gebouw en het programma leggen we in 2018 in een overeenkomst en bespreken we met de buurt.
Inzet gemeente: Ontwikkelingsorganisatie Ruimte en Wijkbureau Leidsche Rijn
Inzet partners: een vijftal ondernemers uit Leidsche Rijn, de school De Ridderhof en de wijkraad Leidsche Rijn.

Wijkambitie 2: Verbetering van de sociale samenhang en leefbaarheid

4.1 Welkom in de wijk project
Informele bijeenkomsten in de nieuwbouwbuurten waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en informatie krijgen over diverse voorzieningen en organisaties in hun nieuwe wijk.

Inzet partners: DOENJA Dienstverlening
Inzet gemeente: Wijkbureau Leidsche Rijn

4.2 Spelen, verblijven en bewegen in de openbare ruimte
Vage zin; Op basis van het Speel- en verblijfsplan Leidsche Rijn worden samen met partners en bewoners speelplekken verbeterd en toegevoegd en wordt de mogelijkheid tot het verblijven, ontmoeten en beweging in de openbare ruimte verbeterd en uitgebreid. Hierbij is extra aandacht voor jeugd en jongeren.

Inzet gemeente: Ontwikkelingsorganisatie Ruimte, Maatschappelijke Ontwikkeling, Veiligheid, wijkbureau Leidsche Rijn
Inzet partners: DOENJA Dienstverlening, JoU, Harten voor Sport

4.3 Extra activiteiten door, met en voor jongeren en jongvolwassenen
Jongeren en jongvolwassenen actief laten meedoen bij de voorbereiding en de uitvoering van culturele, sportieve en vrijetijdsactiviteiten voor jongeren en jongvolwassenen in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern. Jongeren is de leeftijdsgroep 12-18 jaar; jongvolwassenen zijn 18-24 jaar. Sinds 2015 wordt hiervoor jaarlijks een budget beschikbaar gesteld.

Inzet gemeente: wijkbureau Leidsche Rijn, wijkservicecentrum Vleuten-De Meern, Maatschappelijke Ontwikkeling
Inzet partners: KLUB19, DOENJA Dienstverlening, Welzaam, Harten voor Sport, JoU, Cultuur19, jongeren, jongvolwassenen

4.4 Samen spelen en Samen leven
In buurtjes waar spanning is tussen spelende kinderen en omwonenden blijft extra aandacht voor de leefbaarheid. Dat doen we door een netwerk van betrokkenen op te bouwen en door initiatieven van bewoners. Hierbij maken we afspraken over wie doet wat waar en wanneer. En zetten we extra menskracht en geld in als dat nodig is.

Inzet gemeente: wijkbureau Leidsche Rijn, Veiligheid, Maatschappelijke Ontwikkeling, Ontwikkelingsorganisatie Ruimte, Stadsbedrijven
Inzet partners: DOENJA Dienstverlening, JoU, Buurtteam, woningcorporaties, politie, maatschappelijke organisaties, bewoners

4.5 Versterken netwerk bij hulpvragen
Maatschappelijke ontwikkeling, Volksgezondheid en het Buurtteam zetten in op het versterken van het groepsgericht denken en werken én de uitwisseling tussen mensen in Leidsche Rijn. Dit sluit aan bij de pilot specialistische jeugdhulp in de wijk, en kan helpen om verlichting te geven bij het aantal zorgvragen dat bij het Buurtteam en gespecialiseerde Jeugd GGZ komt. In 2018 start vanuit Zorgverslimming een project met Zorggidsen mogelijk gemaakt door MO. Mensen met ervaring met een bepaalde situatie maken anderen wegwijs.

Inzet partners: Zorgverslimming,
Inzet gemeente: Maatschappelijke Ontwikkeling, Volksgezondheid, Buurtteam, Sociaal makelaars

4.6 Biodiversiteit en stadsecologie in Terwijde  
De gemeente heeft in samenwerking met DS Landschapsarchitecten een biodiversiteit-scan gemaakt voor Terwijde Zuid Oost, Zuid en Scherf 11b. Deze scan maakt zichtbaar waar de leefomgeving van planten en dieren uitgebreid kan worden. Kleine aanpassingen in de ontwerpen van gebouwen en buitenruimten zijn voldoende om te zorgen voor een zo groot mogelijk biologische rijkdom. Met alle ontwikkelaars en ontwerpers is een gesprek gevoerd om de natuurlijke rijkdom te verbeteren, zoals: vogelverblijven, insectenhotels, vlindervoegen, verblijven voor vleermuizen en groene daken. Ook zijn een aantal privé binnenterreinen ontworpen om stadsnatuur zoveel mogelijk te stimuleren. De eerste projecten zijn in 2017 opgeleverd en de aanpak loopt door in 2018.

Inzet gemeente: Ontwikkelingsorganisatie Ruimte
Inzet partners: betrokken marktpartijen

4.7 Cultureel programma Leidsche Rijn Centrum (tijdelijk)
Stichting RAUM bouwt in opdracht van de gemeente aan een open maakplaats voor creativiteit en experiment op het Berlijnplein. In 2017 startte een experimenteel programma op het snijvlak van kunst, design en technologie met als thema In Motion. Lokale en (inter)nationale makers bouwen samen met bezoekers aan publieke installaties. Daarnaast worden festivals, events en workshops georganiseerd. In 2018 bouwen we het culturele programma aan de hand van de lessen uit 2017 verder uit. Wederom met kunstenaars, ontwerpers en architecten van nationale en internationale allure in samenwerking met lokale (culturele) partijen. Verder is er op het Berlijnplein in 2018 het event Showman’s Fair van Mobile Arts (onder andere De Parade).

Inzet gemeente: Culturele Zaken
Inzet partners: lokale culturele instellingen uit de omliggende wijken zoals de Vrijstaat, NUT, Sharing Arts Society, Metaal Kathedraal en bewoners

4.8 Gebouwde culturele voorziening Leidsche Rijn Centrum (permanent)
De culturele voorziening gaat bestaan uit een mix van functies die van het gebruik kan groeien en flexibel ingezet kan worden. Een stadse mix van voorzieningen met onder meer expositieruimte, werkplekken, maakplaatsen en horeca. Een cross-disciplinaire culturele voorziening van en voor makers. Het programma, het ontwerp en de voorstellen voor organisatie en exploitatie worden samen met kunstenaars/makers en betrokkenen uit de omliggende wijken uitgewerkt. In 2018 wordt de businesscase en het schetsontwerp van architecten voor deze permanent gebouwde culturele voorziening verder uitgewerkt.

Inzet gemeente: Culturele Zaken, Ontwikkelingsorganisatie Ruimte
Inzet partners: diverse culturele partijen en makers

4.9 Maatschappelijke ruimte Kopenhagenstraat
In 2018 gaat de maatschappelijke ruimte aan de Kopenhagenstraat open. Dat gebeurt in samenwerking met diverse maatschappelijke partijen, sociaal ondernemers, ervaringsdeskundigen en bewoners. Het concept positieve gezondheid en het versterken van veerkracht staan centraal.

Inzet gemeente: Ontwikkelingsorganisatie Ruimte, Utrechtse Vastgoed Organisatie, Maatschappelijke Ontwikkeling, wijkbureau Leidsche Rijn, Volksgezondheid
Inzet partners: Gezonde Wijk-partijen, Indekerngezond, ASR bewoners, betrokken partijen

4.10 Onderzoek toekomstige bewoners betrekken bij eetbare groen in Rijnvliet
Het openbare groen in de gehele wijk Rijnvliet wordt zoveel mogelijk eetbaar voor mens en dier. We onderzoeken hoe we toekomstige bewoners van deze wijk zoveel mogelijk kunnen informeren over en betrekken bij het beheer van dit bijzondere groen in hun wijk.

Inzet gemeente: Stadsbedrijven, Ontwikkelingsorganisatie Ruimte, wijkbureau Leidsche Rijn
Inzet partners: initiatiefnemers: omwonenden van Rijnvliet en Metaalkathedraal, toekomstige bewoners, ontwikkelaars

4.11 Gezonde Wijk Alliantie
In de Gezonde Wijk Alliantie werken wijkpartners op het gebied van zorg, welzijn en preventie samen en pakken zij opgaven in de wijk op. Het gaat daarbij onder andere om thema’s als zelfmanagement, sociale cohesie en inzet van zelfhulp, ervaringsdeskundigheid en zelfhulpinitiatieven, leefstijl en complexe scheidingen. Zij brengen de opgaven en speerpunten in kaart en sturen gezamenlijk op wat werkt. Het ondersteunen van initiatieven uit de wijk en het verbinden van die initiatieven met professionele partijen staat centraal.

Inzet partners: DOENJA dienstverlening, Welzaam, Harten voor Sport, Wijkverpleging, Julius Gezondheidscentrum, Zorgverslimmingsplatform, Buurtteams sociaal, buurtteams jeugd en gezin, JoU, en bewoners
Inzet gemeente: Volksgezondheid, wijkbureau Vleuten-De Meern, wijkbureau Leidsche Rijn, Maatschappelijke Ontwikkeling

4.12 Bewustwording voorkomen (zwerf)vuil jeugd  
Stadsbedrijven onderzoekt of zij een pakket van Nederland Schoon kan inzetten: de ‘snoeproutes’ bij scholen. Bij voorkeur in samenwerking met de scholen.

Inzet gemeente: Stadsbedrijven en Wijkbureau Leidsche Rijn
Inzet partner: scholen, supermarkten

4.13 Buurttuin Birstummerraklaan
Omwonenden van een braakliggend terrein bij de Birstummerraklaan hebben initiatief genomen een buurttuin te realiseren. Dit initiatief past prima in het uitgangspunt "Utrecht maken we samen" en in de huidige groenbestemming. Initiatiefnemers hebben een aanvraag bij het initiatievenfonds gedaan die is gehonoreerd. In 2017 zijn de plannen samen met de betrokken omwonenden verder uitgewerkt. De omwonenden gaan de tuin zelf onderhouden. Start realisatie najaar 2017/ voorjaar 2018.

Inzet gemeente: Ontwikkelingsorganisatie Ruimte, wijkbureau Leidsche Rijn
Inzet partners: bewoners

4.14 Wijkveiligheidsprogramma
De veiligheidssituatie in de wijk Leidsche Rijn is het afgelopen jaar verbeterd. Dit is gebaseerd op totaal aantal misdrijven. We willen de wijk nog veiliger maken. Voor 2018 hebben we daarom een aantal doelen:
Bij autokraken proberen we in 2018 een afname van 25% ten opzichte van 2011 te halen.
Bij woninginbraken proberen we in 2018 een afname van 20% ten opzichte van 2011 te halen.

Bij jeugdoverlast proberen we in 2018 een afname van 3% ten opzichte van 2011 te halen.

Inzet gemeente: Openbare Orde en Veiligheid
Inzet partners: bewoners

Wijkambitie 3: Verbetering van bereikbaarheid, verkeer en parkeren

5.1 Recreatieve fiets- en wandelroute langs het Amsterdam-Rijnkanaal project exact gelijk aan wap2017!
Het fietspad langs het Amsterdam-Rijnkanaal ( J.C. Verthorenpad) in Leeuwesteyn en Leidsche Rijn Centrum Oost krijgt een nieuwe inrichting met extra kwaliteit, waaronder toevoeging van een voetpad en meubilair.

Inzet gemeente: Ontwikkelingsorganisatie Ruimte

5.2 Jazzsingel, geen doorgaand verkeer
Een bussluis aan het eind van de Jazzsingel, bij de aansluiting met de Terwijdesingel is onderdeel van de (verkeers)plannen voor Terwijde. Het moment van realisatie is gekoppeld aan de afronding van de bouwwerkzaamheden in Terwijde-Zuidoost. Oorspronkelijk was de verwachting dat dit begin 2017 afgerond zou zijn, maar doordat verschillende bouwprojecten tijdelijk stil hebben gelegen vanwege de crisis, is deze planning doorgeschoven. Dit betekent dat er opnieuw gekeken moet worden naar het juiste moment om de bussluis aan te leggen. De gemeente verwacht eind 2017 meer duidelijkheid . Afstemming met belanghebbenden, zoals de wijkraad en (direct) omwonenden, is onderdeel van het besluitvormingstraject, waaronder ook een verkeersbesluit.

Inzet gemeente: Ontwikkelingsorganisatie Ruimte
Inzet partners: wijkraad Leidsche Rijn, bewoners

5.3 Onderzoek verbetering verkeersafwikkeling en -veiligheid Burgemeester Verderlaan
Ontwikkelingen rond de Burgemeester Verderlaan (o.a. haalbaarheidsonderzoek MFA Voorn, herontwikkeling Park Voorn 4-6, Verderlaan 9) zijn aanleiding om naar het profiel van de Burgemeester Verderlaan te kijken voor wat betreft de verbetering van de verkeersafwikkeling en –veiligheid. Een scenariostudie naar de mogelijkheden wordt in 2017 opgestart.

Inzet gemeente: Ontwikkelingsorganisatie Ruimte

5.4 Snelheidscampagnes
Er zijn regelmatig opmerkingen over te hard rijden door autoverkeer. Om te kunnen achterhalen of er daadwerkelijke sprake is van te hard rijden moet de snelheid gemeten worden. In 2017 is er gestart met het aanschaffen van apparatuur om de snelheid te meten. Medio 2017 zijn snelheidsmetingen uitgevoerd. Na de zomer van 2017 zijn de resultaten geanalyseerd en wordt bepaald welke concrete acties eind 2017 of in 2018 worden uitgevoerd (aanpassing infrastructuur, handhaving, snelheidsdisplay).

Inzet gemeente: Ontwikkelingsorganisatie Ruimte
Inzet partners: bewoners

5.5 Onderzoek verbetering busroute lijn 28
De Provincie Utrecht onderzoekt samen met busmaatschappij Qbuzz en de gemeente Utrecht de route van lijn 28. Ze kijken naar knelpunten in doorstroming en verkeersveiligheid, waaronder inrichting en overzichtelijkheid van kruispunten, oversteekbaarheid van de busbanen en gedrag van verkeersdeelnemers (buschauffeurs, automobilisten, fietsers).

Inzet gemeente: Ontwikkelingsorganisatie Ruimte
Inzet partners: provincie Utrecht, Qbuzz

5.6 Hoofdinfrastructuur
Begin 2018 gaat het busstation Leidsche Rijn inclusief overkapping open. Ook wordt dan de langzaam verkeersverbinding tussen Station Utrecht Leidsche Rijn en Lage Weide opgeleverd en is het plein onder het Station Utrecht Leidsche Rijn klaar.

Tussen de stations Leidsche Rijn en Utrecht Centraal verdubbelt ProRail over een lengte van bijna twee kilometer van twee naar vier sporen inclusief een extra brug over het Amsterdam-Rijnkanaal. Naar verwachting is dit eind 2018 klaar.

Inzet gemeente: Ontwikkelingsorganisatie Ruimte
Inzet partners: ProRail

5.7 Parkeergarage en P+R Berlijnplein
In het voorjaar van 2018 wordt volgens planning gestart met de Parkeergarage en P+R aan het Berlijnplein. In het voorlopig ontwerp van de parkeergarage zijn 620 parkeerplaatsen opgenomen. De parkeergarage ligt recht tegenover het trein- en busstation in Leidsche Rijn Centrum.

Inzet gemeente: Ontwikkelingsorganisatie Ruimte